Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Szkoła Języka i Kultury...
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Doskonalące Nauczania...

Podyplomowe Studia Doskonalące 

NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności ważne w pracy nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. W trakcie studiów słuchacz zyska specjalistyczną wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Ukończenie studiów daje nie tylko możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, ale także poszerzenie wiedzy z obszaru relacji międzykulturowych.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 studia będą prowadzone w formule online.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego na polskim rynku glottodydaktycznym lub poza granicami kraju jako osoby skierowane przez NAWA i inne jednostki na zagraniczne uniwersytety oraz różne placówki edukacyjne za granicą, gdzie nauczany jest język polski, lub do osób, które chcą pracować w placówkach komercyjnych zajmujących się nauczaniem jpjo w Polsce lub poza granicami kraju. Oferta skierowana jest do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących nabyć umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego , ale także do osób, które wprawdzie takich uprawnień nie mają, ale ich nie potrzebują. Studia podyplomowe mają dać kompetencje do:

 • profesjonalnego nauczania języka polskiego w instytucjach zajmujących się nauczaniem języka polskiego w Polsce, jak i za granicą (polskich, polonijnych, sobotnich, społecznych itp.), zarówno dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, jak i osoby dorosłe,
 • nauczania i promocji kultury polskiej,
 • zyskania uprawnień do bycia członkiem komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów z języka polskiego jako obcego organizowanych przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i starania się o zyskanie uprawnień przewodniczącego-egzaminatora komisji egzaminacyjnych,
 • zyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, co w niektórych przypadkach może być równorzędne z umożliwieniem uzyskania awansu zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia poszerzają kompetencje nauczyciela o umiejętności nauczania języka polskiego języka polskiego jako obcego/ drugiego/ oddziedziczonego. Absolwent posiada gruntowną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego w kraju i za granicą, ma wiedzę o systemach i podsystemach języka, wiedzę z zakresu nauk o literaturze i kulturze oraz metodyki nauczania jpjo. Ma świadomość, iż ucząc języka, nie należy pomijać wiedzy o dorobku literackim, kulturowym i historycznym danej społeczności, docenia podejście międzykulturowe w nauczaniu jpjo. Przyswoił sobie techniki i strategie pracy stosowane w edukacji polonistycznej cudzoziemców.
Absolwent ma świadomość doniosłości roli nauczyciela jpjo, zna specyfikę pracy w instytucjach zajmujących się kształceniem cudzoziemców lub osób polskiego pochodzenia i ma wysoką świadomość ich zróżnicowania ze względu na kraj i tradycje edukacyjne. Posiada umiejętność  pracy w zróżnicowanym zespole i potrafi dostosować formę komunikacji do odbiorcy i jego potrzeb.

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz zostanie wyposażony:

– w wiedzę z zakresu nauki o języku – szczególnie o systemie języka polskiego z odniesieniami funkcjonalnymi i komunikacyjnymi,

– w wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, a także o elementach historii kultury polskiej i historii,

– w wiedzę na temat psychologiczno-pedagogicznych i prawnych uwarunkowań pracy z osobami z kontekstem migracyjnym,

– w zespół narzędzi umożliwiających samodzielne planowanie procesu dydaktycznego,

– w umiejętność przygotowywania i realizowania autorskich scenariuszy zajęć.

Część zajęć zostanie ukierunkowana na pracę z uczniem o tzw. specjalnych potrzebach – uczniem z osobistym doświadczeniem migracyjnym. W obrębie wszystkich przedmiotów zostało przewidziane miejsce na wskazanie metod i technik pracy z uczniem, także dorosłym, który znajduje się w nowej sytuacji językowo-kulturowej oraz przechodzi okres adaptacji i integracji, jak też z uczniem, który podejmuje naukę języka polskiego ze względu na swoje powinowactwo tożsamościowe. Słuchacze studiów będą związani z różnymi przestrzeniami geograficzno-prawno-kulturowymi, w których funkcjonuje instytucjonalne nauczanie języka polskiego. Dlatego sporo miejsca przy omawianiu poszczególnych zagadnień zostanie poświęconych specyfice nauczania języka polskiego poza graniami Polski oraz zjawisku ucznia-migranta.

WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy są pracownikami Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Wydziału Humanistycznego UŚ Dodatkowo, zapraszani będą specjaliści z innych ośrodków akademickich, osoby rozpoznawalne w środowisku zajmującym się glottodydaktyką polonistyczną w świecie. Wykładowcy są specjalistami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki polonistycznej, są autorami licznych publikacji z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Ponadto czynnie zajmują się uczeniem cudzoziemców, mają doświadczenie pracy w zagranicznych ośrodkach akademickich, wielokrotnie wykonywali działania na rzecz przygotowania kadry zajmującej się nauczaniem jpjo/ drugiego/ oddziedziczonego.

 • Aleksandra Achtelik – doktor habilitowana nauk humanistycznych, jest wykładowcą na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prowadzi zajęcia na: kulturoznawstwie, kulturach mediów, międzynarodowych studiach polskich, polonistyce i mediteranistyce. Od ponad dwudziestu lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, gdzie prowadzi zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Od 2006 roku pełni funkcję wicedyrektor Szkoły i tym samym współorganizuje warsztaty polonistyczne, warsztaty metodyczne, wyjazdowe szkoły, letnią szkołę języka i kultury polskiej i inne zadania organizowane przez tę instytucję. Jest autorką i recenzentką podręczników do języka polskiego oraz tomów z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Organizuje i współprowadzi wyjazdowe szkoły języka polskiego organizowane przez SJIKP UŚ z takimi instytucjami, jak: Kancelaria Senatu RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytuty Polskie oraz jednostki konsularne. Prowadziła zajęcia dla młodzieży polonijnej oraz wyjazdowe warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli pracujących w środowisku polonijnym m.in. w Rosji, Argentynie, Brazylii, USA, Kanadzie, Kazachstanie, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Białorusi, Węgrzech, Słowacji. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, które prowadzone są zarówno w Katowicach, jak też w formie edycji wyjazdowych w Republice Federalnej Niemiec, Irlandii, we Włoszech, na Ukrainie, Białorusi i na Węgrzech. Obecnie kieruje edycją zdalną studiów, w której równocześnie bierze udział dziewięćdziesięcioro słuchaczy (część z nich to nauczyciele pracujący w tzw. szkołach polskich) z różnych stref czasowych. Jest osobą upoważnioną do reprezentowania ośrodka egzaminacyjnego uprawnionego do przeprowadzania państwowych egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego działającego na Uniwersytecie Śląskim, ma także uprawnienia egzaminatora-przewodniczącego wpisanego na ministerialną listę osób uprawnionych do przewodniczenia egzaminom certyfikacyjnym, jest członkiem grupy audytu działającego przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 2012 roku pełni funkcję prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, jest także członkiem Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju PAN. Od kilku lat jest także ekspertem NAWA dokonującym oceny kandydatów w programie „Lektorzy”. Współpracowała z ORPEG, Macierzą Polską i Wspólnotą Polską. Współprowadząc projekty realizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej zdobyła duże rozeznanie w specyfice pracy w różnych ośrodkach zagranicznych zajmujących się kształceniem polonistycznym cudzoziemców oraz osób z kontekstem migracyjnym, współpracuje także z lokalnymi szkołami objętymi patronatem UŚ prowadząc projekty służące budowaniu mostów kulturowych, kształtowaniu wśród polskich i cudzoziemskich uczniów postaw otwartości.
 • Romuald Cudak – doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. em. UŚ w zakresie literaturoznawstwa, współzałożyciel i długoletni dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnił także funkcję kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, pełnomocnika dziekana Wydziału Filologicznego UŚ ds. międzynarodowych studiów polskich. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz redaktorem naczelnym „Postscriptum Polonistycznego” – pisma krajowych i zagranicznych polonistów poświęconego zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Pomysłodawca i organizator odbywającej się co dwa lata międzynarodowej konferencji Literatura polska w świecie, gromadzącej najwybitniejszych polonistów literaturoznawców z całego świata. Jego zainteresowania naukowe to: współczesna poezja polska, genologia, komunikacja społeczna, teoria tekstu literackiego, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka, edukacja literacka wśród cudzoziemców, komputerowe wspomaganie nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia na polonistyce, międzynarodowych studiach polskich, Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie, Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W latach 1978–1981 był lektorem języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie i Debreczynie. Prowadził wykłady gościnne na kilkunastu zagranicznych uniwersytetach, m.in.: w Bari, Ostrawie, Ołomuńcu, Mińsku, Halle