Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Teologiczny
 4. /
 5. Studia podyplomowe Specjalista do spraw...

Studia podyplomowe

Specjalista do spraw opieki senioralnej

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności opieki nad seniorami, skupiają się one na zdobyciu specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii, gerontologii, fizjologii starzenia się, a także socjologicznych i pedagogicznych aspektów starzenia się i starości. Studia pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Szczególne znaczenie ma obszar aktywizacji społeczno-kulturowej osób starszych. Studia ukierunkowane są na metodykę pracy z osobami starszymi, w tym specjalistyczne formy terapii, mające na celu poprawę jakości życia i utrzymanie samodzielności osób starszych. W ramach zajęć praktycznych pojawiają się konkretne formy wsparcia seniorów oraz przeciwdziałania patologiom społecznym dotykającym osoby starsze.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 studia będą prowadzone w formie stacjonarnej

Jednym z czynników postępujących zmian struktury demograficznej społeczeństwa jest wzrost trwania średniej długości życia ludności. W obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka senioralna stanowi priorytetowy obszar działań. Proponowane studia podyplomowe cechują się przede wszystkim połączeniem wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Dodatkowo dotykają szerokiego horyzontu oczekiwań oraz aspektów opieki nad osobami starszymi – kładą nacisk na włączanie tych osób do życia społecznego i kulturalnego, pozwalają nabyć umiejętności w zakresie wsparcia emocjonalnego i dostarczają podstawowej wiedzy w zakresie psychologii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kompetencje absolwenta studiów:

 • posiada wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii;
 • posiada wiedze z zakresu fizjologii starzenia się, chorób wieku starczego i opieki zdrowotnej nad osobami w wieku senioralnym;
 • posiada wiedzę z zakresu psychologii starzenia się, psychotraumatologii;
 • posiada wiedzę z zakresu aktywizacji i wsparcia osób starszych;
 • posiada wiedzę z zakresu organizacji systemu usług społecznych realizowanych przez instytucje publiczne: środowiskowe, dzienne i stacjonarne oraz instytucje niepubliczne;
 • posiada wiedzę i kompetencje w zakresie koordynacji usług na rzecz osób starszych;
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia wielu form terapeutyczno-aktywizujących.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów doskonalących skupia się na zdobyciu specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii, gerontologii, fizjologii starzenia się, a także socjologicznych i pedagogicznych aspektów starzenia się i starości. W toku studiów uczestnik nabędzie umiejętności związane z opieką nad seniorami zgodnie ze Strategią rozwoju usług społecznych, polityką publiczną do roku 2030 z perspektywą do 2035 r. (Dz. U. 2022 poz. 767). Absolwent zyska umiejętności z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, gerontologii i geriatrii, etyki i bioetyki personalistycznej oraz koordynacji usług na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami w zakresie dotyczącym opieki oraz wielu form aktywizujących seniorów. Program studiów został opracowany w wyniku konsultacji z pracownikami systemu opieki społeczną oraz jest odpowiedzią na autentyczne zapotrzebowanie na rynku pracy.

WYKŁADOWCY

 • mgr Grzegorz Baranowski – specjalista do spraw opieki, doświadczony pracownik administracji rządowej i samorządowej, były dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej;
 • dr Tomasz Gwoździewicz – wykładowca akademicki, specjalista w zakresie etyki i teologii moralnej;
 • mgr Joanna Jeleniewska – specjalistka do spraw projektów, pracownik administracji rządowej i samorządowej;
 • dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak – wykładowca akademicki, specjalistka w zakresie socjologii i teologii rodziny;
 • mgr Magdalena Skwarek – pedagog, trener, doświadczony pracownik pomocy społecznej – asysty rodzinnej;
 • dr Agnieszka Suchy – psycholog, prawnik, specjalistka w zakresie opieki nad seniorami w Domu Pomocy Społecznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 90 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w wersji stacjonarnej i będą prowadzone w soboty (godz. 8:00-18:00) – 1 zjazd w miesiącu przez okres 9 miesięcy.

Kryteria ukończenia studiów:
Zaliczenie wszystkich modułów ujętych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w systemie realizacji usług społecznych, tj.

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej;
 • pracowników środowiskowych domów samopomocy;
 • personelu ośrodków rehabilitacyjnych i terapeutycznych;
 • pracownicy sektora prywatnego świadczących usługi społeczne i pomocowe;
 • absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pracą na rzecz wsparcia i aktywizacji seniorów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 5 lipca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym 32-359-90-56 lub mailowym ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1500 zł – opłata jednorazowa za semestr
3000 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3160 zł – koszt studiów płatność w ratach
1580 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 522 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 522 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 536 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 522 płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 522 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 536 zł płatna do 15 maja 2025 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak
e-mail: aleksandra.klos-skrzypczak@us.edu.pl

Zastępca kierownika
ks. dr Tomasz Gwoździewicz
e-mail: tomasz.gwozdziewicz@us.edu.pl

Sekretariat
Ludmiła Lach-Bartlik
e-mai: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 356 90 56

Wydział Teologiczny
ul. Jordana 18, pokój 001/4
40-043 Katowice
tel. 32 356 90 56