Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

PRZYGOTOWUJĄCE  NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA INFORMATYKI

CEL

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, na poziomie wymagań, które określają zapisy obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Pełny proces zmian w systemie edukacji, dotyczących zakresu i metod kształcenia, składa się z trzech zasadniczych etapów: (1) zapisania zmian w podstawie programowej, która stanowi standard kształcenia; (2) określenia skutecznych metod nauczania i narzędzi niezbędnych do realizacji zmienionej podstawy programowej, oraz (3) przygotowania nauczycieli w zakresie wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej i dydaktycznej odnoszącej się do przewidzianych zmian w podstawie i metod jej wdrożenia.

Celem studiów jest właśnie realizacja tego trzeciego etapu. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania informatyki. W odróżnieniu od wielu innych przedmiotów szkolnych, od nauczycieli informatyki oczekuje się dwóch rodzajów wiedzy i umiejętności – teoretycznej i praktycznej. Wiedza praktyczna nie oznacza tutaj tylko praktyki w sensie przećwiczenia teoretycznego materiału, ale praktykę w zakresie rzeczywistych zastosowań informatyki. I właśnie na rzeczywiste zastosowanie informatyki będzie kładziony nacisk podczas studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną przygotowani w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych na poziomie wymagań, które określają zapisy obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka. Absolwenci studiów będą spełniać standardy przygotowania nauczycieli informatyki.
Dodatkowo, w ramach studiów słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia autorskich zajęć w szkole, dokładniej: opracują swój własny program nauczania informatyki i materiały do tego programu oraz praktycznie go zweryfikują na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą realizowały standardy przygotowania nauczycieli informatyki oraz zagadnienia zawarte w podstawie programowej informatyki.
Standardy przygotowania nauczycieli informatyki zgrupowane są w czterech obszarach, w szczególności nauczyciela charakteryzuje:

1. Znajomość dziedziny informatyka
Nauczyciel wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym. Ten dział obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje przedmiotowe, czyli związane z nauczanym przedmiotem, którym jest informatyka.

Nauczyciel:

 • wykazuje się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzi i przetwarza dane,
 • wykazuje się umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej; zna pewien zasób algorytmów i struktur danych,
 • wykazuje się rozumieniem organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania,
 • wykazuje się rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw.

2. Celowość i efektywność posługiwania się metodami nauczania informatyki
Nauczyciel przejawia znajomość dydaktyki i strategii pedagogicznych w nauczaniu informatyki, w planowaniu i realizacji swoich zajęć, stosując efektywne praktyki kształcenia.

3. Umiejętność rozwijania środowiska kształcenia informatycznego
Nauczyciel planuje i tworzy środowisko uczenia się, zapewniając wszystkim uczniom równy i bezpieczny dostęp do sprzętu, oprogramowania i sieci. Rozwija to środowisko uwzględniając pojawiające się możliwości rozwoju kształcenia informatycznego.

4. Zaangażowanie się w profesjonalny rozwój
Nauczyciel ustawicznie doskonali, rozwija, wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz gromadzi praktyczne doświadczenia. Przejawia również aktywność i inicjatywę w szkole i w swojej profesjonalnej społeczności, demonstrując korzyści płynące z solidnego przygotowania informatycznego w pracy własnej i z uczniami.

WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzone w czwartki i piątki (godziny popołudniowe – zajęcia zdalne) oraz w soboty (zajęcia stacjonarne), średnio co dwa tygodnie. W semestrze 2 i 3, z uwagi na realizację ćwiczeń praktycznych w szkole, zajęcia przez kilka dni będą prowadzone w godzinach przedpołudniowych.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 360

Organizacja zajęć:
Zajęcia będą prowadzone w czwartki i piątki (godziny popołudniowe – zajęcia zdalne) oraz w soboty (zajęcia stacjonarne), średnio co dwa tygodnie. W semestrze 2 i 3, z uwagi na realizację ćwiczeń praktycznych w szkole, zajęcia przez kilka dni będą prowadzone w godzinach przedpołudniowych.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów  podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia skierowane są dla nauczycieli a także dla osób legitymujących się ukończeniem informatycznych studiów wyższych lub na kierunku zbliżonym do informatyki i posiadają uprawnienia do nauczania w szkole, którzy zamierzają zdobyć kompetencje do nauczania informatyki w szkole.

Termin i miejsce składania dokumentów

Termin rekrutacji: 3 czerwca do 29 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można przesłać pocztą po telefonicznym ustaleniu szczegółów w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

3 900 zł – opłata jednorazowa za semestr
11 700 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

12 285 zł – koszt studiów płatność w ratach
4095 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 1352 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 1352 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 1391  płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 1352  płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 1352 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 1391  płatna do 15 maja 2025 r.

za III semestr:
I rata: 1352 zł płatna do 5 października 2025 r.
II rata: 1352  płatna do 15 listopada 2025 r.
III rata: 1391 zł płatna do 15 grudnia 2025 r.

Zapytaj o możliwość dofinansowania w swojej szkole.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Jolanta Sobera
e-mail: jolanta.sobera@us.edu.pl

Sekretariat
Martyna Kantorysińska
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 359 16 52

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47