Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Szkoła Języka i Kultury...
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania...

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (edycja zakończona)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego oraz do egzaminowania ze znajomości języka polskiego.

OPIS

W latach 2023-2024 (II 2022 – VI 2024) zostanie przeprowadzona EDYCJA ONLINE.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Absolwenci mogą podjąć pracę na zagranicznych uczelniach jako wykładowcy języka polskiego po wcześniejszym przejściu procedury rekrutacyjnej w programie Lektorzy prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w polskich jednostkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego lub drugiego, w szkołach mogą prowadzić zajęcia kierowane do imigrantów i reemigrantów, mające na celu wyrównanie kompetencji językowych uczniów. Ponadto absolwenci studiów mogą być członkami komisji egzaminacyjnych działających w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikacyjnego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego i starać się o zyskanie uprawnień przewodniczących tychże komisji oraz wizytatorów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych), wynikających z roli nauczyciela języka i kultury polskiej w środowisku cudzoziemców oraz osób polskiego pochodzenia
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz doświadczenie w jej praktycznym wykorzystaniu
 • ma umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji działań dydaktycznych, w tym samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości grupy docelowej
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • ma umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik.

PROGRAM STUDIÓW

Trzysemestralne studia obejmują m.in. zajęcia dotyczące praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, kultury języka i przemian we współczesnej polszczyźnie, kultury polskiej wraz z warsztatem metodycznym, literatury w nauczaniu cudzoziemców, metodyki nauczania języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, tworzenia konspektów oraz sprawdzania i egzaminowania oraz pedagogiki i psychologii rozwojowej, a także wykłady i ćwiczenia z polskiego realioznawstwa, światowych osiągnięć polskiej kinematografii czy teatru. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy innych polskich ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem cudzoziemców oraz polonistyk zagranicznych. Studium prowadzi współpracę m.in. z uniwersytetami w Brazylii, Chinach, Korei Południowej, Niemczech, we Włoszech, na Ukrainie i Białorusi, a absolwenci Studiów są lektorami w Maroku, Chorwacji, we Francji, USA, Chinach czy Japonii.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, którzy jednocześnie są specjalistami z zakresu glottodydaktyki języka polskiego i  od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
I semestr – 128 godzin (słuchacze chcący zdobyć uprawnienia pedagogiczne + 68 godzin)
II semestr  – 108 godzin (słuchacze chcący zdobyć uprawnienia pedagogiczne + 120 godzin)
III semestr – 121 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w weekendy – dni i godziny zostaną ustalone w zależności od preferencji słuchaczy.
Szczegółowe informacje: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Kryteria ukończenia studiów:
Kryterium ukończenia studiów jest średnia ocen z wybranych egzaminów i zaliczeń oraz zaliczenie praktyki.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych.

Słuchaczami mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne polskiemu dyplomowi ukończeniu studiów wyższych lub zawodowych oraz znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli wystąpi problem z systemem, prosimy o kontakt z sekretariatem:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4
pokój A06, A07
40-032 Katowice
tel. 32 200 94 24;
tel. 32 200 94 423
e-mail: podyplomowe-jpjo@us.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • zdjęcie wgrane w system IRK
 • kwestionariusz
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: Edycja zakończona. 

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach (podawane po spotkaniu inauguracyjnym).

Wersja zdalna
3450 zł – koszt studiów (trzy semestry)
1180 zł – opłata za semestr

za I semestr:
I rata: 389,40 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 389,40 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 401,20 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 389,40 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 389,40 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 401,20 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 389,40 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 389,40 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 401,20 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

Wersja hybrydowa
3960 zł – koszt studiów (trzy semestry)
1320 zł – opłata za semestr

za I semestr:
I rata: 435,60 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 435,60 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 448,80 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 435,60 zł płatna do 1 marca 2023 r.
II rata: 435,60 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 448,80 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 435,60 zł płatna do 1 października 2023 r.
II rata: 435,60 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 448,80 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

1225,50 zł – opłata jednorazowa za semestr (wpłata zgodnie z zarządzeniem Rektora UŚ 7 dni przed rozpoczęciem semestru)
3870 zł – koszt studiów
1290 zł płatność w ratach:

wersja online
za I semestr:
I rata: 425,70 zł płatna do 7 dni od rozpoczęcia studiów
II rata: 425,70 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 438,60 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za II semestr:
I rata: 425,70 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 425,70 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 438,60  płatna do 15 grudnia 2023 r.

za III semestr:
I rata: 425,70 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 425,70 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 438,60 zł płatna do 15 maja 2024 r.

W przypadku udziału w praktyce stacjonarnej (jeśli słuchacz się na nią zdecyduje)  wymagana będzie odrębna opłata za noclegi i wyżywienie.

Kontakt

Aleksandra Achtelik
Kierowniczka studiów
dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
tel. 32 200 94 24
e-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Szczotka
tel. 32 251 29 91 lub 32 200 94 24
e-mail: podyplomowe-jpjo@us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
40-007 Katowice,
ul. Uniwersytecka 4
pokój A07

Sprawy finansowe
Karolina Graboń
tel. 32 251 29 91, 32 200 94 24
e-mail: karolina.grabon@us.edu.pl