Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Prawa i Administracji
 4. /
 5. Studia podyplomowe prawa gospodarczego...

Studia podyplomowe

prawa gospodarczego i handlowego

CEL

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, a także prawników, radców prawnych, ekonomistów oraz przedsiębiorców indywidualnych.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej (80% zajęć w trybie zdalnym, 20% zajęć w formie stacjonarnej).

Studia obejmują zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zagadnienia funkcjonowania spółek handlowych, umów występujących w obrocie gospodarczym, papierów wartościowych a także elementów prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności prawa spółek, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa pracy, europejskiego prawa spółek, prawa umów gospodarczych. Zdobyta wiedza ułatwi podjęcie pracy na stanowiskach kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, a także zwiększy szanse na efektywne prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów ukierunkowany jest na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, europejskiego prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa gospodarczego publicznego, prawa podatkowego, stosunków pracy w spółkach kapitałowych. Wszystkie zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i z naciskiem na wiedzę przydatną w praktyce.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz specjaliści i eksperci posiadający bogate doświadczenie m.in.:

 • prof. dr hab. Jacek Górecki – prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (od 1994 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 2010 r.). Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, aplikantów notarialnych i radcowskich. Autor i współautor wielu opinii prawnych przygotowywanych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.
 • prof. dr hab. Janusz A. Strzępka – prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Jest autorem i redaktorem szeregu znaczących pozycji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych z zakresu prawa zobowiązań, prawa umów handlowych, prawa umów budowlanych, prawa przedsiębiorstw, prawa spółek, prawa fundacyjnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i układowego oraz europejskiego prawa porównawczego. Jego dorobek naukowy przekracza 150 pozycji. Od kilkunastu lat jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • prof. dr hab. Piotr Pinior – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • dr Anna Lichosik – doktor nauk prawnych, wyróżniona rozprawa doktorska z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego.
 • dr Urszula Torbus – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych oraz trener szkoleniowy z prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych, stypendystka Komisji Europejskiej i rządu francuskiego, mediatorka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • dr Wojciech Wyrzykowski – radca prawny, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych, Lider Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, w tym komentarza do Kodeksu cywilnego.
 • dr Ewa Zielińska – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na prawie spółek, oraz prawie umów budowlanych. Współautorka Komentarza do kodeksu spółek handlowych pod red. J.A.Strzępki, w części odnoszącej się do części ogólnej kodeksu, spółki jawnej, partnerskiej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa spółek.
 • dr Mateusz Żaba – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i spółdzielczego. Stypendysta Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej oraz stypendysta w ramach bilateralnej umowy między czeskim Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego a polskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego (2017). Prelegent i uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zrealizował kilka zagranicznych pobytów naukowo-badawczych na uniwersytetach w Koszycach (2016), Ołomuńcu (2017), Trnawie (2017), Brnie (2018), Nowym Sadzie (2019) oraz Ljubljanie (2019). Od ponad 6 lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Katowicach, w Czechach i na Słowacji.
 • dr Bartosz Kubista – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doradca podatkowy i adwokat. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI kadencji. Jest również trenerem przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz cen transferowych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 250

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 20:30.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia kierowane są do przedsiębiorców, kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, ekonomistów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 15 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku
Ogłoszenie wyników: 1 marca 2024 roku

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można przesłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku finansowania studiów przez pracodawcę wymagany telefoniczny lub mailowy kontakt z Sekretariatem studiów bezpośrednio po rejestracji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1995 zł – opłata jednorazowa za semestr
3990 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach

4200 zł – koszt studiów płatność w ratach
2100 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 693 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 693 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 714 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za II semestr:
I rata: 693 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 693 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 714 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

Kontakt:

Piotr Pinior
Kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Pinior
e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

Sekretariat
Marta Rękosiewicz
e-mail: marta.rekosiewicz@us.edu.pl
tel. 32 359 20 69

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, p. 1.27