Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Doskonalące studia podyplomowe dla...

Doskonalące studia podyplomowe

dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (Edycja 2023)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podnoszenie kompetencji czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

OPIS

Zajęcia odbywają się w wersji stacjonarnej/hybrydowej.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Podstawowym warunkiem powodzenia tak rozumianego włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:

 •  praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako  edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
 • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej;
 • przygotowania  do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki  specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
 • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
 • realizacji współpracy ze specjalistami,  nauczycielami i rodzicami  w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem z spe na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające  proces uczenia);
 • pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się wszystkich uczniów z zastosowaniem  zasad uniwersalnego projektowania;
 • stosowania strategii wychowawczych służących  budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i  integracji grupy o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
 • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów adresowany jest do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (głównie ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi), którzy chcą podnieść kompetencje w zakresie pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach. Program przewiduje pogłębienie wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej oraz umiejętności indywidualizowania działań dydaktycznych. Będzie zawierał również zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym, nowoczesną dydaktyką, aspektami prawnymi oraz planowaniem wsparcia rozwoju uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, edukacji włączającej, będących często czynnymi nauczycielami z doświadczeniem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół wykładowców, dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami i doświadczeniem, gwarantuje wysoką jakość oferty dydaktycznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 140

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w  sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Miejsce realizacji zajęć:
Grupa 1 – Cieszyn Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62; 43-400 Cieszyn
Grupa 2 – Katowice Wydział Nauk Społecznych, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i osiągnięcie wszystkich zakładanych w programie studiów efektów uczenia się.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli (głównie szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi), posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 6 kwietnia – 8 maja 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Cieszyn, ul. Bielska 62, 43-400
Termin składania dokumentów: 8 maja 2023 r.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2023

Opłaty 

Studia w całości są finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Słuchacze nie wnoszą opłat za studia.

 

 

 

 

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Magdalena Bełza-Gajdzica
e-mail: magdalena.belza@us.edu.pl

Zastępca kierownika ds. grupy katowickiej
dr Sabina Pawlik
sabina.pawlik@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
tel. 33 8546371
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Miejsce realizacji zajęć:
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8546371

Wydział Nauk Społecznych
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
tel. 33 8546371

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14, pokój 217
40-007 Katowice
tel. 32 359 2347