Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji...

Studia podyplomowe

BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

CEL

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć profesjonalne przygotowanie zawodowe do pracy w bibliotekach lub placówkach informacji naukowej (z wyjątkiem bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

OPIS

Studia kładą nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystywane w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. Prowadzone zajęcia mają przede wszystkim przybliżyć umiejętności praktyczne, które wykorzystywane są we współczesnych placówkach bibliotecznych. Praktyka uzupełniana jest podstawami teoretycznymi, związanymi z gromadzeniem, zarządzaniem i opracowaniem dokumentów oraz informacji różnego typu. Uczestnicy nabędą także umiejętności tworzenia profesjonalnych komunikatów, które są wykorzystywane w kontaktach z klientem i użytkownikiem biblioteki lub placówki informacji naukowej.
Studia nie umożliwiają uzyskania uprawnień pedagogicznych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w bibliotekach i ośrodkach informacji. Posiadł wiedzę i umiejętności z podstawowymi procesami bibliotecznymi (m.in. gromadzenie i zarządzanie zbiorami, opracowanie formalne i rzeczowe, systemy biblioteczne). Uzyskuje także umiejętności   do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikiem. Ważnymi umiejętnościami są również te związane z tworzeniem stron internetowych i profesjonalnym przygotowywaniem tekstów promocyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliografia
 • Wiedza o czytelnictwie
 • Źródła informacji
 • Bibliotekoznawstwo. Zarządzanie zbiorami
 • Bibliotekoznawstwo. Opracowanie formalne zbiorów
 • Bibliotekoznawstwo. Opracowanie rzeczowe zbiorów
 • Metodyka pracy z czytelnikiem
 • Systemy biblioteczne
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Marketing biblioteczny
 • Social media i webwriting w bibliotece
 • Systemy zarządzania treścią
 • Ochrona i digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • Praktyka biblioteczna

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjaliści bibliologii i informatologii oraz bibliotekarze praktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 265

Organizacja zajęć:
Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu (soboty-niedziele).

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów zgodnie z planem studiów – zaliczenia oraz egzaminy. Odbycie praktyki. Uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych  (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę w bibliotece.

Termin i miejsce składania dokumentów

Termin rekrutacji: od 15 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku
Ogłoszenie wyników: 1 marca 2024 roku

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub mailowym).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1596 zł – opłata jednorazowa za semestr
3192 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach

3360 zł – koszt studiów płatność w ratach
1680 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 554 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 554 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za II semestr:
I rata: 554 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 554 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 572 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Agnieszka Łakomy-Chłosta

e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Sekretariat
Tadeusz Maciąg
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel. 32 200 93 17

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel. 32 200 92 63