Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja...

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę na temat podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętności do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

W ostatnich latach, w związku z coraz większą popularnością edukacji włączającej, wzrasta zapotrzebowania na nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej. Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po ukończenia studiów posiada wiedzę na temat podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych uprawnień nauczania przedmiotu; do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów realizowane są zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki, w tym m.in.: podstawy tyflopedagogiki, medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami pedagogiki terapeutycznej, alternatywna i wspomagająca komunikacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz praktyków posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzonych przez siebie obszarach zagadnień.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 630 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej nie częściej niż co dwa tygodnie: w piątki (online w godzinach popołudniowych) oraz w soboty i niedziele (stacjonarnie od godzin porannych).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej chcący zdobyć kwalifikacje z pedagogiki specjalnej do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • 2 zdjęcia
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2000 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł – koszt studiów
2100 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 700 zł płatna do 7 dni od rozpoczęcia studiów
II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 700 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 700 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 700 zł płatna do 15  grudnia 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Sabina Pawlik
e-mail: sabina.pawlik@us.edu.pl

Sekretariat
Marek Kolbiarz
email: marek.kolbiarz@us.edu.pl 
tel. 359 98 94

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53
pokój 10