Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Teologiczny
 4. /
 5. Studia podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Studia podyplomowe

Teologiczno-Katechetyczne

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Studia stanowią interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.)
 • będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych
 • będziesz zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę
 • będziesz posiadał umiejętność współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii
 • będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych
 • zdobędziesz kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdą się między innymi zajęcia z teologii moralnej, liturgiki, Starego i Nowego Testamentu, teologii fundamentalnej, teologii duchowości, katechetyki materialnej, katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin (600 godzin dydaktycznych+ 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą się odbywały hybrydowo: w piątki wieczorem – zdalnie oraz w soboty – stacjonarnie, budynek WTL, ul. Jordana 18 Katowice. Przewidywanych jest 10 zjazdów w semestrze.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń poszczególnych modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, dającym dyplom pokrywający się z przedmiotem szkolnym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2022 r. do 25 września 2022 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć
 • życiorys/CV
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle)
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty, w białej wiązanej teczce, należy złożyć w sekretariacie Wydziału Teologicznego, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1500 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł – koszt studiów
1580 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

IV semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 1 marca 2024 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Sekretariat:
Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 35690 56 wew. 135

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-043 Katowice
ul. Jordana 18
pokój  001/4

 

Przydatne dokumenty