Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Prawa i Administracji
 4. /
 5. Studia podyplomowe Prawo w ochronie...

Studia podyplomowe

Prawo w ochronie zdrowia

CEL

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa medycznego dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych tą tematyką, w szczególności dla ekonomistów, prawników, lekarzy, menedżerów służby zdrowia i osób związanych z szeroko rozumianym systemem zdrowia.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji zdalnej.

Studia zapewniają uzyskanie orientacji w zakresie prawa medycznego. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, postępowania mediacyjnego, poznają akty prawne składające się na prawo medyczne, poznają techniki negocjacji związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych i zasady organizowania działalności medycznej dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Partnerami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Izba lekarska.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej
 • zna i rozumie hierarchię aktów prawnych stanowiących źródła prawa w polskim systemie prawa
 • wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych, składających się na prawo medyczne – w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego
 • posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego
 • dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek)
 • potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządczej oraz postępować w sposób adekwatny do tych ustaleń
 • ma świadomość ważności i zrozumienia praw pacjenta
 • jest praktycznie przygotowany do prowadzenia mediacji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest tak przygotowany, aby słuchacze poznając kluczowe regulacje prawne, nabyli umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. Studia dają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy w zakresie przepisów prawa medycznego.
Słuchacze otrzymują kompleksową informację na temat przepisów dotyczących prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej. Po zakończeniu edukacji słuchacze posiadają praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem podmiotami leczniczymi, pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami zdrowia.

WYKŁADOWCY

Za omówienie poszczególnych zagadnień składających się na program studiów odpowiadają pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, lekarze zajmujący się medycyną sądową oraz eksperci w dziedzinie medycyny pracy, praktycy ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wśród wykładowców znajdują się:

