Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. RODO

Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 
 1. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: iod@us.edu.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z procesem kształcenia oraz obsługą spraw słuchaczy. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

 1. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów otrzymywania wiadomości e-mail marketingowych;
 2. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w celach promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 3. zawarcie i wykonanie umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonanie zadania publicznego, tj. prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak również aktów wewnętrznych obowiązujących na uczelni;

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy
oraz realizacji procesu kształcenia i obsługi spraw słuchaczy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

5) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią                  w celu wysyłania informacji niezawierających treści handlowych (niemających na celu wywołanie efektu handlowego), w celach informacyjnych.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z jednej strony nakłada na uczelnie zadania publiczne, które te muszą realizować (art. 11 ust. 1), z drugiej zaś strony gwarantuje im autonomię we wszystkich obszarach ich działania na zasadach określonych w ustawie (art. 9 ust. 2), co pozwala uczelniom samodzielnie określać szczegółowe cele i formy działalności
w ramach statusu wyznaczonego przez przepisy prawa. Realizując zadania wskazane w ww. ustawie i korzystając z przyznanej autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi studia podyplomowe, co wiąże się
z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych przez uczelnię.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia, oraz do celów archiwalnych przez okres 50 lat. Zobowiązują nas do tego przepisy prawa, na podstawie których prowadzony jest Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że przepis prawa pozwala na ich dalsze przetwarzanie.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią
z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz niżej;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – przetwarzanych w systemie USOSweb na indywidualnym koncie słuchacza, którego dane dotyczą oraz przetwarzanych w sposób tradycyjny w aktach osobowych słuchacza lub innej dokumentacji, z którymi można zapoznać się w Dziekanatach Wydziałów lub innych jednostkach organizacyjnych UŚ realizujących cele związane z procesem kształcenia oraz obsługą spraw słuchaczy. Słuchacz ma możliwość zmiany wybranych ustawień prywatności w zakładce Mój USOSweb/Preferencje;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@us.edu.pl