Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Ścisłych i...
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne –...

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

„Informatyka w szkole ponadpodstawowej”

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej, poszerzenie oraz usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu informatyki.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej oraz metodą e-learningową.

Studia przygotowują do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją oraz pozwalają nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Wiedza przekazywana na studiach dotyczy m.in.: metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych, technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał podstawowe umiejętności potrzebne do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
 • będziesz posiadał umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • będziesz posiadał podstawową znajomość metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych
 • będziesz posiadał wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej
 • jesteś przygotowany do nauczania informatyki w szkołach ponadpodstawowych oraz do przeprowadzania ciekawych dla ucznia lekcji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb a także do wykorzystania narzędzi informatycznych podczas lekcji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zakres technologii informacyjnej, poszerza oraz systematyzuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu informatyki. Zajęcia są prowadzone głównie metodą e-learningu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Dodatkowym atutem prowadzących są ich uprawnienia nauczycielskie i znajomość pracy w szkole.
Zajęcia prowadzone są głównie metodą e-learningu oraz przy współpracy z nauczycielami za szkół ponadpodstawowych.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 355 godzin w tym 224 godzin w formie e-learningowej

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz szkołach.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów oraz egzaminów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra i uprawnienia do nauczania przedmiotu innego niż informatyka w szkole ponadpodstawowej oraz uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, a także studenci studiów II stopnia, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień do nauczania przedmiotu głównego, innego niż informatyka oraz posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2022 r. do 30 września 2022 r.
Termin składania dokumentów: do 10 października 2022 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. Bankowa 14 , Katowice, pokój 533. Sekretariat czynny codziennie, w godzinach: 10.00-14.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia
 • suplement do dyplomu lub inny dokument poświadczający uprawnienia do nauczania informatyki w szkole
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2500 zł – opłata jednorazowa za semestr
7500 zł – koszt studiów
2530 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 840 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 840 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 840 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 840 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 840 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 840 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Anna Szczerba-Zubek
e-mail: anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Hankus
tel. 32 359 22 76
e-mail: aleksandra.hankus@us.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Bankowa 14, Katowice
pokój 533
tel. 32 359 22 76