Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe: ...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

CEL

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (np. bibliotekarza) na różnych etapach nauczania w różnych środowiskach społecznych  w sytuacjach, które wymagają często metod nauczania „jak” oraz indywidualizowania procesu nauczania.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone są zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli. Uczestnicy uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotu (zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów) – pełne kwalifikacje
do pracy w zawodzie nauczyciela. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela, a chcieliby podjąć pracę w szkole jako nauczyciel przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów.

Chcemy kształcić nauczyciela wspierającego w świadomej i równorzędnej integracji ze środowiskiem współczesnego świata, mającego wpływ na poczucie wartości ucznia i jego pozytywną, wartościową autoidentyfikację w środowisku. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w strategie pracy w grupach zróżnicowanych pod względem kompetencji językowo-kulturowych coraz częściej pojawiających się w realiach polskiej szkoły. Zostaną uwrażliwieni na dostrzeganie indywidualnych potrzeb uczniów i wykorzystywania ich w kreowaniu procesu dydaktycznego, sprzyjającego ogólnemu rozwojowi ucznia. Chcemy kształcić nauczyciela profesjonalistę, eksperta w zakresie swojego przedmiotu lub zajęć, dlatego szczególną wagę przykładać będziemy do kształcenia w formie tutoringu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczestnik studiów uzyska szereg umiejętności do pracy w jednostkach oświatowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia
  i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod
  i form pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowania umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych;
 • podejmowania współpracy z lokalnym środowiskiem, w tym: z domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego.

PROGRAM STUDIÓW

Podczas studiów uczestnik zdobędzie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (np. bibliotekarza). Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie modułów wskazanych w standardzie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu pedagogiki, psychologii (moduł B), podstaw dydaktyki i emisji głosu (moduł C) oraz dydaktyk szczegółowych (moduł D). Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikuje w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych (w module B) oraz dydaktycznych w szkole (w module D).

WYKŁADOWCY

Wykładowcy prowadzący zajęcia zaliczają się do grupy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzonych przez siebie obszarach zagadnień. Wśród prowadzących znajdują się:

Bloki wspólne:

 • dr hab. Alina Budniak, prof. UŚ – pedagogika
 • dr Michał Brol – psychologia
 • dr Magdalena Christ – dydaktyka ogólna
 • dr Anna Guzy – emisja głosu z kulturą języka
 • dr Monika Frania – media w edukacji
 • dr Ewelina Kawiak – diagnoza edukacyjna
 • dr Karolina Skop – psychologia rozwojowa
 • dr Marcin Moroń – komunikacja interpersonalna
 • dr Patrycja Młynek – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dr Alina Nowak – nauczyciel w systemie oświaty
 • lek. med. Dagmara Adamska-Tomaszewska – profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc przedmedyczna

Dydaktyka przedmiotu:

 • dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – historia
 • dr hab. Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ – biologia
 • dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ – geografia, przyroda
 • dr Małgorzata Mnich – język polski
 • dr Magdalena Marekwia – matematyka
 • dr Beata Gałan – filologie (języki stosowane)
 • dr Hanna Langer – bibliotekoznawstwo
 • dr Marzena Podgórna – przedmioty zawodowe
 • mgr Grzegorz Wiończyk – etyka, filozofia.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 560

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – średnio 10 zjazdów w semestrze.

Kryteria ukończenia studiów:
Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich nałożonych siatką studiów egzaminów i zaliczeń oraz pozytywna opinia opiekuna praktyk zawodowych.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie, którzy chcą uzupełnić przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne). Studia są także kierowane do osób, które mają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu – uzyskane poza granicami Polski i uznane w naszym kraju, ale nie mają odpowiedniego przygotowania pedagogicznego (wpisanego w rozp. MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r., Dz.U. z dn. 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).
Podczas studiów uczestnik zdobędzie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (np. bibliotekarza). Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie modułów wskazanych w standardzie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu pedagogiki, psychologii (moduł B), podstaw dydaktyki i emisji głosu (moduł C) oraz dydaktyk szczegółowych (moduł D). Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikuje w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych (w module B) oraz dydaktycznych w szkole (w module D).

Termin rekrutacji: 
Termin i miejsce składania dokumentów: Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2023 roku do 30 września 2023 roku.
Ogłoszenie wyników:  2 października 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie:
Dokumenty można składać osobiście po wcześniejszym ustaleniu szczegółów w  Centrum Studiów Podyplomowych ul. Bankowa 14 pok. 217, 40-007 Katowice. Godziny pracy sekretariatu:  poniedziałek – piątek 8.00-15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: Październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2294 zł – opłata jednorazowa za semestr
6883 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

7 245 zł – koszt studiów opłata ratalna
2415 zł – płatność w ratach:
za I semestr:
I rata: 797 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 797 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 821 płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 797  płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 797  płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 821 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 797 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 797  płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 821 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

 

Kontakt


Kierownik studiów
dr Karolina Skop
e-mail: karolina.skop@us.edu.pl

Sekretariat
Dominika Krzysteczko
e-mai: dominika.krzysteczko@us.edu.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14 pok. 217
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47