Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Teologiczny
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Katechezy...

Studia podyplomowe

Katechezy Przedszkolnej

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Studia stanowią interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w przedszkolach planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu
 • będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych
 • będziesz przygotowany do współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz poza przedszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii
 • będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się między innymi zajęcia z teologii dogmatycznej, katechetyki fundamentalnej, prawa oświatowego, teologii duchowości i dydaktyki katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii i szkolnego nauczania religii.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2023/2024 zajęcia będą się odbywały hybrydowo: w piątki wieczorem – zdalnie oraz w soboty – stacjonarnie, budynek WTL, ul. Jordana 18 Katowice. Przewidywanych jest 7 zjazdów w semestrze.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń poszczególnych modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2023 r. do 24 września 2023 r.
Rozmowy z kierownikiem: ostatni tydzień września 2023 r., godziny popołudniowe, termin ustalony z kandydatami.

Termin ogłoszenia wyników: 30.09.2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć
 • życiorys/CV
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP instytucji
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty, w białej wiązanej teczce, należy złożyć  w sekretariacie Wydziału Teologicznego, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.


Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Edycja zostanie uruchomiona w przypadku zebrania się pełnej grupy – min. 20 osób.

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1387 zł – opłata jednorazowa za semestr
2774 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

2920 zł – koszt studiów płatność w ratach
1460 zł – płatność w ratach za semestr:

I semestr:
I rata: 482 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 482 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 496 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:

I rata: 482 płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 482 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 496 zł płatna do 15 maja 2024 r.

 

Kontakt

 

 

 

 

 

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Sekretariat
Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 356 90 56


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

40-043 Katowice
ul. Jordana 18

Przydatne dokumenty