 • mec. Joanna Andrzejewska – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w 2014 r. W Śląskiej Izbie Lekarskiej świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz okręgowego sądu lekarskiego. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa medycznego, wizerunku lekarzy, mediacji. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Katowicach.
 • prof. dr hab. Jacek Barcik – prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, adwokat, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej i prawa zdrowia publicznego. W 2001 ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych. Absolwent Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003-2004), zakończonych obroną pracy studyjnej napisanej pod kierunkiem Bolesława Balcerowicza. Stypendysta Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (2002). Doradca prawny Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w 2008 (w ramach Provincial Reconstruction Team Ghazni, realizującego zadania w ramach pomocy rozwojowej). W 2014 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pod tytułem Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale w Instytucie Nauk Prawnych.
  W 2021 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej, międzynarodowym prawie zdrowia publicznego, prawach człowieka oraz prawie transportowym. Członek European Health Law Association, European Law Institute, International Law Association. W 2020 powołany przez Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego w skład Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X Kadencji. Wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 – objął funkcję zastępcy przewodniczącego tego komitetu. Jest adwokatem. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w kadencji 2.
 • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ – profesor Uniwersytetu Śląskiego, członkini Zespól Badań Bioetycznych i Teoretycznoprawnych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, ekspert prawny Sejmu RP. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu interpretacji prawa. Współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL oraz zespołem lekarzy z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM w Katowicach. W pracy naukowej dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ specjalizuje się w teorii i filozofii prawa. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu interpretacji prawniczej, w tym dwóch monografii. Jej zainteresowania koncentrują się na bioetyce, szczególnie zagadnieniach płci prawnej i jej uwikłań aksjologicznych, biologicznych i społecznych, a także na prawnym i etycznym statusie zwierząt. Jest przewodniczącą Poland Katowice Unit UNESCO Chair in Bioethics (jednego z pięciu oddziałów w Polsce). Jest również certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Zdobywa gruntowne kształcenie psychoterapeutyczne (w nurtach Gestalt, Mindfulness-based cognitive therapy oraz psychoterapii pozytywnej), aby bezpiecznie wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Zajmuje się mediacją w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz wykonuje zawód radcy prawnego. Pełni funkcję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ.
 • dr Katarzyna Dąbek-Krajewska – radca prawny, specjalistka z zakresu funkcjonowania działalności lekarskiej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w 2005 uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników ELSA. Absolwentka Collegium Invisible.
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska – prawniczka, profesor nauk prawnych, laureatka prestiżowej nagrody „Państwa i Prawa” za habilitację, autorka wielu prac z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego – w tym monografii „Autonomia pacjenta a prawo karne”. Do września 2017 roku była wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, jest redaktorem naukowym III tomu „Systemu Prawa Medycznego”. W 1977 na podstawie rozprawy pod tytułem Kryminologiczne i prawno-karne aspekty pasożytnictwa społecznego uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne materialne. Na tym samym wydziale w 1988 roku w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę pod tytułem Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W 2012 roku nadano jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Została profesorem zwyczajnym UŚ i kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UŚ.
 • dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ – profesor Uniwersytetu Śląskiego, członek Zespołu badań nad prywatnoprawnymi aspektami podmiotowych praw majątkowych i niemajątkowych w Instytucie Nauk Prawnych w Uniwersytetu Śląskiego, adwokat, autor wielu prac naukowych z zakresu prawa prywatnego, specjalista w dziedzinie ubezpieczeń.
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych (państwa i samorządu terytorialnego) i podatków lokalnych, doradca podatkowy, członkini zespołu badawczego Instytucje prawa administracyjnego i finansowego w Instytucie Nauk Prawnych w Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.
  Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 8 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995-1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła funkcje: członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej , członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej.
  Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.
 • dr hab. n. med. Piotr Gorczyca – profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedry Psychiatrii, specjalista psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży, magister psychologii Katowice. Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii SUM.
 • mgr Jakub Hanc – asystent w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, członek Zespołu badawczego ds. mediacji medycznych oraz Zespołu badawczego prawa karnego i kryminologii ds. wolności sztuki, autor kilku publikacji z zakresu prawa karnego i prawa medycznego.
 • dr n. med. Christian Jabłoński – p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo – Lekarskiej SUM w Katowicach, specjalista medycyny sądowej. Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Wykładowca medycyny sądowej, prawa medycznego i etyki lekarskiej. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji UW.
 • dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ – prawnik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa konstytucyjnego i prawa publicznego.
 • dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – prawniczka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zespołu badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym międzynarodowym, członek Zespołu badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, koordynatorka obszaru nauk społecznych w Szkole Doktorskiej UŚ, autorka licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, w tym zwłaszcza poświęconych prawu zobowiązań oraz ochronie konsumenta. Ekspertka Komisji Europejskiej oceniająca projekty badawcze w programach Unii Europejskiej, w tym Horyzont2020.
 • lek. med. Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V oraz VII kadencji. Kierownik Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 • dr n. med. Agnieszka Nowak – absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista medycyny sądowej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Prawa i Administracji. Dorobek naukowy mieści się w obszarze zainteresowań i obejmuje medycynę sądową oraz prawo medyczne.
 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – prawnik, profesor w dziedzinie nauki prawne, pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ w Katowicach, radca prawny. Autor wielu opracowań monograficznych poświęconych zagadnieniom bioetycznym, a także strukturze systemu prawnego oraz współczesnemu ujęciu pozytywizmu prawniczego. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej SUM.
 • dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – prawnik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Prodziekan ds. Badań Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Prawa Gospodarczego i Handlowego, autor licznych prac z zakresu prawa spółek.
 • dr Mateusz Żaba – doktor nauk prawnych, Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.
 • dr n. med. Rafał Skowronek – adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej – na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , specjalista medycyny sądowej – medycyna i entomologia sądowa, toksykologia, patomorfologia, endokrynologia. Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, European Association for Forensic Entomology.
 • dr n. med. Ryszard Szozda – lekarz, lekarz medycyny społecznej, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista organizacji ochrony zdrowia, specjalista medycyny pracy, doktor nauk medycznych, technik BHP. Biegły sądowy od roku 1988 – obecnie z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny pracy, chorób zawodowych układu oddechowego, orzecznictwa lekarskiego i organizacji ochrony zdrowia oraz toksykologii alkoholu z listy prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach (łącznie 8912 opinii). Autor 7 rozdziałów w podręcznikach i monografiach w tym 2 w języku angielskim, współautor 2 rozdziałów w monografiach. Autor (w kilku przypadkach współautor) ponad 450 prac drukowanych w pismach naukowych oraz wygłaszanych w trakcie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych w Polsce i za granicą (dotyczących sadzy technicznej, historii medycyny pracy oraz orzecznictwa sądowo – lekarskiego i ubezpieczeniowego). Prace dotyczące sadz technicznych oraz m.in. problematyki zawału serca jako wypadku przy pracy cytowane wielokrotnie w Polsce i za granicą. Od roku 2001 recenzent wydań “papierowych” i internetowych “The Medical Disability Advisor” (USA). W życiu zawodowym od początku pracy asystent na oddziale chorób wewnętrznych, kierownik międzyzakładowej przychodni przemysłowej, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, kierownik Działu Medycyny Przemysłowej oraz Kierownik Działu POZ ZOZ dla miasta Gliwice, p.o. zastępcy dyrektora ZOZ dla miasta Gliwice, konsultant ds. lecznictwa uzdrowiskowego w Związku Zawodowym Chemików, kierownik Niepublicznego ZOZ. Obecnie prowadzi Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Emeryt czynny zawodowo. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z medycyny pracy i zdrowia publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (obecnie przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP) oraz Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i SITPChem. W Izbie Lekarskiej sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego V, VI, VII,VIII i IX kadencji (do czasu wyboru do Naczelnego Sądu Lekarskiego) w tym wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w VI Kadencji, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski V, VI, VII, VIII i IX kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarski VII, VIII i IX Kadencji. Sędzia (członek) Naczelnego Sądu Lekarskiego od roku 2022 (IX kadencja). Inicjator powołania w roku 2010 Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo – lekarskiego ORL w Katowicach – nieprzerwanie przewodniczący – od roku 2016 przewodniczący Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo – lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Od roku 2019 kierownik Ośrodka ds opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej. Były wykładowca na kursach i szkoleniach (w tym w byłej Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, na studiach doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Ekonomicznej a następnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – do czasu jego likwidacji) oraz aktualny wykładowca na studiach prawa ochrony zdrowia we wszystkich edycjach a także szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, Śląską Izbę Lekarską oraz CMKP. Organizator, autor programu i kierownik naukowy wszystkich szkoleń dla kandydatów na biegłych sądowych oraz biegłych sądowych organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Lekarską, prezentujący wykłady (w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Naczelnej Izby Lekarskiej) w trakcie wszystkich czterech Kongresów Nauk Sądowych w Warszawie, członek Rady Naukowej IV Kongresu Nauk Sądowych oraz wykładów kluczowych trakcie corocznych Krajowych Konferencji Biegłych Sądowych w Częstochowie.
 • dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zespołu ds. badań nad prawem i wartościami w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie teorii prawa i filozofii prawa, adwokat.
 • prof. dr hab. Zygmunt Tobor – prawnik, profesor nauk prawnych, teoretyk prawa, profesor naukowy Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przedmiotem zainteresowań naukowych autora jest problematyka legalności, aksjologii prawa oraz interpretacji tekstów prawnych.
 • dr Urszula Torbus – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Rektora ds. prawa pracy, członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej, mediator Ośrodka Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, autorka wielu prac naukowych obejmujących zagadnienia odpowiedzialności pracowników oraz rozwiązania umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.
 • dr n. med. Tadeusz Urban – specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008 dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od roku 2001 jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Od 2018r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych.
 • dr Piotr Zawiejski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego.
 • dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof.UŚ – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Autor licznych publikacji naukowych i komentarzy z zakresu procesu karnego i prawa karnego skarbowego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 192

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się  1 – 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zdanie egzaminu.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i są zainteresowane problematyką prawa medycznego, w tym do osób wykonujących zawód medyczny, menadżerów służby zdrowia i innych osób związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia, biegłych sądowych i prawników zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, członków komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, rzeczników praw pacjenta, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 29 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym lub przesłać pocztą – w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1663 zł – opłata jednorazowa za semestr
3326 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3500 zł – koszt studiów płatność w ratach
1750 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 578 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 578 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 594 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 578 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 578 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 594 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Tobor
e-mail: zygmunt.tobor@us.edu.pl

Sekretariat
Monika Łyczba
e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl
tel.: 32 359 16 98

Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11b, pokój 40
40-007 Katowice

Przydatne dokumenty