Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności...

Podyplomowe Studia

Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania pracownikami w organizacji.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Zdobycie kompetencji psychologicznych, kierowniczych i coachingowych. Uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka i uczą się sposobów ich wykorzystywania w pracy z ludźmi. Warsztat, trening, symulacja. Na większości zajęć, obok mini-wykładów, stosowane są aktywizujące metody nauczania. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: blok wiedzy i umiejętności psychologicznych, blok poświęcony coachingowi i jego zastosowaniom w pracy menedżera, blok ekonomiczno-prawny, dostarczający podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i prawa pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał wiedzę istotną dla kierowania ludźmi w organizacji
 • rozwiniesz własne kompetencje menadżerskie
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, prawa pracy
 • zostaniesz wyposażony w instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w zakresie m.in.: kierowania i przywództwa, zarządzania i kierowania zmianą, zarządzania sytuacją kryzysową i ryzykiem, kształtowania systemów motywacyjnych w organizacji, twórczego rozwiązywania problemów, budowania systemu ocen pracowniczych, budowania systemu i modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji personelu oraz planowania karier pracowniczych, rozpoznawania i skutecznego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w organizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest oparty na trzech blokach tematycznych: blok wiedzy i umiejętności psychologicznych, blok poświęcony coachingowi i jego zastosowaniom w pracy menedżera, blok ekonomiczno-prawny, dostarczający podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i prawa pracy. Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w modelowe instrumenty zarządzania, w podstawy prawa pracy oraz ekonomii, zdobywają kompetencje menedżerskie, umiejętności nawiązywania skutecznych kontaktów społecznych, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Elementy coachingu wspierają poznawanie własnych zasobów oraz wspierają rozwój osobisty uczestników studiów.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycy – licencjonowani trenerzy, posiadający bogate doświadczenie warsztatowe i treningowe. Studia realizowane są przez trzy grupy specjalistów: psychologów, prawników oraz ekonomistów.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 220 godzin

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota i niedziela (8.00-15.00).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest praca końcowa.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA:

Kandydaci
Studia są adresowane do osób pełniących stanowiska kierownicze, przygotowujących się do podjęcia roli kierownika (menedżera), oraz wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kompetencje w obszarze kierowania ludźmi.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 3 czerwca do 29 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym, w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1800 zł – opłata jednorazowa za semestr
3600 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3780 zł – koszt studiów płatność w ratach
1890 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 624 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 624 płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 642 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr
I rata: 624 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 624 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 642 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt:

Elżbieta Turska
Kierownik studiów
dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
e-mail: elzbieta.turska@us.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Korner
e-mail: katarzyna.korner@us.edu.pl
tel. 32 359 98 93
tel. 500 233 475

Wydział Nauk Społecznych
40 -126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53, p. 12

Przydatne dokumenty