Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Teologiczny
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

Studia Podyplomowe

Teologii Duchowości

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poznanie dziedzictwa tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła. Dzięki temu słuchacz będzie mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych, z którymi żyje, pracuje i się spotyka.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Nowożytna psychologia odkryła wiele mechanizmów, jakie z wnętrza psychiki, często spoza granicy świadomości, ukierunkowują ludzkie działania. Socjologia pokazała to samo w odniesieniu do zewnętrznych uwarunkowań: wzorców społecznych, kulturowych. Przez jakiś czas wydawało się, że nauki te zastąpią starą tradycję duchową, bo lepiej od niej opisują zachowanie ludzkie, ale dzisiaj już wiadomo, że tak nie jest. Natomiast mnożą się „poradniki życia duchowego”, często bardzo wątpliwej jakości, sięgające chaotycznie, wybiórczo, powierzchownie do najróżniejszych tradycji. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że czym dalej od chrześcijaństwa jest dana tradycja, tym wyżej jest ceniona. Najlepszą odpowiedzią na tę sytuację jest rzetelne studium tradycji duchowych chrześcijaństwa, uwzględniające osiągnięcia psychologii, socjologii i innych nauk o człowieku, ale nie dające sobie narzucić, jako ostatecznego, ich języka i ich spojrzenia na człowieka.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości posiada pogłębioną wiedzę na tematy związane z szeroko rozumianą wiedzą o duchowości chrześcijańskiej, teologii duchowości, historii duchowości oraz wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w następujących subobszarach: formułowanie opinii krytycznych o zjawiskach współczesnej duchowości; korzystanie z wielowiekowego dziedzictwa duchowości chrześcijańskiej w animowaniu różnych aktywności podejmowanych w ruchach i wspólnotach katolickich; posługiwanie się normami i regułami Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów; zdolność planowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów związanych z działalnością ewangelizacyjną i formacyjną Kościoła katolickiego; wykorzystanie podstawowych zasad kierownictwa duchowego; osadzenie aktywności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej Kościoła na solidnym fundamencie chrześcijańskiej duchowości i podstawowych prawd doktrynalnych; szukanie uzasadnienia rozmaitych aktywności duchowych w Tradycji Kościoła, teologii, antropologii; wspieranie duszpasterzy oraz liderów wspólnot i ruchów katolickich w aktywności duszpasterskiej; wspieranie ludzi w rozeznawaniu duchowym; wspieranie duszpasterstwa Kościoła wobec grup specjalistycznych.

Słuchacz w trakcie studiów poznaje historię duchowości chrześcijańskiej; naturalne, biblijne i dogmatyczne podstawy duchowości; różne wymiary duchowej aktywności człowieka w Tradycji Kościoła; duchowość nowej ewangelizacji i nowych ruchów katolickich; podstawy rozeznawania duchowego.

Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu duchowości oraz rozwija swoje umiejętności podczas ćwiczeń oraz własnej aktywności i lektury. Dzięki temu potrafi animować aktywność religijną w Kościele, dbać o zdrową duchowość ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Jednocześnie potrafi wspierać człowieka w podejmowaniu decyzji, rozeznawaniu sytuacji problemowych. W kontekście zaburzeń posiada podstawową umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co jest natury duchowej, a co przynależy do dysfunkcji emocjonalnej czy psychiatrycznej.

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz miał wiedzę z zakresu dziedzictwa: tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła
 • będziesz mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych
 • posiadasz umiejętność animowania rozwoju duchowego ludzi.

Studia nie dają uprawnień do podejmowania specjalistycznego poradnictwa.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje trzy obszary:

FUNDAMENTY

Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego traktatu „teologia duchowości”, dostosowany w formie także dla tych, którzy nie mają za sobą studiów teologicznych, ale jednak zachowujący swój uniwersytecki charakter. W jego ramach zostaną przedstawione największe postaci, szkoły i nurty duchowości chrześcijańskiej. Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie – na tle europejskich tradycji filozoficznych – chrześcijańskiej wizji człowieka. Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz największych postaci z tego okresu. Słuchacz zdobędzie wiedzę w zakresie wielowiekowego doświadczenia Kościoła oraz nabierze umiejętności posługiwania się dostępną literaturą w swoich zadaniach w zakresie duszpasterstwa.

ŹRÓDŁA
Następną częścią składową programu będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy – poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia duchowego. Nie może tu zabraknąć tematów związanych wewnętrzną dynamiką, rozwojem życia duchowego i zagrożeniami dla zdrowia duszy chrześcijanina. Duchowa lektura Pisma Świętego wymaga, choćby krótkiego, zapoznania się z metodami pracy i wynikami współczesnych studiów biblijnych. Oczywiście chrześcijanin żyje w Kościele, ta przynależność do Kościoła ma przede wszystkim wymiar duchowy, a więc i ten temat zostanie podjęty w ramach studiów. Szczególnym przejawem życia duchowego jest też mistyka, dlatego zostanie przedstawiona chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi mistycy. Przewodnikami po życiu duchowym są wielcy mistrzowie. Wprowadzenie w lekturę największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu. Słuchacz nabierze umiejętności korzystania ze źródeł Objawienia oraz sposobów ukazywania innym tego dziedzictwa.

ZASTOSOWANIE
Wreszcie studia podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci. Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach studiów zostaną omówione, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego. Dzięki zajęciom słuchacz uzyska umiejętności towarzyszenia ludziom w ich sytuacjach życiowych, okazywania im wsparcia oraz motywowania do dojrzałego życia.

WYKŁADOWCY

Prowadzący zajęcia są pracownikami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również specjalistami w zakresie psychologii, duchowości i pracy duszpasterskiej podejmowanej przez świeckich. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się z różnymi spojrzeniami na duchowość chrześcijańską, a zwłaszcza katolicką.

Wśród wykładowców znajdują się: ks. dr Przemysław Sawa, dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ, dr hab. Anna Woźnica, prof. UŚ, dr Karolina Dobies, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ, ks. prof. dr hab. Artur Malina, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ, dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ, dr Magdalena Kudełka-Lwowska, bp dr Adam Wodarczyk, dr Mariola Kozubek, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ, ks. dr Maciej Basiuk, ks. dr Krzysztof Matuszewski, ks. dr Bartłomiej Kuźnik, dr Katarzyna Wasiutyńska.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (w systemie hybrydowym, niektóre zajęcia obowiązkowo stacjonarne): w piątek, godz. 17:00-21:00; i w sobotę, godz. 8:00-18:00

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich egzaminów oraz przewidzianych prac pisemnych. Ocena końcowa studiów ustalana jest jako średnia wszystkich ocen.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Adresatami studiów są duchowni i świeccy oraz zakonnicy chcący pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości chrześcijańskiej. Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności w animowaniu różnych spotkań duszpasterskich oraz w towarzyszeniu duszpasterskim osobom w konkretnych sytuacjach życiowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym – w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • życiorys
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje: kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1387 zł – opłata jednorazowa za semestr
2774 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

2920 zł – koszt studiów płatność w ratach
1460 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 482 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 482 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 496 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 482 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 482 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 496 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
ks. dr Przemysław Sawa
e-mail: przemyslaw.sawa@us.edu.pl

Sekretariat
Eliza Lubojańska
e-mail: eliza.lubojanska@us.edu.pl
tel. 32 356 90 56

Wydział Teologiczny
40-043 Katowice
ul. Jordana 18

Przydatne dokumenty