Centrum Studiów Podyplomowych

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Studia podyplomowe Wiodące innowacje i zmiana
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki