Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Humanistyczny
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Historii Sztuki

Studia Podyplomowe

Historii Sztuki

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z programem historii sztuki, umożliwiającym pracę w szkole, muzeum, urzędzie ochrony zabytków, antykwariacie oraz prywatnej galerii sztuki.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia odbywają się w wersji hybrydowej.

Atutem programu, proponowanego słuchaczom, jest jego interdyscyplinarny wymiar i zrównoważenie elementów teorii oraz zajęć praktycznych. Łączy on elementy klasycznej historii sztuki, muzealnictwa, konserwatorstwa, heritologii. