Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Sztuki i Nauk...
 4. /
 5. Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe...

Studia podyplomowe

Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, przygotowanie do prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej, zdobycie kompetencji i umiejętności do animowania życia kulturalnego oraz zdolność do wykorzystania kontekstów dziedzictwa kulturowego regionu do działań społecznych i przedsiębiorczych. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 przewiduje się, w porozumieniu ze zrekrutowaną grupą uczestników, zorganizowanie studiów w trybie hybrydowym.

Ważnym aspektem jest zapoznanie uczestników z twórczymi i nowoczesnymi sposobami promocji dziedzictwa regionalnego, nowatorskimi pomysłami wykorzystania tradycyjnych rzemiosł we współczesnym wzornictwie, czy szeroko pojętej kulturze artystycznej.
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o dziedzictwie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny mają być przede wszystkim świadomi więzi łączącej tradycję ze współczesnością, jak również możliwości wykorzystywania tradycji rzemieślniczej czy artystycznej w budowaniu tożsamości kulturowej kolejnych pokoleń oraz promocji regionu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • uzyskuje kompetencje do pracy w charakterze edukatora wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej
 • posiada umiejętność animowania życia kulturalnego
 • potrafi wykorzystać konteksty dziedzictwa kulturowego regionu na rzecz działań społecznych i przedsiębiorczych
 • zna sposoby promocji dziedzictwa regionalnego.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie wiedzy o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny oraz kształtowanie kompetencji do twórczego i nowoczesnego wykorzystywania potencjału dziedzictwa tego regionu w obszarze kultury tradycyjnej, industrialnej, oraz środowiska przyrodniczego. Daje praktyczne umiejętności pracy w społeczności lokalnej i współpracy z instytucjami kultury; prowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu wiedzy o regionie. Grupa ta uzupełniona jest o praktyków edukacji regionalnej, przedstawicieli instytucji kultury z regionu Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

Wśród proponowanych wykładowców znajdują się:

 • Józef Broda – folklorysta, multiinstrumentalista
 • mgr dr Ewa Cudzich – UŚ, etnolożka, folklorystka, praktyk edukacji regionalnej
 • mgr Mirosław Dziergas – dyrektor wydziału turystyki i kultury, Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • Ewa Gołębiewska – Zamek Cieszyn
 • prof. dr hab. Daniel Kadłubiec –  UŚ, etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – UŚ, literaturoznawca, historyk literatury
 • dr hab. Stefan Lechwar – UŚ, grafik, projektant
 • dr hab. Katarzyna Marcol – UŚ, etnolog
 • mgr Agata Mucha – Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • mgr Barbara Rosiek – Muzeum Miejskie w Żywcu
 • dr hab. Grzegorz Studnicki – etnolog, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego
 • dr Michał Sobala – UŚ, geograf wywodzący się z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • mgr Urszula Szwed (Dinksy)
 • dr hab. Magdalena Szyndler – UŚ, etnomuzykolog, folklorystka
 • mgr Wojciech Święs – Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 204

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej i pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci

Studia są kierowane do szerokiego grona nauczycieli, edukatorów, działaczy trzeciego sektora, przedstawicieli związanego z regionem ludzi biznesu, absolwentów studiów związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką, a także lokalnych twórców pragnących pogłębić swoją wiedzę o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Efekty uczenia się proponowanych studiów stanowią wsparcie dla prowadzenia edukacji regionalnej, szczególnie w ramach zajęć z wiedzy o regionie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca do 30 września 2023 r. 

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 •  klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1700 zł – opłata jednorazowa za semestr
3400 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3580 zł – koszt studiów w ratach
1790 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 591 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 591 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 608 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 591 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 591zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 608 zł płatna do 15 maja 2024 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr hab. Bogusław Dziadzia
e-mail: boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Aleksandra Kobielus
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl
tel. 33 8546371

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 – 400 Cieszyn