Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Podyplomowe kwalifikacyjne Studia Historyczne

Podyplomowe kwalifikacyjne

Studia Historyczne

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół, a także nabycie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych, węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia pogłębiają wiedzę na temat historii od czasów starożytnych do współczesności. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz dostęp do najnowszych wyników badań historycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych oraz o węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych
 • uzyskuje formalne kwalifikacje do nauczania historii we wszystkich typach szkół podstawowych i średnich
 • zna podstawową terminologię występującą na gruncie nauk historycznych
 • radzi sobie z analizą tekstów źródłowych i na ich podstawie tworzy logicznie uzasadniane ciągi przyczynowo-skutkowe.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów uczestnicy zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Dobór wykładowców gwarantuje wysoki poziom zajęć merytorycznych, możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań historycznych oraz z nowinkami dydaktycznymi. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii w szkołach wszelkich typów i szczebli.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni dydaktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 490 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (piątek) od 13.00 do 19.30

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pisemna praca dyplomowa.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do osób mających przygotowanie pedagogiczne (także obecnie niepracujących), uprawnionych do nauczania innych przedmiotów niż historia, a chcących uzyskać uprawnienie do nauczania historii we wszystkich typach szkół. Podstawową korzyścią jest uzyskanie uprawnienia do nauczania historii.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: rekrutacja zakończona 

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • 2 zdjęcia
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1450 zł – opłata jednorazowa za semestr
4350 zł – koszt studiów
1530 zł – płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 510 zł płatna do 5 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 510 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 510 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 510 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 510 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 510 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 510 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 510 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 510 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Lech Krzyżanowski
tel. 32 359 15 36
e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

Sekretariat
Lidia Żalińska
Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu Historii
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice,
tel. 32 359 13 14;
e-mail: ih.wh@us.edu.pl

 

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
tel. 32 359 13 14
32  359 21 28

PRZYDATNE DOKUMENTY

Plan studiów podyplomowych