Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Sztuki i Nauk...
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Arteterapia

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii – kwalifikacje w zakresie arteterapii, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno – arteterapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych propozycji w tej problematyce.
Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną
 • będziesz przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi
 • nauczysz się dobierać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych
 • zdobędziesz przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizacje pozarządowe i służbę zdrowia.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i dydaktyk arteterapeutycznych, w tym: psychologia kliniczna, podstawy wiedzy o sztuce, psychopedagogika twórczości, diagnoza psychopedagogiczna, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, pedagogika specjalna, choreoterapia, fotografia w terapii przez sztukę, arteterapia przez muzykę, arteterapia przez literaturę (bajkoterapia), arteterapia przez sztuki plastyczne, drama w arteterapii, warsztaty terapii zajęciowej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków zajmujących się arteterapią.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 500 godzin (80 wykładów, 395 ćwiczeń i 25 seminarium), w tym 150 godzin praktyk

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2024/2025 studia będą realizowane w formie hybrydowej. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (9.00-18.00).

Kryteria ukończenia studiów:
Zaliczenie wszystkich modułów objętych programem studiów podyplomowych.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata studiów humanistycznych, społecznych, artystycznych, medycznych lub paramedycznych i są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Oferta skierowana jest także do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów – w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek 8.00-15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

2000 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

6315 zł – koszt studiów płatność w ratach
2105 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 695 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 695 płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 715 płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 695 płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 695 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 715 płatna do 15 maja 2025 r.

za III semestr:
I rata: 695 zł płatna do 5 października 2025 r.
II rata: 695 płatna do 15 listopada 2025 r.
III rata: 715 zł płatna do 15 grudnia 2025 r.

Kontakt

 

 

 

 

 

Kierownik studiów
prof. dr hab. Urszula Szuścik
tel. 33 854 62 25
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
tel. 33 854 63 71
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 33 854 63 71
pokój B 3.1

Przydatne dokumenty