Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Prawa i Administracji
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania

Studia Podyplomowe

Administracji i Zarządzania

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych. Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają przedsiębiorcom zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w tym nabyć umiejętności skutecznego zarządzania firmą, a także zespołem.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia poświęcone są szeroko rozumianym kwestiom dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, przede wszystkim w relacjach z organami administracji. W ramach studiów szeroko omawiane są kwestie organizacji administracji publicznej, procedur ich funkcjonowania, nowoczesnych trendów i wyzwań współczesności.
Celem studiów jest nabycie przez uczestników przede wszystkim umiejętności analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu dostępnych metod wykładni prawa, sporządzania rozmaitych dokumentów (wniosków, pism, środków odwoławczych, umów w obrocie gospodarczym), a także organizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi przez sektor publiczny.
Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu nabycie przez uczestników umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych w praktyce gospodarczej oraz działalności administracji publicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • masz wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • zdobywasz umiejętności przydatne w pracy zawodowej, takie jak np. interpretowanie przepisów prawnych, rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod np. negocjacji
 • zdobywasz umiejętności skutecznego zarządzania firmą oraz zespołem
 • posiadasz wiedzę związaną z wieloaspektowym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zagadnieniami nauki o zarządzaniu,
 • jesteś przygotowany do pracy w strukturach administracyjnych
 • posiadasz praktyczną wiedzę dotyczącą wielu kluczowych regulacji prawnych
 • jesteś gotowy do samodzielnego występowania przed organami administracji publicznej, a także do swobodnego podejmowania oraz uczestniczenia w czynnościach prawnych mających miejsce w obrocie gospodarczym.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest tak przygotowany, aby uczestnicy poznając kluczowe regulacje prawne, a także instytucje oraz procedury administracyjne właściwe w zakresie prawa gospodarczego oraz administracyjnego, nabyli umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. Studia dają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego. Uczestnicy otrzymują kompleksową informację na temat publicznoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, relacji z sektorem publicznym, procedur funkcjonowania administracji publicznej. Po zakończeniu edukacji uczestnicy posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, jak również wybranych aspektów ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstw (również publicznych). Studia uwzględniają aktualne wyzwania sektora publicznego, trendy światowe oraz bieżące kierunki rozwoju w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo – dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci w dziedzinie zarządzania i administracji, m.in.:

 • prof. dr hab. Rafał Blicharz – pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge) oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Absolwent The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School, partner naukowy Beijing Foreign Studies University w Pekinie. Współzałożyciel oraz współprowadzący The School of US Law oraz The School of Chinese Law and Culture w Katowicach. Były prodziekan WPiA UŚ, dwukrotny członek zarządu Fundacji Facultas Iuridica, były członek Rady Nadzorczej Radia Katowice. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich. Stały mediator w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” wpisany na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Specjalizuje się w mediacjach w sprawach gospodarczych. Członek komitetów redakcyjnych lub naukowych czasopism prawniczych. Autor wielu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki – Kierownik Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od szesnastu lat jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wypromował 20 doktorów prawa. Członek Centralnej Komisji do spraw Tytułu i Stopni Naukowych – kadencja 2013-2016 i 2017-2020. Czynny radca prawny.
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – profesor dr hab. nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych. Opiekun naukowy i promotor 20 rozpraw doktorskich. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010 r.) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Od 2005 r. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Uznany ekspert w sprawach finansów samorządu terytorialnego, a zwłaszcza podatków lokalnych. Doradca podatkowy. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV Kadencji (2014-2018). Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
 • prof. dr hab. Jacek Górecki – prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (od 1994 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 2010 r.). Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, aplikantów notarialnych i radcowskich. Autor i współautor wielu opinii prawnych przygotowywanych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.
 • prof. dr hab. Anna Łabno – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego (Portugalia i Hiszpania) oraz polskiego prawa konstytucyjnego (m.in. redaktor naukowy i współautorka 3-tomowej monografii poświęconej idei solidaryzmu: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym, Państwo solidarne), a także wielu ekspertyz i opinii naukowych. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów od 2016 r.
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca – pracownik Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego. Radca prawny. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego (wydania 2005, 2007 i 2010) oraz monografii poświęconych wybranym instytucjom ogólnego postępowania administracyjnego: Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998, (współautor), Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000, Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2002 (współautor); Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005, Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014, Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2018, (współautor). Ostatnio redaktor Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego. Od wielu lat orzeka w sprawach administracyjnych. Prowadzi zajęcia szkoleniowe z aplikantami radcowskimi oraz z pracownikami administracji rządowej (zarówno szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego) i samorządowej. W dwóch kadencjach członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W dwóch kadencjach także Wicedziekan w OIRP w Katowicach.
 • dr hab. prof. UŚ Michał Kania – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytetcie Kopenhaskim. Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, niezależnym ekspertem Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luxembourgu (2021/2022), radcą prawnym, pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, byłym kierownikiem Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania, pomysłodawcą i wykładowcą na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawcą i pierwszym prezesem zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezesem Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017- 2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. na Uniwersytecie Florydy w Gainsville, Uniwersytecie Pace w Nowym Yorku, Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, King’s College w Londynie, Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie). Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.
 • dr hab. prof. UŚ Katarzyna Pokryszka – profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Autorka wielu publikacji z zakresu publicznego i europejskiego prawa gospodarczego. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz na europejskim prawie spółek. Członek European Law Institute i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
 • dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy „O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)”. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską; wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007 r. związany z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; jego zainteresowania naukowe obejmują teorię prawa, w szczególności problematykę prawa i wartości, zasad prawa i jego obowiązywania, a także zagadnienia wykładni prawa oraz argumentacji prawniczej.
 • dr Michał Czuba – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Swoją pracę doktorską obronił w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego doświadczenia zawodowe związane są z pracą w uczelniach wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych. Pracę na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w 2006 r. jako pracownik Wydziałowego Zespołu Dydaktycznego Nauk Ekonomicznych. Do roku 2018 r był wykładowcą Podyplomowego studium menedżerskiego organizowanego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Od października 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk Politycznych UŚ. Od roku 2017 współpracuje z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej. Prowadzi zajęcia związane z problematyką zarządzania i finansów na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. Jego zainteresowaniami naukowymi są: polityka ekologiczna, bezpieczeństwo ekologiczne, prekariat jako adresat działań ekonomicznych, społecznych i politycznych. Jest autorem kilku dziesięciu artykułów w języku polskim i anglojęzycznych, dotyczących wyżej wymienionej problematyki.
 • dr Anna Lichosik – doktor nauk prawnych, wyróżniona rozprawa doktorska z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego.
 • dr Katarzyna Sychta – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych, przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się także szkoleniem aplikantów. Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowań badawczych pozostaje problematyka kontroli odwoławczej, dowodów w procesie karnym oraz wątków cywilnoprawnych w obszarze procesu karnego. Autorka ponad 50 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych we wskazanych zakresach.
 • dr Magdalena Strożek- Kucharska – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła jednolite prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2018 r. obroniła na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji rozprawę doktorską pt. “Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji” uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji. Prelegent na konferencjach naukowych. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki egzekucji administracyjnej, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, form aktywności obywatelskiej oraz prawa administracyjnego materialnego. Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie oraz egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
 • dr Urszula Torbus – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych oraz trener szkoleniowy z prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych, stypendystka Komisji Europejskiej i rządu francuskiego, mediatorka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • dr Mateusz Żaba – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i spółdzielczego. Stypendysta Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej oraz stypendysta w ramach bilateralnej umowy między czeskim Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego a polskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego (2017). Prelegent i uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zrealizował kilka zagranicznych pobytów naukowo-badawczych na uniwersytetach w Koszycach (2016), Ołomuńcu (2017), Trnawie (2017), Brnie (2018), Nowym Sadzie (2019) oraz Ljubljanie (2019). Od ponad 6 lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Katowicach, w Czechach i na Słowacji.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 184

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki od godziny 15.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy pisemnej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA:

Kandydaci
Studia kierowane są do osób pracujących bądź planujących rozpoczęcie pracy w sektorze publicznym, jak również przedsiębiorców prywatnych, którzy w ramach swojej działalności współpracują z sektorem publicznym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ustaleniu szczegółów –  w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1800 zł – opłata jednorazowa za semestr
3600 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3790 zł – koszt studiów płatność w ratach
1895 zł – płatność za semestr w ratach:
za I semestr:
I rata: 625  zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 625 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 645 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 625 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 625 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 645 zł płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt:

Anna Hołda-Wydrzyńska

Kierownik studiów
dr Anna Hołda-Wydrzyńska

e-mail: anna.holda-wydrzynska@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Cichoń
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 46
ul. Bankowa 12, pokój 0.20 (Rektorat)
40-007 Katowice

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11 b
tel.: 32 359 20 46

Przydatne dokumenty