Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa...

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

CEL STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności, wymagane do pracy w bibliotece. Program studiów jest konsultowany ze środowiskiem bibliotekarskim i uwzględnia nowe tendencje w zawodzie bibliotekarza.

OPIS

Zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć kwalifikacje zawodowe do pracy w bibliotekach lub placówkach informacji naukowej. Kładą nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystywane w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. Prowadzone zajęcia mają przybliżyć umiejętności praktyczne, które wykorzystywane są we współczesnych placówkach bibliotecznych. Praktyka uzupełniana jest podstawami teoretycznymi, związanymi z gromadzeniem, zarządzaniem i opracowaniem dokumentów oraz informacji różnego typu. Uczestnicy nabędą także umiejętności tworzenia profesjonalnych komunikatów, które są wykorzystywane w kontaktach z klientem i użytkownikiem biblioteki lub placówki informacji naukowej. Studia nie umożliwiają uzyskania uprawnień pedagogicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w bibliotekach. Zdobył wiedzę i umiejętności pracy z podstawowymi procesami bibliotecznymi, m.in. gromadzenie i zarządzanie zbiorami, opracowanie formalne i rzeczowe, systemy biblioteczne. Uzyskuje także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikiem. Ważnymi umiejętnościami są również te związane z tworzeniem stron internetowych i profesjonalnym przygotowywaniem tekstów promocyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się: bibliografia, biblioteka w systemie edukacji i kultury, opracowanie formalne zbiorów, opracowanie rzeczowe zbiorów, zarządzanie zbiorami, historia książki i bibliotek, metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza, ochrona zbiorów bibliotecznych, systemy biblioteczne, webwriting.

L.p.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Semin.

Inne

Godziny razem

Razem punkty ECTS

1.

Historia książki i bibliotek

10

10

2

2.

Bibliografia

10

10

20

4

3.

Wiedza o czytelnictwie

15

15

3

4.

Bibliotekarstwo. Zarządzanie zbiorami

10

10

20

4

5.

Bibliotekarstwo. Opracowanie formalne zbiorów

10

20

30

5

6.

Bibliotekarstwo. Opracowanie rzeczowe zbiorów

10

20

30

5

7.

Ochrona zbiorów bibliotecznych15

15

2

8.

Systemy biblioteczne

10

10

20

4

9.

Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu

10

10

2

10.

Zarządzanie i marketing biblioteczny

5

10

15

4

11.

Systemy zarządzania treścią


15

15

5

12.

Metodyka pracy z czytelnikiem

5

15

20

3

13.

Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza

5


15


20

4

14.

Biblioteka w systemie edukacji i kultury

15

15

2

15.

Webwriting

10

10

3

16.

Pedagogiczne podstawy i działalność bibliotek szkolnych i pedagogicznych

5

15

20

3

17.

Praktyka biblioteczna

90

90

5

Razem:

120

115

0

140

375

60

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści bibliologii i informatologii oraz bibliotekarze praktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 375

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (soboty-niedziele). Część zajęć będzie realizowana w  w trybie hybrydowym.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zrealizowanych według planu modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę w bibliotece. Zestaw modułów realizowanych w trakcie studiów odpowiada potrzebom kształcenia współczesnego bibliotekarza i obejmuje przedmioty kierunkowe oraz uzupełniające.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: od 1 lutego  2023 r. do 3 marca 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie:
Dokumenty można składać osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym, w sekretariacie lub przesłać pocztą. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-15.00

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • 2 zdjęcia
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2023 

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1550 zł – opłata jednorazowa za semestr
4650 zł – koszt studiów
1630 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 543 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 543 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za II semestr:
I rata: 543 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 543 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za III semestr:
I rata: 543 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 543 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 544 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Sekretariat
Tadeusz Maciąg
tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17, 32 200 95 01
pok. A 4.2; A 5.23

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
Uniwersytecka 4
pokoje nr A 4.2,  A 5.23

PRZYDATNE DOKUMENTY

Plan studiów podyplomowych