i Toronto oraz zajęcia na zagranicznych edycjach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Miński, Lipsku, Berlinie, Rzymie oraz we Lwowie. W latach 1998–2010 był egzaminatorem w ministerialnych egzaminach dla kandydatów pochodzenia polskiego na studia w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw naukowych, kilku książek: „Czytając Białoszewskiego „Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej”, „Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka”, redaktorem i współredaktorem wielu publikacji i serii wydawniczych, m.in. serii: Polska genologia literacka, Polska genologia lingwistyczna, Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej czy serii: Czytaj po polsku oraz Biblioteka Interpretacji; Szkolnego słownika wiedzy o literaturze; tomów: T. 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego; Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy; Inne optyki: nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Kultura polska. Silva rerum oraz wielu innych.
 • Maria Czempka-Wewióra – od kilkunastu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego pracując z młodzieżą i osobami dorosłymi, była lektorką na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji, prowadziła liczne szkolenia adresowane dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego w trakcie krótkich wyjazdowych warsztatów i szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Śląski wraz z takimi instytucjami, jak m.in. Punkt Konsultacyjny Ambasady RP w Sofii, jednostki konsularne, Kancelaria Senatu RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli m.in. w Bułgarii, Mołdawii, Brazylii, Irlandii, Republice Federalnej Niemiec i na Ukrainie. Od lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i prowadzi zajęcia dla słuchaczy polskich i zagranicznych edycji studiów (na Ukrainie, Białorusi, w Niemczech i Irlandii). Zajmuje się organizacją warsztatów polonistycznych odbywających się w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała z osobami posiadającymi doświadczenie migracyjne w ramach projektu FAMI oraz jako wolontariuszka pomagała podnosić kompetencje językowe dzieciom, które przybyły do Polski z Ukrainy i uczęszczały do polskiej szkoły. Ma uprawnienia egzaminatora-przewodniczącego w ramach polskiego systemu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego. Na Uniwersytecie Śląskim regularnie prowadzi zajęcia kursowe m.in. z takich przedmiotów, jak: podstawy glottydaktyki, metody nauczania języków obcych, materiały pomocnicze w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pomoce dydaktyczne, koncepcje doboru treści w podręcznikach, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, podstawy fonetyki i poprawnej wymowy z elementami emisji głosu.
 • Wioletta Hajduk-Gawron – od roku 2002 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2002–2011 pracowała w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Następnie adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, a od roku 2019 adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa. Od 2020 roku związana z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną. Była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na Białorusi. W latach 2019 do 2021 zatrudniona na stanowisku visiting professor w Hankuk Univeristy of Foreign Studies (Seul, Korea Południowa). Egzaminatorka z uprawnieniami przewodniczącej Państwowej ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi zajęcia językowe i seminaria dla studentów i uczniów zagranicznych uniwersytetów oraz innych placówek oświatowych, a także warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (Rostów, Moskwa, Chicago, Kurytyba, Berlin, Edmonton). Organizatorka cyklu konferencji poświęconych teorii adaptacji w literaturze, języku, kulturze i sztuce, jak również cyklu seminariów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. W swojej pracy dydaktycznej specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego na poziomach średniozaawansowanych, prowadzi kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, jest wykładowcą Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, prowadzi zajęcia dla słuchaczy specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców.
 • Danuta Krzyżyk – ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć takich, jak: wiedza o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dydaktyka pracy z  uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kultura języka i komunikacja w szkole, pozadydaktyczne wymiary działań edukacyjnych, pomiar dydaktyczny, prawo oświatowe. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w ramach polskich i zagranicznych edycji studiów, gdzie prowadzi zajęcia takie, jak: pomiar dydaktyczny, prawo oświatowe, kultura języka polskiego, warsztaty pisania. W ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski z innymi podmiotami pracowała z nauczycielami związanymi ze środowiskiem polonijnym w Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Białorusi i Ukrainie. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” – przewodnicząca Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, prowadzi zajęcia dla nauczycieli polonijnych z zakresu dydaktyki nauczania języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, kultury języka polskiego, wiedzy o ortografii i interpunkcji. Współpracuje z różnego typu placówkami oświatowymi: szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, bibliotekami, Pałacem Młodzieży w Katowicach – prowadzi zajęcia dla uczniów (warsztaty, pogadanki, wkłady z zakresu kultury języka polskiego, ortografii i interpunkcji, praktycznej stylistyki, recytacji) i szkolenia dla nauczycieli (komunikacja na lekcji, wybrane problemy edukacji polonistycznej). Wiceprzewodnicząca Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego.
