Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Doskonalące studia podyplomowe ...

Doskonalące studia podyplomowe

DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

CEL

Celem studiów jest doskonalenie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji do prowadzenia zajęć edukacji informatycznej jako jednego z obszarów w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach początkowych.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone będą w wersji hybrydowej.

W związku ze zmianą podstawy programowej w kształceniu informatycznym i objęciem uczniów klas I-III zajęciami edukacji informatycznej jako jednym z obszarów kształcenia zintegrowanego pojawia się konieczność doskonalenia przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji do prowadzenia zajęć edukacji informatycznej jako jednego z obszarów w  ramach kształcenia zintegrowanego w klasach początkowych.

Grupą docelową są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej obecnie praktykujący w zawodzie chcący rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji informatycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zakłada się, że zgodnie ze standardami przygotowania nauczycieli klas początkowych po ukończeniu studiów uczestnik:

 1. Wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole, i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym.
 2. Celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki.
 3. Rozwija środowisko kształcenia informatycznego.
 4. Angażuje się w profesjonalny rozwój.

Pierwszy obszar, składa się z kilku działów, w ramach których po realizacji zajęć nauczyciel:

 • wykazuje się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzi i przetwarza dane
 • wykazuje się umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej; zna pewien zasób algorytmów i struktur danych
 • wykazuje się rozumieniem organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania
 • wykazuje się rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw.

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą realizacją standardów przygotowania nauczycieli klas początkowych do realizacji edukacji informatycznej jako elementu zajęć zintegrowanych i będą wyposażały w wiedzę, umiejętności i kompetencje nauczycieli informatyki oraz wskazywały kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie informatyki i jej zastosowań, służące kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów w tym zakresie, które zostały określone w standardach przygotowania nauczycieli informatyki.
Program studiów został opracowywany na bazie standardów  dotyczących nauczycieli informatyki w przedszkolu i w nauczaniu początkowym w szkole podstawowej (w klasach I-III) (standardy na poziomie zintegrowanym).

WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów edukacji informatycznej, edukacji medialno-cyfrowej oraz edukacji wczesnoszkolnej, z dużym doświadczeniem teoretyczno-praktycznym potwierdzonym certyfikatami, dyplomami i stopniami awansu zawodowego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 120

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w trybie niestacjonarnym: piątek (godziny popołudniowe), sobota.

Kryteria ukończenia studiów:
Ukończenie prac przewidzianych do zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz aktywność na platformie online i w społeczności kształcących się nauczycieli.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia są przeznaczone dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że uczestnicy mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji).

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pedagogicznych I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku/specjalności edukacja wczesnoszkolna lub edukacja przedszkolna.

Termin i miejsce składania dokumentów

Termin rekrutacji: 1 czerwca do 30 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 4 października 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2993 zł – opłata jednorazowa za semestr
5985 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

6300 zł – koszt studiów płatność w ratach
3150 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 1039 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 1039 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 1072 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 1039 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 1039 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 1072 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Monika Frania
e-mail: monika.frania@us.edu.pl

Sekretariat
Martyna Kantorysińska
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 359 16 52

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47