Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Podyplomowe studia kwalifikacyjne Terapia...

Podyplomowe studia kwalifikacyjne

Terapia Pedagogiczna

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Realizacja zajęć przewidzianych w programie studiów ma umożliwić uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat diagnozy i terapii specjalnych potrzeb edukacyjnych, związanych ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się, warsztatem pracy terapeuty pedagogicznego.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zapotrzebowania na zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej oraz nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program studiów spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów zdobędą  uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych oraz pełnienia roli terapeuty pedagogicznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są m.in. zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, diagnostyki neuropediatrycznej, terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, intelektualną, ruchową i przewlekle chorych, ze spektrum autyzmu oraz osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, pracy z osobami uzdolnionymi i wybitnie zdolnymi, a także muzykoterapii, sztuk wizualnych oraz socjoterapii w pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się. Program uzupełniają zajęcia z emisji głosu, dydaktyki specjalnej, pracy z rodziną w kryzysie, terapii ręki i terapii przez ruch.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich – pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz odpowiednio wykwalifikowanych praktyków. Wszyscy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie obszarów tematycznych podejmowanych podczas zajęć.

ORGANIZACJA

Czas trwania:

Semestry: 3
Liczba godzin: 630 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w wersji hybrydowej:w piątki (online w godzinach popołudniowych) oraz w  soboty i niedzielę (stacjonarnie od godzin porannych).

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci

Kandydatami mogą być absolwenci studiów wyższych (I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym. Nie jest wymagane zatrudnienie w placówce edukacyjnej czy opiekuńczo-wychowawczej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji:  rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą. Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych od 27 września do 1 października 2022 r. Sekretariat czynny: 27 września (wtorek), godz. 13:00 – 15:00, 28 września (środa), godz. 9:00 – 11:00, 30 września (piątek), godz. 12:00 – 15:00, 1 października (sobota), godz. 10:00-12:00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) po zakwalifikowaniu
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

2000 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł – koszt studiów
2100 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 700 zł płatna do 7 dni od rozpoczęcia studiów
II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 700 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 kwiecień 2023 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 maj 2023 r.

za III semestr:
I rata: 700 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Iwona Wendreńska
tel. 32 359 97 26
e-mail: iwona.wendrenska@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Marek Kolbiarz
e-mail: marek.kolbiarz@us.edu.pl
tel. 32 359 98 94

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53
pokój 10

Przydatne dokumenty