Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Doskonalące studia podyplomowe dla...

Doskonalące Studia Podyplomowe

DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI 

CEL

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli w zakresie wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej i dydaktycznej odnoszącej się do przewidzianych zmian w podstawie programowej i metod jej wdrożenia.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone będą w wersji hybrydowej.

Studia umożliwiają podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów będą spełniać standardy przygotowania nauczyciela informatyki, który:

 1. wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole, i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym;
 2. celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki;
 3. rozwija środowisko kształcenia informatycznego;
 4. angażuje się w profesjonalny rozwój.

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą realizowały standardy przygotowania nauczycieli informatyki oraz zagadnienia zawarte w podstawie programowej informatyki.
Standardy przygotowania nauczycieli informatyki zgrupowane są w czterech obszarach, w szczególności nauczyciela charakteryzuje:

1. Znajomość dziedziny informatyka
Nauczyciel wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym. Ten dział obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje przedmiotowe, czyli związane z nauczanym przedmiotem, którym jest informatyka.

Nauczyciel:

 • wykazuje się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzi i przetwarza dane,
 • wykazuje się umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej; zna pewien zasób algorytmów i struktur danych,
 • wykazuje się rozumieniem organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania,
 • wykazuje się rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw.

2. Celowość i efektywność posługiwania się metodami nauczania informatyki
Nauczyciel przejawia znajomość dydaktyki i strategii pedagogicznych w nauczaniu informatyki, w planowaniu i realizacji swoich zajęć, stosując efektywne praktyki kształcenia.

3. Umiejętność rozwijania środowiska kształcenia informatycznego
Nauczyciel planuje i tworzy środowisko uczenia się, zapewniając wszystkim uczniom równy i bezpieczny dostęp do sprzętu, oprogramowania i sieci. Rozwija to środowisko uwzględniając pojawiające się możliwości rozwoju kształcenia informatycznego.

4. Zaangażowanie się w profesjonalny rozwój
Nauczyciel ustawicznie doskonali, rozwija, wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz gromadzi praktyczne doświadczenia. Przejawia również aktywność i inicjatywę w szkole i w swojej profesjonalnej społeczności, demonstrując korzyści płynące z solidnego przygotowania informatycznego w pracy własnej i z uczniami.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Dodatkowym atutem prowadzących są ich uprawnienia nauczycielskie i znajomość pracy w szkole.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 120

Organizacja zajęć:
Zajęcia będą prowadzone w piątki (godziny popołudniowe) w sposób zdalny oraz w soboty w sposób stacjonarny, średnio co dwa tygodnie.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów  podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie przewidzianych w programie egzaminów.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia skierowane są dla nauczycieli informatyki, którzy zamierzają podnieść swoje kompetencje potrzebne do nauczania informatyki w szkole.

Termin i miejsce składania dokumentów

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2023 do 30 września 2023 r.

Termin składania dokumentów: 4 września 2023 r. do 3 października 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 4 października 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Warunki płatności są zgodne z Zarządzeniem nr 154 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 września 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe.

2993 zł – opłata jednorazowa za semestr
5985 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

6300 zł – koszt studiów płatność w ratach
3150 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 1039 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 1039 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 1072 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 1039 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 1039 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 1072 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Anna Szczerba-Zubek, prof. UŚ
e-mail:anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

Sekretariat
Martyna Kantorysińska
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 359 16 52

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47