 • Marcin Maciołek – jest adiunktem w Instytucie Językoznawstwa UŚ, wykładowcą na kierunkach: filologia polska, międzynarodowe studia polskie, sztuka pisania w ramach, których prowadzi przedmioty: praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, fonetyka i słowotwórstwo języka polskiego, podstawy fonetyki i prawidła wymowy polskiej, podstawy wiedzy o języku, język polski na tle języków europejskich, języki świata, polszczyzna w kontakcie z innymi językami. Od kilkunastu lat współpracuje z Podyplomowymi Studiami Kwalifikacyjnymi Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ i prowadzi zajęcia ze słuchaczami z polskich i zagranicznych edycji studiów  (w Katowicach, Berlinie, Kolonii, Dublinie, we Lwowie). W ramach różnych programów międzynarodowych oraz projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski z instytucjami taki, jak Kancelaria Senatu RP, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jednostki konsularne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi warsztaty, seminaria, konwersatoria ze studentami zagranicznych polonistyk, warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą polonijną. Prowadził m.in. zajęcia zakresu recepcji tekstów specjalistycznych dla studentów polonistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, pisania tekstów specjalistycznych – poprawność językowa i stylistyczna dla studentów polonistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, wykłady z zakresy gramatyki historycznej i historii języka dla studentów polonistyki uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech, zajęcia lektoratowe oraz wykłady i seminaria dla nauczycieli języka polskiego w Karagandzie, zajęcia w ramach wyjazdowej szkoły języka polskiego w Mińsku, zajęcia dla studentów Uniwersytetu im. M. Bela w Bańskiej Bystrzycy, zajęcia dla studentów uniwersytetu w Daugavpils. Ponadto był wykładowcą na warsztatach polonistycznych odbywających się w Instytucie Polskim w Moskwie, wyjazdowych warsztatach polonistycznych pn. „Metodyczna podróż z językiem polskim” w Buenos Aires, warsztaty z fonetyki i prawideł poprawnej wymowy polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego i/lub drugiego na kursie metodycznym dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej w Dublinie – na zlecenie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Sekretarz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego.
 • Agnieszka Madeja – od ponad dwudziestu lat związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, językoznawczyni specjalizująca się w nauczaniu jpjo. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Wspólnie z Barbarą Morcinek napisała podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych „Polski mniej obcy”. Jest członkinią zespołu autorów zadań Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Współautorka publikacji „Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1”. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest współtwórczynią programu komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL ©. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach m.in. na Białorusi, w Czechach, Kanadzie, Macedonii, na Łotwie, w Argentynie, Brazylii, Niemczech, Estonii, Bułgarii, Rosji, Serbii, na Słowacji, Ukrainie, w USA, we Włoszech i na Węgrzech.
 • Barbara Morcinek-Abramczyk – od dwudziestu lat związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, literaturoznawczyni zajmująca się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach nauczania. Była organizatorką warsztatów polonistycznych dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są literatura polska literatura angielska, literatura japońska, glottodydaktyka, problemy tożsamościowe na Śląsku oraz gestykulacja w nauczaniu języków obcych. Wspólnie z Agnieszką Madeją napisała podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla średnio zaawansowanych „Polski mniej obcy”. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i koncepcji doboru treści w podręcznikach na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2006–2009 była wykładowcą goszczonym na Tokyo University of Foreign Studies w Japonii. Brała udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, między innymi w Lipsku, Seulu, Sztokholmie, Wilnie. Prowadziła wykłady gościnne: w Pekinie, Tokio, Halle i Lipsku, Ołomuńcu, Mińsku. Była także profesor wizytującą na Indiana University w Bloomington.
