Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Prawa i Administracji
 4. /
 5. CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja...

Studia podyplomowe

CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)

CEL STUDIÓW

Przekształcenie wszystkich uczestników i uczestniczek w specjalistów i specjalistki w jednej z dziedzin: LegalTech lub FinTech.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji zdalnej.

Studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowania rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową. Zakres studiów opiera się na interdyscyplinarności – osoby uczestniczące mają zrozumieć technologię, aby móc o niej mówić i z nią pracować w projektach. Dodatkowo program jest wzbogacony zajęciami praktycznymi, prowadzonymi we współpracy z partnerami. Spory nacisk w doborze przedmiotów położono na praktykę, obok rozbudowanej wiedzy teoretycznej. Prowadzący to topowi wykładowcy, znani i rozpoznawalni na rynku. Gwarantuje to dostęp do najnowszej wiedzy, ale też i skutecznych metod pozyskiwania przez uczestników praktycznych umiejętności. Te z kolei są tym, czego nam w naszej europejskiej edukacji brakuje.

Więcej: https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/cyber-science-studia-tokenizacja/

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Wejdź w świat gospodarki cyfrowej. Program umożliwi Ci swobodne poruszanie się po różnych zagadnieniach związanych z gospodarką cyfrową. Wierzymy, że pozwoli Ci to zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia na atrakcyjnych stanowiskach pracy lub stanie się impulsem do rozpoczęcia nowej własnej drogi w cyfrowym biznesie. Oferujemy Ci w ramach programu „dostęp” do wyjątkowego środowiska ludzi i pracy – od przedsiębiorców po prawników, inwestorów i korporacje. Ponadto do absolwentów będą kierowane oferty pracy od partnerów.
 • Rozwijaj swoje kontakty. Mimo, iż większość wiedzy będziesz zdobywał/a w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, to w trakcie programu będziesz mógł/a uczestniczyć w fakultatywnych zamkniętych wyjazdowych sesjach do partnerów, spotkaniach LIVE ograniczonych do kręgu uczestników programu, a także niecodziennym zakończeniu studiów w formule Hackathonu, gdzie w trakcie intensywnej pracy zacieśnisz relacje ze swoim nowopoznanym zespołem i mentorami.
 • Podążaj najlepszą ścieżką dla siebie, dzięki „boot camp”. Udział w studiach podyplomowych to wyzwanie. Czekamy na aplikację tych osób, które interesują się zagadnieniami, chcą uporządkować wiedzę i być ekspertami w tym, co robią.

PROGRAM STUDIÓW

Opracowaliśmy trójfazowy model, który stanowi podstawę całego programu – faza wiedzy, faza umiejętności i faza koncentracji. Faza wiedzy towarzyszy uczestnikowi od początku jego rozpoczęcia studiów od poziomu podstawowego, aż po specjalistyczny (Hackathon). Faza umiejętności rozpoczyna się wraz z pierwszymi ćwiczeniami i warsztatami i inicjuje ona wejście uczestnika na poziom ogólny. Faza koncentracji analogicznie – wymaga wykonywania zadań w ramach ćwiczeń i powtarzania wyuczonych działań z warsztatów, a jej finalnym efektem jest dobrze skoordynowana i wydajna praca w zespole, na poziomie specjalistycznym, kończąca studia podyplomowe na Hackathonie.

Faza wiedzy to dostęp najważniejszego elementu studiów – wiadomości ekspertów, które są udostępniane w formie nagrań audiowizualnych na platformie Moodle. Wykłady są asynchroniczne. Oglądamy je w dowolnym momencie od ich udostępnienia. Całość w Moodle opracowana jest w formie e-poradnika, który umożliwia pozyskanie odpowiedniej jakości wiedzy.

Faza umiejętności i koncentracji to ćwiczenia i warsztaty. Zajęcia odbywają się on-line na platformie MS Teams, ewentualnie w przypadku warsztatów może to też być platforma ZOOM.

 1. Ćwiczenia związane są z tworzeniem treści z wyszukiwanych wcześniej samodzielnie informacji i prezentacją tej indywidualnej pracy w małych grupach celem debaty. Spotkanie moderowane jest przez mentora wspierającego i ma na celu krytyczną ocenę prac uczestników przez innych.
 2. Warsztaty mają na celu stymulowanie samodzielności poprzez nabycie przez uczestników nowych umiejętności.

Zaliczenie wszystkich faz odbywa się w modelu ćwiczeń w warunkach ograniczonego czasu w zróżnicowanych grupach. Zespoły realizują wybrany temat projektowy w ramach kilkudniowego wydarzenia typu „Hackathon”. Jest to ostatni etap sprawdzający wiedzę oraz umiejętności nabyte w trakcie całych studiów podyplomowych.

WYKŁADOWCY

Prowadzący i koordynujący studia pochodzą zarówno z Uniwersytetu Śląskiego, jak Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK (członkowie konsorcjum Cyber Science), ale również bezpośrednio z biznesu.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 400

Plan studiów: plan studiów CYBERSCIENCE_2024_2025

Organizacja zajęć:
Język wykładowy: polski. Wykłady w formule synchronicznej i asynchronicznej. Wyjazdy seminaryjne są fakultatywne.

Zjazdy:
Harmonogram zostanie zamieszczony po potwierdzeniu uruchomienia studiów. Niektóre zjazdy odbędą się hybrydowo – z możliwością uczestnictwa stacjonarnego.

Kryteria ukończenia studiów:
Aby ukończyć studia z wynikiem pozytywnym wymagane jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i obrona projektu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można przesłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Biuro ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25, ul. Bankowa 11b Katowice 40-007

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

4 750 zł – opłata jednorazowa za semestr
9 500 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

10 000 zł – koszt studiów płatność w ratach
5 000 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 1 650 zł do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 1 650 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 1 700 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 1 650 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 1 650 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 1 700 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr inż. Rafał Prabucki
e-mail: rafal.prabucki@us.edu.pl

Zastępca kierownika
mgr Tomasz Janocha
e-mail: tomasz.janocha@us.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Kliszcz
e-mail: katarzyna.kliszcz@us.edu.pl
tel.: 32 359 2149

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Biuro ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25
ul. Bankowa 11b
Katowice 40-007

Przydatne linki

Informacje ogólne: https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/o-studiach/

Program: https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/program-tokenizacja-i-automatyzacja/ 


Studia są realizowane przez Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE