Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Prawa i Administracji
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Prawo i polityka...

Studia podyplomowe

Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi lub osób zamierzających podjąć zatrudnienie w tym obszarze.

OPIS

Studia mają na celu uzyskanie wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów prawa i polityki społecznej pozwalającej na całościowe zrozumienie funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa. W ramach studiów omawiane są przepisy prawa materialnego i proceduralnego, uzupełniane przez wybrane elementy z dziedziny polityki społecznej i psychologii. Studia umożliwiają słuchaczom nabycie umiejętności interpretowania tekstów prawnych i wyroków sądowych, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz sporządzania różnych dokumentów (wniosków, pism, uzasadnień), a także organizacji pracy własnej i zespołu. Słuchacze uczą się prawidłowej interpretacji zjawisk prawnych i ekonomiczno-finansowych związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych w praktyce.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • posiadasz uporządkowaną i pogłębioną wiedzę prawniczą niezbędną do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa
 • znasz demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia społecznego
 • posiadasz praktyczną znajomość regulacji prawnych istotnych w ubezpieczeniach społecznych
 • jesteś gotowy do realizowania zadań i podejmowania decyzji w dziedzinie ubezpieczeń społecznych
 • zdobywasz umiejętności przydatne w pracy zawodowej, jak odnalezienie i interpretowanie przepisów prawnych, rozstrzyganie problemów i uzasadnianie decyzji
 • potrafisz samodzielnie zaproponować rozwiązanie konkretnego problemu i je wdrożyć
 • jesteś przygotowany do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta

PROGRAM STUDIÓW

Studia mają charakter interdyscyplinarny, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych. W trakcie studiów omawiane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków, studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii – pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, będących jednocześnie praktykami – radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi i mediatorami.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 210 (w tym 200 godzin wykładów oraz 10 godzin na przygotowanie pracy)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend (sobota-niedziela) w godz. 9.00-15.30.

Kryteria ukończenia studiów:
Praca zaliczeniowa na temat wybrany przez słuchacza i zaakceptowany przez promotora.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: Rekrutacja zakończona.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata za studia – 1600 zł za semestr
Opłata w ratach – 1680 zł za semestr

za I semestr:

I rata: 560 zł płatna do7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 560 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 560 zł płatna do 15 maja 2022 r.

za II semestr:

I rata: 560 zł płatna do 5 października 2022 r.
II rata: 560 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 560 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

Kontakt:

Kierownik studiów
dr Urszula Torbus
e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Wola
e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl
tel. 32 359 17 56

 

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b
pokój 2.42