 • Bernadeta Niesporek-Szamburska – od wielu lat przygotowuje studentów do zawodu nauczyciela polonisty; dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną; pełnomocniczka rektora ds. kształcenia nauczycieli w UŚ; ekspert ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie (2018); recenzentka podręczników do języka polskiego, a także podręczników dla dzieci polonijnych; w stałej współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w Chorzowie i Katowicach (współorganizacja zajęć otwartych polonistów praktyków i ich uczniów dla studentów, wykłady dla polonistów w ramach Uniwersytetu Polonistów); we współpracy z WOM w Katowicach oraz z Wydawnictwem Pedagogicznym ZNP w Kielcach (odczyty, publikacje); prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych z glottodydaktyki polonistycznej w kraju i za granicą (Ukraina, Białoruś, Niemcy, Irlandia, Bułgaria); we współpracy z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz z Macierzą Polską w Wielkiej Brytanii: intensywnie udziela się (prowadzenie zajęć) w wyjazdowych szkołach organizowanych przez SJiKP za granicą dla dzieci i nauczycieli polonijnych: w Anglii (w Dunstable, w Hereford), w Gruzji (Szkoła Polska im. św. Jadwigi w Tbilisi), w Chicago (Szkoła Polska im. Jana Pawła II), w Montrealu i Toronto, w Kurytybie (Brazylia) i w Buenos Aires; współpraca z konsulatami w Hamburgu, Dusseldorfie i Stuttgarcie – w ramach doskonalenia nauczycieli uczących dzieci Polonii i Polaków.
 • Joanna Przyklenk – była profesor wizytującą w Hankuk University of Foreign Studies w Departamencie Studiów Polskich (Seul, Korea Południowa; 01.09.2018–31.08.2019),  odbywa gościnne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Berlinie, Biszkeku, Bratysławie, Charkowie, Doniecku, Irkucku, Kolonii, Lipsku, Mińsku, Moskwie, Piatigorsku czy w Tartu, współpracuje od kilku lat z Podyplomowymi Studiami Kwalifikacyjnymi Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ, na których prowadzi zajęcia z praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej (fleksja; słowotwórstwo). Brała udział w kilku wyjazdowych szkołach języka polskiego adresowanych do środowisk polonijnych, które były realizowane przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Kancelarią Senatu RP oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, m.in. na Ukrainie, w Kazachstanie i w Rosji.
 • Małgorzata Smereczniak – od ponad dwudziestu lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ i specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego. Prowadzi zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i języka pierwszego uczących się – w Polsce oraz za granicą. Jest także wykładowczynią prowadzącą zajęcia dla studentów międzynarodowych studiów polskich i polonistyki. Wykłada m.in. takie przedmioty, jak: praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, edukacja językowa i literacka cudzoziemców, warsztaty redakcyjne, polszczyzna współczesna. Jako wykładowczyni brała udział w wyjazdowych szkołach języka polskiego, warsztatach dla dzieci i młodzieży, które odbywały się  w Mołdawii, Kanadzie i na Ukrainie. Jest wykładowczynią na Podyplomowych Studiach Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, gdzie specjalizuje się w prowadzeni zajęć z gramatyki porównawczej języka polskiego oraz metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (nauczanie sprawności na różnych poziomach znajomości języka, testowanie, konspekty i scenariusze lekcji). Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzi w Polsce i w trakcie edycji zagranicznych (w Irlandii, Republice Federalnej Niemiec, na Węgrzech i na Ukrainie). Uczestniczyła w wyjazdowych warsztatach adresowanych dla nauczycieli związanych ze środowiskiem polonijnym (Rosja, Argentyna, Francja, Republika Federalna Niemiec), w trakcie których prowadziła zajęcia na temat współczesnej polszczyzny, metodyki nauczania podsystemów języka oraz sprawności językowych. W ramach programów międzynarodowych gościnnie prowadziła zajęcia dla studentów zagranicznych slawistyk, polonistyk, uczestników lektoratów języka polskiego prowadzonych przez zagraniczne uczelnie i instytucje (Słowacja, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Rumunia, Łotwa, Niemcy, Austria, Węgry, Kanada, Argentyna). Od kilku lat współpracuje z nauczycielami i uczniami szkół podstawowych podczas organizacji międzyszkolnych konkursów językowo-ortograficznych, spotkań na temat innych języków i kultur.
