Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. Centrum Studiów Podyplomowych
  4. /
  5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, na poziomie wymagań, które określają zapisy obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

OPIS

Studia sfinansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

Studia podyplomowe umożliwiają przygotowanie słuchaczy do nauczania informatyki na różnych etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół.

Pełny proces zmian w systemie edukacji, dotyczących zakresu i metod kształcenia, składa się z trzech zasadniczych etapów: (1) zapisania zmian w podstawie programowej, która stanowi standard kształcenia; (2) określenia skutecznych metod nauczania i narzędzi niezbędnych do realizacji zmienionej podstawy programowej, oraz (3) przygotowania nauczycieli w zakresie wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej i dydaktycznej odnoszącej się do przewidzianych zmian w podstawie i metod jej wdrożenia.

Celem studiów jest właśnie realizacja tego trzeciego etapu. Zapraszamy nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania informatyki. W odróżnieniu od wielu innych przedmiotów szkolnych, od nauczycieli informatyki oczekuje się dwóch rodzajów wiedzy i umiejętności – teoretycznej i praktycznej. Wiedza praktyczna nie oznacza tutaj tylko praktyki w sensie przećwiczenia teoretycznego materiału, ale praktykę w zakresie rzeczywistych zastosowań informatyki. I właśnie na rzeczywiste zastosowanie informatyki będzie kładziony nacisk podczas zajęć.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacze studiów podyplomowych zostaną przygotowani w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych na poziomie wymagań, które określają zapisy obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka. Absolwenci studiów będą spełniać standardy przygotowania nauczycieli informatyki.
Dodatkowo, w ramach studiów słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia autorskich zajęć w szkole, dokładniej: opracują swój własny program nauczania informatyki i materiały do tego programu oraz praktycznie go zweryfikują na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą realizowały standardy przygotowania nauczycieli informatyki oraz zagadnienia zawarte w podstawie programowej informatyki.
Standardy przygotowania nauczycieli informatyki zgrupowane są w czterech obszarach, w szczególności nauczyciela charakteryzuje:

1. Znajomość dziedziny informatyka
Nauczyciel wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym. Ten dział obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje przedmiotowe, czyli związane z nauczanym przedmiotem, którym jest informatyka.

Nauczyciel:

  • wykazuje się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzi i przetwarza dane,
  • wykazuje się umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej; zna pewien zasób algorytmów i struktur danych,
  • wykazuje się rozumieniem organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania,
  • wykazuje się rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw.

2. Celowość i efektywność posługiwania się metodami nauczania informatyki
Nauczyciel przejawia znajomość dydaktyki i strategii pedagogicznych w nauczaniu informatyki, w planowaniu i realizacji swoich zajęć, stosując efektywne praktyki kształcenia.

3. Umiejętność rozwijania środowiska kształcenia informatycznego
Nauczyciel planuje i tworzy środowisko uczenia się, zapewniając wszystkim uczniom równy i bezpieczny dostęp do sprzętu, oprogramowania i sieci. Rozwija to środowisko uwzględniając pojawiające się możliwości rozwoju kształcenia informatycznego.

4. Zaangażowanie się w profesjonalny rozwój
Nauczyciel ustawicznie doskonali, rozwija, wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz gromadzi praktyczne doświadczenia. Przejawia również aktywność i inicjatywę w szkole i w swojej profesjonalnej społeczności, demonstrując korzyści płynące z solidnego przygotowania informatycznego w pracy własnej i z uczniami.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistów z danej dziedziny. Wśród wykładowców znajdują się: dr Jolanta Sobera, prof. dr hab. Michał Baczyński, dr Anna Szczerba-Zubek, prof. UŚ, dr hab. Tomasz Huk, dr Miłosław Chodacki, mgr Akadiusz Sacewicz.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin 360 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w wersji hybrydowej i będą prowadzone zdalnie w czwartki i piątki (godziny popołudniowe) oraz stacjonarnie w soboty, średnio co dwa tygodnie. W semestrze 2 i 3, z uwagi na realizację ćwiczeń praktycznych w szkole, zajęcia przez kilka dni będą prowadzone w godzinach przedpołudniowych.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przedłożenie prac końcowych i zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:

Studia podyplomowe skierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ścisłych (szczególnie), którzy zamierzają zdobyć kompetencje do nauczania informatyki w szkole.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: Rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
• klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
• zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole
• skan lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
• potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 zdjęcia.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2021 r.

OPŁATY

Studia sfinansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Jolanta Sobera
e-mail: jolanta.sobera@us.edu.pl

Sekretariat
Martyna Kantorysińska
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 222
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 359 16 52
tel. 32 359 23 47

 

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47

Przydatne dokumenty