Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Doskonalące studia podyplomowe dla...

Doskonalące studia podyplomowe

dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest doskonalenie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji do prowadzenia zajęć edukacji informatycznej jako jednego z obszarów w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach początkowych.

OPIS

Studia sfinansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

Studia są przeznaczone dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W związku ze zmianą podstawy programowej w kształceniu informatycznym i objęciem uczniów klas I-III zajęciami edukacji informatycznej jako jednym z obszarów kształcenia zintegrowanego pojawia się konieczność doskonalenia przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji w tym zakresie. W ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych uczestnicy pogłębią wiedzę metodyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania IT i narzędzi cyfrowych w edukacji informatycznej oraz w innych obszarach edukacji zintegrowanej.

Do podjęcia studiów zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chcących rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji informatycznej, poznać atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerów, tabletów i smartfonów. Uczestnicy będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania szerokiej gamy narzędzi cyfrowych w nauczaniu klas I-III. Rozwiną warsztat pracy wzbogacony technologiami i wiedzę metodyczną w kontekście kreatywnie prowadzonych zajęć informatycznych i innej obszarów edukacji wspomaganej mediami.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zakłada się, że zgodnie ze standardami przygotowania nauczycieli klas początkowych po ukończeniu studiów uczestnik:

 1. Wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole, i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym.
 2. Celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki.
 3. Rozwija środowisko kształcenia informatycznego.
 4. Angażuje się w profesjonalny rozwój.

Pierwszy obszar, składa się z kilku działów, w ramach których po realizacji zajęć nauczyciel:

 • wykazuje się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzi i przetwarza dane
 • wykazuje się umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej; zna pewien zasób algorytmów i struktur danych
 • wykazuje się rozumieniem organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania
 • wykazuje się rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw.

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą realizacją standardów przygotowania nauczycieli klas początkowych do realizacji edukacji informatycznej jako elementu zajęć zintegrowanych i będą wyposażały w wiedzę, umiejętności i kompetencje nauczycieli informatyki oraz wskazywały kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie informatyki i jej zastosowań, służące kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów w tym zakresie, które zostały określone w standardach przygotowania nauczycieli informatyki.

Program studiów został opracowywany na bazie standardów dotyczących nauczycieli informatyki w przedszkolu i w nauczaniu początkowym w szkole podstawowej (w klasach I-III) (standardy na poziomie zintegrowanym). Przygotowanie do zajęć będzie miało głównie charakter praktyczny – wypracowane zostaną programy i scenariusze zajęć edukacji informatycznej w klasach I-III, a prowadzone zajęcia będą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań. Program przewiduje również pogłębienie wiedzy w zakresie: warsztatu pracy nauczyciela wzbogaconego technologią, wykorzystania narzędzi informatycznych w innych obszarach edukacji zintegrowanej, elementów algorytmiki i programowania, bezpieczeństwa cyfrowego i aspektów prawnych oraz planowania własnego rozwoju zawodowego w/w obszarze.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztat nauczyciela wzbogacony technologią
 • Edukacja informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie
 • Edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji
 • Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwo
 • Planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów edukacji informatycznej, edukacji medialno-cyfrowej oraz edukacji wczesnoszkolnej, z dużym doświadczeniem teoretyczno-praktycznym potwierdzonym certyfikatami, dyplomami i stopniami awansu zawodowego. Wśród prowadzących znajdą się: dr Monika Frania; dr hab. Beata Ecler-Nocoń, prof. UŚ; dr Marcin Musioł; dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ; dr Jolanta Sobera; mgr Magdalena Marekwia; mgr Arkadiusz Sacewicz.

Czas trwania:
120 godzin (2 semestry).
Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w wersji hybrydowej,  co 2-3 tygodnie w trybie niestacjonarnym: piątek (godziny popołudniowe) – zdalnie, sobota –  stacjonarnie.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów jest ukończenie prac przewidzianych do zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz aktywność na platformie studiów i w społeczności kształcących się nauczycieli.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że słuchacze mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: Rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
• klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
• zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole
• skan lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
• 2 zdjęcia.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2021 r.

OPŁATY

Studia sfinansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

KONTAKT

Kierownik studiów:
dr Monika Frania
e-mail: monika.frania@us.edu.pl

Sekretariat
Martyna Kantorysińska
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 222
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 359 16 52
tel. 32 359 23 47

 

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14, pokój 217
40-007 Katowice
tel. 32 359 2347

 

Przydatne dokumenty