 • Bożena Szałasta-Rogowska – doktor habilitowana nauk humanistycznych, prof. UŚ w zakresie literaturoznawstwa, pracownik Wydziału Humanistycznego UŚ, od ponad dwudziestu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej. Prowadzi zajęcia na polonistyce, międzynarodowych studiach polskich i Podyplomowych Studiach Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Zajmuje się głównie polską literaturą emigracyjną, współorganizowała konferencje naukowe koncentrujące się na tej tematyce W roku akademickim 2002/2003 była profesor wizytującą w University of Toronto w Kanadzie, gdzie wykładała literaturę polską oraz prowadziła zajęcia lektoratowe. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. Prowadziła wykłady poświęcone polskiej literaturze współczesnej dla studentów Uniwersytetu w Halle, Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie oraz warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego w Budapeszcie i Cieszynie. Jest autorką monografii „Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego” oraz „Zbioru testów do podręcznika „Dzień dobry”. Dzięki jej staraniom w 2007 roku wydano wybór wierszy poety emigracyjnego Bogdana Czaykowskiego. Jest redaktorką tomu zbiorowego „Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice”. Prowadziła także zajęcia na zagranicznych edycjach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Mińsku, Lipsku, Berlinie, Kolonii, Rzymie, Dublinie i we Lwowie. Była również egzaminatorem organizowanych we Lwowie i Kijowie ministerialnych egzaminach dla kandydatów polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
 • Agnieszka Tambor – adiunktka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia na kierunkach: międzynarodowe studia polskie, polonistyka (na specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców oraz w ramach projektu pogranicza dydaktyki), komunikacja promocyjna i kryzysowa i kulturoznawstwo. Wykłada na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego podczas edycji w Katowicach, Rzymie, Berlinie i Dublinie (edycje stacjonarne i online) oraz na Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie. Prowadziła warsztaty dla nauczycieli za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Kazachstanie i Chinach. Ostatnie warsztaty online zebrały uczestników od Australii, przez Dubaj, po Nowy Jork i Brazylię. Prowadziła zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej m.in. w Indonezji, Indiach, Malezji, Brazylii, Japonii, Korei Płd., Chinach, Chorwacji, Ukrainie, Białorusi, Słowenii, Niemczech, USA, Kanadzie i wielu innych krajach. Pracowała przy multimedialnych projektach do nauki języka polskiego: Europodians oraz Slavic Network. Była członkinią grupy roboczej Komisji ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego powołanej na mocy umowy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Śląskim. Efektem prac komisji jest publikacja „Nauczania i promocja języka polskiego w świecie”. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, jest kierowniczką programową letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej i letniego kursu dla lektorów cudzoziemców. Jest kierowniczką projektów finansowanych ze środków NAWA: „100 faktów z historii polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien”, „Z kinem polskim w świat”, „Z kulturą i językiem polskim za pan brat” i in. Jest jedną z koordynatorek w projekcie Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim finansowanym ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W ramach projektów prowadzone są warsztaty podnoszące kwalifikacje nauczycieli języka polskiego jako pierwszego/odziedziczonego/drugiego oraz lektorów w ośrodkach zagranicznych. Prowadzone są także warsztaty dla Polonii i osób uczących się języka polskiego i chcących poznać kulturę polską. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizując szkolenia i kursy, m.in. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Jak wykorzystać historię w rozwijaniu kompetencji kulturowych i językowych, Jak efektywnie połączyć metody zdalne i kontaktowe, Zostań nowym Stanisławem Lemem i inne. Jest autorką podręczników i pomocy naukowych do nauczania języka polskiego, m.in. „Licz na Banacha” (podręcznik do nauczania słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk ścisłych), „(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty”, Śląskie ścieżki filmowe oraz książki z serii Czytaj po polsku „Przy torze kolejowym. Proszę państwa do gazu”. Jest współredaktorką serii „Czytam po polsku”.
 • Jolanta Tambor – profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, współzałożycielka i dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 1982 roku i związana jest z Instytutem Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Prowadzi zajęcia na polonistyce, międzynarodowych studiach polskich, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, komunikacji cyfrowej. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocniczki Dziekana Wydziału Humanistycznego ds. studentów zagranicznych, a od 2010 roku jest Pełnomocniczką Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Jest kierowniczką Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie. Jej zainteresowania naukowe i badawcze to: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny, sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. W latach 1998–2002 była kierowniczką Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, obecnie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Ma olbrzymie doświadczenie w edukacji polonistycznej cudzoziemców, jest inicjatorką wielu działań na rzecz nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Od kilku lat jest członkinią Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 2012 jest wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Była członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Gruzja, Uzbekistan, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina). W latach 2003–2004 była profesor wizytującą na University of Toronto, w 2009 na University of Alberta w Edmonton. