Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ DLA NAUCZYCIELI

CEL

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z obszarami pracy w bibliotece oraz metodyką pracy nauczyciela-bibliotekarza. Studia kładą nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystywane we współczesnych placówkach bibliotecznych, w tym bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Praktyka uzupełniana jest podstawami teoretycznymi, związanymi z gromadzeniem, zarządzaniem i opracowaniem dokumentów oraz informacji różnego typu. Uczestnicy nabędą także umiejętności tworzenia profesjonalnych komunikatów, które są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikiem biblioteki.
Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formule hybrydowej.

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w każdej szkole. Osoba chcąca podjąć pracę w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej powinna posiadać wykształcenie odpowiadające wykształceniu nauczyciela. Musi mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i mieć przygotowanie pedagogiczne.
Oferta studiów skierowana jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą nabyć umiejętności i kwalifikacje wymagane w pracy nauczyciela-bibliotekarza zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w bibliotekach, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Posiadł wiedzę i umiejętności z podstawowymi procesami bibliotecznymi (m.in. gromadzenie i zarządzanie zbiorami, opracowanie formalne i rzeczowe, systemy biblioteczne). Ważnymi umiejętnościami są również te związane z tworzeniem stron internetowych i profesjonalnym przygotowywaniem tekstów promocyjnych.
Ukończenie studiów przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliografia
 • Wiedza o czytelnictwie
 • Źródła informacji
 • Zarządzanie zbiorami
 • Opracowanie formalne zbiorów
 • Opracowanie rzeczowe zbiorów
 • Metodyka pracy z czytelnikiem
 • Systemy biblioteczne
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Marketing biblioteczny
 • Social media i webwriting w bibliotece
 • Systemy zarządzania treścią
 • Ochrona i digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej
 • Praktyka biblioteczna

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści bibliologii i informatologii oraz bibliotekarze praktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 385

Organizacja zajęć:
Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu (soboty-niedziele).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów  podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów zgodnie z planem studiów – zaliczenia oraz egzaminy. Odbycie praktyki (w tym hospitacje, omówienia zajęć i samodzielne przygotowanie i poprowadzenie zajęć). Uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych magisterskich oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów

Termin rekrutacji: od 15 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku
Ogłoszenie wyników: 1 marca 2024 roku

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub mailowym).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1596 zł – opłata jednorazowa za semestr
4788 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach

5040 zł – koszt studiów płatność w ratach
1680 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 554 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 554 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za II semestr:
I rata: 554 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 554 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za III semestr:
I rata: 554 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 554 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta

e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Sekretariat
Tadeusz Maciąg
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel. 32 200 92 63