Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. RODO – Formularz kontaktowy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy
o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych
z ochroną danych, wskazując, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować
z administratorem w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

  1. Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,  w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: iod@us.edu.pl

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. :

  • Pani/Pana dobrowolna, świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania ofertowe oraz realizacji innych zgłoszeń złożonych za pomocą formularza kontaktowego;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielania odpowiedzi na pytania ofertowe oraz realizacji innych zgłoszeń złożonych za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowane ww. celu.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: studiapodyplomowe@us.edu.pl

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.