Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Teologiczny
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej

Podyplomowe studia

 Teologii Pastoralnej

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do pracy duszpasterskiej w ramach parafii, grup pastoralnych, jak i w posłudze katechetycznej i szkolnym nauczaniu religii. Segment psychologiczno-pedagogiczny przygotowuje do odpowiedniego reagowania w zetknięciu z różnymi zaburzeniami. Segment socjologiczny uczy współczesnych zjawisk społecznych oraz mechanizmów ich występowania.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia obejmują kształcenie w trzech segmentach: pastoralno-katechetycznym, psychologiczno-pedagogicznym i socjologicznym. Studia pomagają nabyć umiejętności analizy procesów społecznych z uwzględnieniem kontekstów religijnego, kulturowego czy polityczno-ekonomicznego. Studia przygotowują do pracy duszpasterskiej w ramach parafii, grup pastoralnych, jak i w posłudze katechetycznej i szkolnym nauczaniu religii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teologii pastoralnej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teologii systematycznej w zmieniającej się rzeczywistości duszpasterskiej, która obejmuje zarówno pracę w duszpasterstwie parafialnym, jak również w nauczaniu religii szkole
 • poznaje nowe nurty duszpasterskie, które potrafi realizować w pracy z różnymi grupami duszpasterskimi
 • pogłębia wiedzę dotyczącą nowych kierunków w dydaktyce, celem stosowania ich w pracy dydaktycznej na gruncie szkolnym
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, która pozwoli mu lepiej realizować swoje zadania na gruncie zmian społecznych, kulturowych
 • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i wzajemne relacje między nimi oraz posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców działalności katechetycznej i duszpasterskiej Kościoła katolickiego
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie działalności katechetycznej i duszpasterskiej Kościoła katolickiego
 • prawidłowo identyfikuje nowe wyzwania związane z życiem indywidualnym, rodzinnym, wspólnotowym, społeczno-politycznym
 • widzi i rozumie konieczność aktywnego włączenia się w działania na rzecz zachowania i rozwijania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów koncentruje się wokół tematu: „Teologia ewangelizacji”. Studia obejmują kształcenie w trzech segmentach: pastoralno-katechetycznym, psychologiczno-pedagogicznym i socjologicznym. Pastoralno-katechetyczny obejmuje zagadnienia pogłębienia treści dotyczących teologii, celem lepszego ich wykorzystania w pracy duszpasterskiej w parafii, w grup pastoralnych, w posłudze katechetycznej i szkolnym nauczaniu religii. Pogłębienie to związane jest z przemianami społecznymi i wyzwaniami na gruncie pastoralnym. Segment psychologiczno-pedagogiczny ma na celu wyposażyć słuchaczy w narzędzia umożliwiające odpowiednie reagowanie wobec zjawisk różnych zaburzeń, z którymi można się spotkać w pracy duszpasterskiej czy katechetycznej. Zajęcia mają dać odpowiednie rozeznanie w tych zjawiskach i wiedzę, która pozwoli w sposób kompetentny na nie reagować. Celem segmentu socjologicznego jest nabycie wiedzy na temat współczesnych zjawisko społecznych, nabycie umiejętności interpretacji i  poznania mechanizmów ich występowania i możliwości badania.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 360 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 10.00-16.00, w formie stacjonarnej.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń poszczególnych modułów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego/licencjackiego oraz pozytywne recenzje pracy licencjackiej (dla słuchaczy chcących uzyskać stopień naukowy licencjata teologii pastoralnej – licencjat kanoniczny).

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a absolwenci ubiegający się o licencjat kanoniczny otrzymują również dyplom.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia są skierowane do osób duchownych i świeckich, które chcą włączyć się czynnie i fachowo w duszpasterstwo i katechizację oraz zainteresowanych misją ewangelizacyjną Kościoła. Uczestnicy studiów legitymujący się dyplomem magisterskim z teologii, zgodnie z przepisami kościelnymi, mają możliwość uzyskania stopnia naukowego licencjata teologii pastoralnej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Organizacyjnym Wydziału Teologicznego lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów
 • 1 zdjęcie o wym. 37×52 (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: rekrutacja zakończona.

Opłata

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

6000 zł – koszt studiów
1500 zł  – opłata jednorazowa za semestr
(płatna w całości w terminach: I rata: do 1 października za semestr zimowy, II rata: do 1 marca za semestr letni)
Opłata jednorazowa za I semestr studiów jest płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów.
1580 zł – płatność w ratach za semestr:

 za I semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za IV semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Andrzej Pastwa
tel. 32 356 90 57
e-mail: andrzej.pastwa@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Halina Janik
tel. 32 356 90 57
e-mail: halina.janik@us.edu.pl

Wydział Teologiczny
40-043 Katowice
ul. Jordana 18