Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe 

Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ-KATOWICE

CEL

Celem studiów jest wyposażenie uczestnika w wiedzę na temat podstaw prawnych, teoretycznych i metodycznych edukacji włączającej oraz umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć prowadzonych w grupie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji hybrydowej.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej przygotowują specjalistów do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Umożliwią podniesienie kompetencji kluczowych zarówno w kontakcie z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i do pracy w grupie zróżnicowanej. Aktualizacja wiedzy z pedagogiki specjalnej, podniesienie kompetencji z zakresu diagnozy funkcjonalnej, projektowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, ewaluacji działań edukacyjnych i terapeutycznych, współpracy z rodzicami i specjalistami czy sposobów dostosowania procesu edukacji do specjalnych potrzeb uczniów pozwoli w swobodniejszy sposób realizować edukację wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą oraz praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego- nauczyciela w zakresie edukacji włączającej w systemie szkolnictwa powszechnego i integracyjnego.

Uzyskane uprawnienia dają kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, realizującej kształcenie w warunkach edukacji włączającej (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej) na wszystkich etapach edukacyjnych, a także do pracy w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) załącznik nr 3.
Program przewiduje pogłębienie wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej oraz umiejętności indywidualizowania działań dydaktycznych. Będzie zawierał również zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym, nowoczesną dydaktyką, aspektami prawnymi oraz planowaniem wsparcia rozwoju uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, edukacji włączającej, będących często czynnymi nauczycielami z doświadczeniem w pracy z uczniami z SPE.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 495 (w tym 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu. W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą odbywały się w trybie hybrydowym.

Miejsce realizacji zajęć: Katowice ul. Grażyńskiego 53;  40-126 Katowice

Kryteria ukończenia studiów:
Praca końcowa.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub mailowym).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1750 zł – opłata jednorazowa za semestr
5250 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

5500 zł – koszt studiów płatność w ratach
1850 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 616 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 616 płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 618 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 616 płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 616 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 618 zł płatna do 15 maja 2025 r.

za III semestr:
I rata: 616 zł płatna do 5 października 2025 r.
II rata: 616 płatna do 15 listopada 2025 r.
III rata: 618 zł płatna do 15 grudnia 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Sabina Pawlik
e-mail: sabina.pawlik@us.edu.pl

Sekretariat
Anna Dorynek
tel. 32 359 97 42
e-mail: anna.dorynek@us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych w Katowicach
ul. Grażyńskiego 53, p. 11
40-126 Katowice
tel. 32 359 97 42