Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Sztuki i Nauk...
 4. /
 5. Studia podyplomowe Edukacja...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej, wsparcia procesu edukacji oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jednym z elementów jest nauka projektowania i realizowania programów rozwojowych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska nauczycieli i terapeutów w zakresie wsparcia holistycznego, diagnozy funkcjonalnej i edukacyjnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, na terenie przedszkoli, szkół i placówek, ale także w środowisku domowym. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

SYLWETKA ABSOLWENTA

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami
 • rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

PROGRAM STUDIÓW

Podczas trzysemestralnych studiów uczestnicy realizują przedmioty pozwalające na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. zajęcia z psychologii rozwojowej i klinicznej, metod terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii zaburzeń mowy oraz metodyki konstruowania indywidualnych planów rozwoju oraz programów terapeutycznych. W programie studiów przewidziane są także indywidualne praktyki w placówkach specjalistycznych.

WYKŁADOWCY

Wśród wykładowców znajdują się nauczyciele Uniwersytetu Śląskiego, praktycy z renomowanych ośrodków edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, m.in.: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr Iwona Wendreńska, dr Sylwia Wrona, dr n. med. Krzysztof Wierzbicki, dr Tomasz Szurmik, dr Ilona Fajfer- Kruczek, dr Szymon Godawa.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 630 (450 +180 praktyki)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w weekendy, co 2 tygodnie (ew. dodatkowo piątek od godz. 15.30)

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów I i II stopnia i/lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub innym kierunku, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 1 czerwca do 30 września 2022 r. 

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać do 6 października osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek 8.00-15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

Opłata:

2000 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł -koszt studiów
2100 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 693 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 693 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 714 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 693 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 693 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 714 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 693 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata:693 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 714 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Szymon Godawa
e-mail: szymon.godawa@us.edu.pl
tel. 533 995 111

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62
tel. 33 854 63 71