Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Ścisłych i...
 4. /
 5. Studia podyplomowe Ochrona informacji...

Studia podyplomowe

Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

CEL STUDIÓW

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach oraz do osób, które zamierzają podjąć taką pracę.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji zdalnej.

Studia realizowane są w ramach dziesięciu modułów tematycznych i seminarium dyplomowego, z których dwa moduły: ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych są wiodące. Modułami uzupełniającymi wiedzę są: infrastruktura informacyjna, wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem, cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe, archiwizacja dokumentów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. Uczestnicy po zakończeniu edukacji mogą pełnić rolę pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony, administratorów danych, inspektorów ochrony danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji. Podczas studiów uczestnicy otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

PROGRAM STUDIÓW

Program jest realizowany w oparciu o dwa moduły wiodące – ochronę informacji niejawnych i ochronę danych osobowych. W ich ramach realizowane są m.in. przedmioty dotyczące: infrastruktury informacyjnej, wybranych problemów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, archiwizacji dokumentów, infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego oraz cyberterroryzmu i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym, wdrażających politykę bezpieczeństwa informacji w firmach i instytucjach publicznych i prywatnych. Wykładowcami są eksperci w zakresie: bezpieczeństwa państwa, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji, infrastruktury informacyjnej, prawa informatycznego, archiwistyki, zarządzania kryzysowego, auditorzy wiodący systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, współpracujący, w większości, ze studiami od pierwszej edycji, autorzy licznych publikacji w zakresie tematyki studiów.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 160

Organizacja zajęć:

Studia obejmują dwanaście zjazdów sobotnio-niedzielnych od 9.00 do około 16.30. Zajęcia odbywają się w formule zdalnej na MS Teams oraz w e-learningu na platformie MOODLE.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń i obrona pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej uczestnicy wybierają lub mogą zaproponować własny, kierując się np. potrzebami w zakresie pełnionych obowiązków zawodowych.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas studiów uczestnicy otrzymują dodatkowo: Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

REKRUTACJA

Kandydaci
Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zwłaszcza osoby zajmujące się problematyką ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów – w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1805 zł – opłata jednorazowa za semestr
3610 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3800 zł – koszt studiów płatność w ratach
1900 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 627 zł do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 627 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 646 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 627 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 627 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 646 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Strona internetowa studiów podyplomowych:  www.psoin.us.edu.pl

Kierownik studiów
dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ
e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl
tel. 32 368 97 16

Sekretariat
Justyna Przybylska
e-mail:justyna.przybylska@us.edu.pl
e-mail: psoin@us.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-205 Sosnowiec
ul. Żytnia 12 p. 27
tel. 32 269 18 69