Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Studia podyplomowe Lider –...

Studia podyplomowe

Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego

CEL

Celem studiów jest zdobycie wysokorozwiniętych umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych, kierowniczych i liderskich, aby w jak najbardziej efektywny sposób zarządzać zespołami (np. przeprowadzać negocjacje, prowadzić coaching członków zespołu, wyznaczać cele i oceniać ich realizację, delegować zadania, rozwiązywać konflikty, skutecznie motywować itp.) oraz w jak najbardziej efektywny sposób zarządzać sobą (zarządzać stresem, profesjonalnie występować publicznie, automotywować i autopromować się, znać sztukę dyplomacji i savoir-vivre, podejmować decyzje itp.). Studia podyplomowe LIDER podnoszą poziom kompetencji psychologicznych i społecznych osób na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich lub liderskich. Na współczesnym rynku pracy poszukiwani są pracownicy z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, co z kolei przekłada się na efektywność organizacji w osiąganiu celów strategicznych oraz awans zawodowy.

W przypadku jednostek związanych z samorządem lub polityką, studia przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności, budowania poparcia, budowania autorytetu, zwiększenia elektoratu, budowania profesjonalnego wizerunku, zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych oraz ważnych spotkań.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone będą w wersji stacjonarnej.

Studia podyplomowe w głównej mierze prowadzone są w formie warsztatów i treningów podczas których ćwiczone są umiejętności z komunikacji interpersonalnej, przywództwa, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, mediacji i negocjacji, zarządzania czasem, automotywacji, efektywności, zarządzania emocjami i stresem, emisji głosu, technik wymowy, wizerunku w biznesie, zarządzania pokoleniami w organizacji oraz sztuki dyplomacji.

Studia rozwijają umiejętności w zakresie kierowania zespołem, budowania zespołu, przywództwa, podejmowania decyzji, wyznaczania celów, delegowania zadań, aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji, coachingu, radzenia sobie ze stresem, wystąpień publicznych, nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych, prezentacji multimedialnych, inteligencji emocjonalnej, wizerunku biznesowego, motywowania pracowników, sztuki dyplomacji, zarządzania czasem, automotywacji i autopromocji, zarządzania czasem i efektywnością, zarządzania pokoleniami w organizacji, komunikacji interpersonalnej i wywierania pozytywnego wrażenia.

Kadra prowadząca zajęcia to wykwalifikowani wykładowcy, trenerzy oraz specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, co gwarantuje sukces w zdobyciu umiejętności. Dodatkowym atutem studiów są spotkania z Liderami, którzy dzielą się swoimi radami i zdobytym doświadczeniem. Wśród liderów znajdują się prezydenci miast, prezesi i dyrektorzy znanych i uznanych firm i przedsiębiorstw.

Wizerunek w biznesie prowadzony jest przez stylistkę, która podczas zajęć przeprowadza indywidualne konsultacje. Sztuka dyplomacji prowadzona jest przez dyplomatę oraz trenera. Psychologia komunikacji interpersonalnej prowadzona jest przez psychologa i trenera.
Misja Lider – trening prowadzony jest przez Executive MBA oraz psychologa i trenera. Emisja głosu i technik wymowy prowadzona jest przez aktora.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, które wpłyną na budowanie osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, budowanie autorytetu  oraz na osiąganie sukcesów zawodowych (awansów)
 • będziesz mógł wykorzystać zdobyte umiejętności w zarządzaniu zespołem – byciu liderem, motywowaniu pracowników, rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów, zarządzaniu czasem i emocjami
 • będziesz posiadał umiejętności autoprezentacji, autopromocji, mediacji i negocjacji w biznesie, przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych, sztuki dyplomacji, kreowania wizerunku biznesowego i wystąpień publicznych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się:

 • sztuka dyplomacji – protokół dyplomatyczny i etykieta
 • psychologia komunikacji interpersonalnej – trening
 • trening emisji głosu i technik wymowy
 • zarządzanie emocjami i stresem
 • trening zarządzania czasem, automotywacji i efektywności
 • cykl spotkań z LIDERAMI – buissnes meetings
 • negocjacje i mediacje
 • zarządzanie pokoleniami w organizacji
 • multimedialne prezentacje biznesowe
 • warsztaty coachingowe
 • wystąpienia publiczne
 • misja LIDER – trening
 • work-life balance w biznesie.

WYKŁADOWCY

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy  oraz specjaliści ds. doradztwa wizerunkowego, savoir-vivre, protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz emisji głosu i technik wymowy.

 • dr/ Executive MBA Katarzyna Juszczyk, prof. UŚ – absolwentka studiów Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Ukończyła szkolenie „Soft skills” w Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Specjalizuje się w wystąpieniach publicznych, komunikacji interpersonalnej, treningu liderskim oraz prowadzi cykl spotkań z Liderami – business meetings.
 • mgr Leszek Kazimierski – dyplomata oraz wykładowca w Katedrze Unesco na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trener, doradca, menedżer projektów szkoleniowych i doradczych dla wielu znanych firm i korporacji. Autor fachowych artykułów i porad w czasopismach branżowych i popularnych periodykach oraz autor książek z zakresu sztuki wystąpień publicznych, savoir-vivre’u, protokołu dyplomatycznego i autoprezentacji.
 • dr hab. Marek Rachoń – aktor, trener, logopeda, pedagog. Adiunkt na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie wykłada Dykcję, Piosenkę aktorską oraz Podstawy gry aktorskiej.
 • mgr Katarzyna Kiepas-Remesz – psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz certyfikowany coach w ramach Polskiej Szkoły Coachingu. Specjalizuje się w psychologii komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu czasem, automotywacji i efektywności oraz coachingu.
 • mgr Agata Krawczyk-Kalitowska – absolwentka socjologii i pedagogiki oraz trener interpersonalny.  Od 9 lat czynny mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Specjalizuje się w mediacjach i negocjacjach.
 • mgr Izabela Orłowska  – osobista stylistka, kreatorka wizerunku. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i stylizacji oraz dress codu. Dokonuje metamorfoz wizerunkowych kobiet i mężczyzn. Jest autorką fachowych artykułów w czasopismach i portalach internetowych. Występowała w programie: „Rodzaj Żeński” w Telewizji Polskiej, Program 3 Katowice.  W swojej pracy kieruje się słowami Coco Chanel: „Moda przemija, styl pozostaje”.
 • dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2009 – 2010 pełnił rolę eksperta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w projekcie monitorowania regionalnego rynku pracy. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w tematyce rynku pracy, socjologii bezrobocia oraz problematyki zarządzania zasobami ludzkimi.
 • dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ – specjalizuje się w wykorzystaniu mediów cyfrowych w promocji i wizerunku. Jego zainteresowania związane są również z przygotowaniem materiałów promocyjnych i prezentacji. Ważne miejsce w pracy Tomasza Huka zajmuje kreowanie specyficznego dla danej organizacji, instytucji czy firmy przestrzeni i klimatu w świecie realnym i wirtualnym. W swojej pracy wykorzystuje programy i aplikacje komputerowe do edycji zdjęć i filmów.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 178

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się około dwa razy w miesiącu w wybrane soboty lub niedziele.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zrealizowanych według planu modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci

Studia podyplomowe skierowane są dla pracowników korporacji, managerów, kierowników, dyrektorów, nauczycieli i wykładowców akademickich, pracowników instytucji państwowych, polityków, samorzdowców oraz absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy chcą zdobyć umiejętności interpersonalne, kierownicze i przywódcze niezbędne w każdej branży i na każdym stanowisku.

W szczególnym stopniu adresatami programu studiów są:

 • managerowie/liderzy/kierownicy chcący rozwijać kompetencje przywódcze;
 • pracownicy planujący rozwój swojej ścieżki kariery w kierunku zajmowania się przywództwem w organizacji lub sprawami menedżerskimi;
 • obecni i przyszli liderzy;
 • pracownicy korporacji, dyrektorzy
 • wykładowcy akademiccy, nauczyciele
 • pracownicy administracyjni
 • pracownicy instytucji państwowych
 • radni, politycy, samorządowcy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 roku

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym 32-359-14-37 lub mailowym natalia.niedzwiedz@us.edu.pl).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Edycja październik

5691 zł – koszt studiów płatność jednorazowa
2846 zł – opłata jednorazowa za semestr

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

5990 zł – koszt studiów płatność w ratach
2995 zł – płatność za semestr w ratach

za I semestr:
I rata: 988 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 988 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 1019 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 988 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 988 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 1019 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr/ Executive MBA Katarzyna Juszczyk, prof. UŚ
tel.: 32-359-18-89
e-mail: katarzyna.juszczyk@us.edu.pl 

Sekretariat
lic. Natalia Niedźwiedź
e-mai: natalia.niedzwiedz@us.edu.pl  
tel. 32 359 14 37

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, pokój 7
40-007 Katowice
tel. 32 359 14 37