Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. Zasady rekrutacji

zasady rekrutacji

Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.

Zapisz się on-line korzystając z elektronicznej rekrutacji w systemie IRK Postępuj zgodnie z poleceniami.

Skompletuj, podpisz i dostarcz do sekretariatu wymagane dokumenty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe

Złóż komplet dokumentów w sekretariacie
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatów studiów podyplomowych na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce. Terminy składania dokumentów można znaleźć w informacjach dotyczących studiów w na stronie OFERTA w opisie wybranych studiów.

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona w systemie IRK i na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.