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Belgii, Brazylii, Czechach, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Macedonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, w USA, we Włoszech i na Węgrzech. Jest autorką książek: „Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej”, „Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna”, „Oberschlesien – Sprache und Identität”, kilkakrotnie wznawianego podręcznika „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”(wspólnie z Danutą Ostaszewską) oraz autorką zbioru zadań „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia”, redaktorką (lub współredaktorką) wielu książek. Wspólnie z Anną Majkiewicz napisała podręcznik „Śpiewająco po polsku”, a z Marcinem Maciołkiem „Głoski polskie” – przewodnik do nauczania polskiej wymowy i „Przeszłość w teraźniejszości” – zbiór tabel gramatycznych z historycznymi objaśnieniami. Jest organizatorką wielu konferencji naukowych, m.in. cyklu konferencji polsko-niemiecko-czeskich poświęconych certyfikacji języka polskiego jako obcego. Jest współredaktorką serii „Biblioteka Interpretacji” oraz „Czytaj po polsku”.
 • Maria Wacławek – posiada doświadczenie pracy na zagranicznych uczelniach. Była zatrudniona na Uniwersytecie Debreczyńskim (Węgry), gdzie prowadziła wykłady i  ćwiczenia ze studentami tamtejszej polonistyki oraz odpowiadała za promocję Polski i języka polskiego. Następnie pracowała na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), gdzie jej zakres czynności obejmował zajęcia lektoratowe na różnych poziomach zaawansowania (A1–C1); prowadzenie zajęć z zakresu polskiego językoznawstwa (gramatyka opisowa, stylistyka, leksykografia), prowadzenie, promowanie Polski i polskiej kultury, współudział w pracach badawczych prowadzonych w Uniwersytecie w Lublanie. Od dwudziestu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadzi zajęcia lektoratowe oraz zajęcia na warsztatach adresowanych do nauczycieli języka polskiego pracujących poza granicami Polski. Wielokrotnie jako wykładowczyni uczestniczyła w wyjazdowych szkołach języka polskiego jako obcego oraz w wyjazdowych warsztatach polonistycznych i pracowała m.in. na Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, w Republice Federalnej Niemiec, Irlandii, Gruzji, Kazachstanie. Od kilku lat wykłada na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, na których prowadzi zajęcia z fonetyki i prawideł poprawnej wymowy z elementami emisji głosu. Ma duże rozeznanie dotyczące warunków pracy nauczyciela w realiach zagranicznej uczelni. Prowadziła także zajęcia na polsko-niemieckich kursach tandemowych w Słonowicach i Dębie Polskim. Została wpisana na listę MEiN egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej ds. poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Od 2020 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie związana jest z Instytutem Językoznawstwa. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 290 (w tym praktyka zawodowa)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w formule online w soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego na UŚ – średnio 10 zjazdów w semestrze.

Kryteria ukończenia studiów:
Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich nałożonych siatką studiów egzaminów i zaliczeń oraz pozytywna opinia opiekuna praktyk zawodowych.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Kandydat jest absolwentem studiów wyższych magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi (nauczycielskimi) lub ew. jest absolwentem studiów wyższych bez uprawnień, jeśli podejmuje studia w celu udoskonalenia swojego warsztatu, nie chcąc po ich zakończeniu podejmować pracy w placówkach, które takich uprawnień wymagają.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: 3 czerwca do 29 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można przesłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1330 zł – opłata jednorazowa za semestr
2660 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach

2800 zł – koszt studiów płatność w ratach
1400 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 462 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 462 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 476 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 462 zł płatna do 5 marca 2025 r. 
II rata: 462 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r. 
III rata: 476 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik studiów
dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
tel: 32 2009 424
e-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Magdalena Nowak-Kaczmarek
tel: 32 2009 439
e-mail: magdalena.nowak@us.edu.pl
podyplomowe-jpjo@us.edu.pl
szkola@us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
40-007 Katowice,
ul. Uniwersytecka 4
pokój pokój A/0.10