Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Sztuki i Nauk...
 4. /
 5. Studia podyplomowe Pedagogika specjalna...

Studia podyplomowe

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną).

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Adresatami studiów są pedagodzy specjalni (różnych specjalności) pragnący uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością w ramach innej niż posiadana specjalności – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawna oligofrenopedagogika).

Program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy o niepełnosprawności oraz kształtowanie praktycznych umiejętności projektowania i realizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, a także diagnozowania możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest wyposażony w rzetelną, pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną w obrębie grup modułów pedagogicznych, psychologicznych. Posiada kwalifikację do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej: oddziałach dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (ZET), głęboką niepełnosprawnością intelektualną (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze), a także zajęć rewalidacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych; nauczyciela współorganizującego proces edukacji w oddziałach integracyjnych; wychowawcy i opiekuna w innych palcówkach o charakterze opiekuńczym i terapeutycznym.

Absolwent specjalności posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji, w szczególności edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną; teorii kształcenia specjalnego; społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, oraz uwarunkowań ekonomicznych i prawnych edukacji i rehabilitacji społecznej; organizacji systemu oświaty i wychowania oraz instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością; rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i społecznym; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ma usystematyzowaną wiedzę na temat metod pracy stosowanych w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej oraz możliwości ich efektywnego stosowania, ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy w celu prowadzenia badań naukowych i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; tworzenia indywidualnych programów rozwoju i projektowania narzędzi diagnostycznych i dydaktycznych do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną; projektowania i przeprowadzania diagnozy i terapii tej grupy osób.

Absolwent zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów realizowane są zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki, w tym m.in.: podstawy tyflopedagogiki, medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami pedagogiki terapeutycznej, alternatywna i wspomagająca komunikacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu surdopedagogiki, a także nauczycieli, terapeutów – praktyków, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim w ramach umów z interesariuszami zewnętrznymi.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 540 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w piątek (od godz. 15.00), sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu. Nieliczna część zajęć praktycznych odbywa się w piątek od godz. 9.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Adresatami studiów są pedagodzy specjalni (posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej) pragnący uzyskać dodatkowe kwalifikacje ze specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej grupy osób w szkołach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej, a także innych placówkach podejmujących trud opieki i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2023 do 30 września 2023 r. 

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie w terminie do 6 października. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek 8.00-15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1947 zł – opłata jednorazowa za semestr
5843 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

6150 zł – koszt studiów płatność w ratach
2050 zł – płatność za semestr w ratach:
za I semestr:
I rata: 677 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 677 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 696 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 677 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 677 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 696 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 677 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 677 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 696 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

Kontakt

Zenon Gajdzica

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
tel. 508 87 64 54
e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62
tel. 33 8546371