Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Studia podyplomowe Wiodące innowacje...

STUDIA PODYPLOMOWE

WIODĄCE INNOWACJE I ZMIANA

CEL STUDIÓW

Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie miękkich i twardych aspektów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem i rozumieniem procesów innowacji i zmiany wynikających między innym z wprowadzania nowoczesnych technologii.

OPIS

Studia podyplomowe są realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” i są skierowane do pracowników poszczególnych Obserwatoriów. Studia podyplomowe pozwolą na profesjonalizację realizowanych przez nie działań. Program studiów został opracowany w ramach projektu specjalnie na potrzeby kadry menadżerów Obserwatoriów.
Celem studiów podyplomowych jest podnoszenie kompetencji kadry odpowiedzialnej za prowadzenie Obserwatoriów dla zapewnienia wysokiej jakości proponowanych usług. Wszystkie działania skierowane będą do przedstawicieli poszczególnych Obserwatoriów funkcjonujących w Sieci i wpłyną na budowanie wzajemnego zaufania i integrację instytucji zaangażowanych w Sieci.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent:

 • rozumie, w jaki sposób przełomowe rozwiązania technologiczne wpływają na funkcjonowanie organizacji, jej członków, interesariuszy i otoczenie;
 • jest gotowy pomyślnie przygotować i poprowadzić proces zmiany z uwzględnieniem działań innowacyjnych, wychodząc od analizy potrzeb użytkowników;
 • będzie przygotowany do podejmowania działań związanych z zarządzaniem innowacją i zmianą i realizacją określonych projektów w tym obszarze.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów odpowiada przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych i kompetencyjnych pracowników Sieci Obserwatoriów reprezentujących wszystkie instytucje obecne w projekcie. obejmuje on m.in. następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne przywództwo. Praca zespołowa. Dynamika zespołu.
 • Zarządzanie projektami (w tym: zarządzanie finansami i ryzykiem w projekcie).
 • Negocjacje i mediacje.
 • Wstęp do programowania (Algorytmy, Python, ew. R)
 • E-commerce
 • Przemysł 4.0
 • Techniki menedżerskie.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy prowadzący zajęcia zaliczają się do grupy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz praktyków –  przedsiębiorców i programistów z biznesu i przemysłu. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzonych przez siebie obszarach zagadnień.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 360

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (online w godzinach popołudniowych) i w soboty (stacjonarnie od godzin porannych).

Kryteria ukończenia studiów:
Aby ukończyć studia z wynikiem pozytywnym wymagane jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i obrona projektu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:
Grupą docelową studiów są osoby zrzeszone w projekcie Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: Rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

Zapisy na studia w dniach od 21 lutego do 10 marca br. w godzinach 8:00 do 15:00
lub w indywidualnie ustalonym terminie po kontakcie z sekretariatem studiów: e-mail: monika.manda@us.edu.pl; tel.: 32 359 23 47

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • oświadczenie dotyczące zatrudnienia
 • 2 zdjęcia.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2022

OPŁATY:

Studia są sfinansowane z projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji. Numer wniosku WND-RPSL.01.04.01-24-
06C8/19-005). Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

KONTAKT:

Kierownik studiów:
dr inż. Agata Hilarowicz
e-mail: agata.hilarowicz@us.edu.pl

Sekretariat:
mgr Monika Manda
e-mail: monika.manda@us.edu.pl
tel.: 32 359 23 47

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14 pok. 217
40-007 Katowice
tel.: 32 359 23 47