Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Logopedyczne. Specjalność: logopedia...

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego, a także wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych. Absolwenci nabędą kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy zatrudnionego w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także będą przygotowani do podjęcia pracy w prywatnych gabinetach. Ponadto absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, wykonującego zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i pacjentom z różnymi zaburzeniami, np. osobom jąkającymi się, niesłyszącym, niepełnosprawnym intelektualnie, mającym trudności w uczeniu się (w tym w pisaniu i czytaniu). Studia przygotują słuchacza do organizowania pomocy logopedycznej na terenie przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej itd., a zwłaszcza do zajmowania się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, prowadzenia badań diagnostyczno-prognostycznych oraz zajęć mających na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma. Wśród kompetencji absolwenta znajdą się także: umiejętność organizowania zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny oraz zapobiegania zaburzeniom komunikacji językowej, jak i  umiejętność współpracy ze specjalistami służby zdrowia, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami z zakresu terapii pedagogicznej, w celu przygotowania wielospecjalistycznej diagnozy i uzyskania trwalszych efektów terapeutycznych.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia służą wyposażeniu słuchaczy w wiedzę dotyczącą medycznych, lingwistycznych i psychologiczno-pedagogicznych podstaw logopedii oraz w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii różnorodnych zaburzeń komunikacji językowej występujących u dzieci i dorosłych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, międzyobszarowy – tematyka zajęć obejmuje lingwistyczne, medyczne i psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii, a także zagadnienia właściwe z zakresu logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych.

Kształcenie realizowane jest w wymiarze 780 godzin i uwzględnia: a) przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 VI 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019, poz. 1285) i zalecenia Kolegium Logopedycznego Polskiego Związku Logopedów; absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe logopedy (w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 XII 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania [Dz.U. 2018 poz. 227] zawód występuje pod kodem 229402); b) wytyczne określone w obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z 6 IV 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890).

Program studiów obejmuje praktyki zawodowe: logopedyczne – w wymiarze 150 godzin, z zakresu pedagogiki specjalnej – w wymiarze 60 godzin. Praktyki można odbywać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach specjalistycznych, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia. Słuchacz indywidualnie, we własnym zakresie wybiera miejsce odbywania praktyk, a praktyki te realizuje na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Wśród kompetencji uzyskanych w drodze kształcenia znajdują się: (a) przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu; (b) ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych; (c) ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno-terapeutycznego; (d) ocena, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych; (e) opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej; (f) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej; (g) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania; (h) komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci, młodzieży oraz dorosłych objętych opieką logopedyczną. Absolwent może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela logopedy.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów pokazuje ich interdyscyplinarność, obejmując zajęcia realizowane w ramach modułów: logopedycznego, językoznawczego, medycznego i psychologiczno-pedagogicznego. Wśród przedmiotów znajdują się między innymi: neurobiologiczne podstawy logopedii; otolaryngologia, foniatria i audiologia; podstawy ortodoncji; ; neurologia; fonetyka i fonologia języka polskiego; socjo- i psycholingwistyka; psychologia rozwojowa i psychopatologia; diagnostyka w pedagogice specjalnej; dydaktyka specjalna; kompetencja językowa i komunikacyjna – norma i patologia; orofacjologopedia; dyslalia, alalia; balbutologopedia – jąkanie i giełkot; wczesna interwencja logopedyczna; neurogenne zaburzenia mowy (afazja, dyzartria, anartria); oligofrenologopedia; onkologopedia; dysfagia; surdologopedia; Gerontologopedia; logopedia międzykulturowa.

WYKŁADOWCY

Wśród osób prowadzących zajęcia są uznani polscy badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi, lekarze i terapeuci.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 780

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i w niedziele w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz – w przypadku decyzji niektórych prowadzących zajęcia – w specjalistycznych placówkach (niektóre zajęcia praktyczne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych w tygodniu). Zakładana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje logopedy jest zdanie przez słuchaczy egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, a także przystąpienie do egzaminu końcowego i otrzymanie z niego wyniku pozytywnego (egzamin ma formę rozmowy z komisją na tematy poruszone w studium przypadku przygotowanym w ramach seminarium).

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Kandydatami na studia podyplomowe z logopedii mogą być osoby, które mają ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie, szczególnie na kierunkach filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, nauk o zdrowiu* oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne**. Proces rekrutacji odejmuje rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikowane są następujące kompetencje kandydata: brak wad wymowy, głosu, dobra dykcja, dobry słuch fizyczny, fonetyczny i fonematyczny, łatwość nawiązywania kontaktów, kultura osobista i kultura wypowiedzi. Kandydaci powinni poddać się badaniu przeprowadzanemu u foniatry lub laryngologa, a w dniu rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć wystawione przez specjalistę zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia na studiach logopedycznych.

* Polski Związek Logopedów stoi na stanowisku, że absolwenci studiów I stopnia nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej, nie mają pełnego przygotowania również do pracy w resorcie zdrowia. Ponadto – zgodnie z wewnętrznymi przepisami PZL – Certyfikat Zawodowy Logopedy wydaje się logopedom posiadającym przynajmniej tytuł magistra lub lekarza medycyny.

** Kandydat nie musi być zatrudniony w placówce oświatowej, jednak w procesie rekrutacji zobligowany jest udowodnić/oświadczyć posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 VIII 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz,U. 2017, poz. 1575).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora wraz z kwestionariuszem osobowym
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe: zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia na studiach logopedycznych (wraz z informacją o wyniku badania audiometrycznego (zaświadczenie należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej); oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (składane w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • życiorys
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po rozmowach wstępnych i zakwalifikowaniu na studia słuchacz składa w sekretariacie oryginały dokumentów. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Rozmowa kwalifikacyjna:
Celem rozmowy jest ocena budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego oraz sprawności komunikacyjnej kandydata. Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2200 zł – opłata jednorazowa za semestr
8800 zł – koszt studiów
9200 zł – płatność w ratach
2300 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 759 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 759 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 782 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 759 zł płatna do 1 marca 2023r.
II rata: 759 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 782 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr
I rata: 759 zł płatna do 1 października 2023 r.
II rata: 759 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 782 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za IV semestr:
I rata: 759 zł płatna do 1 marca 2024 r.
II rata: 759 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 782 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ
e-mail: jaroslaw.pacula@us.edu.pl

Sekretariat
Ewa Marek
e-mail: logopedia@us.edu.pl
tel.: 32 200 94 36; tel. kom.: 516 900 823

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice

ul. Uniwersytecka 4, pok. C.06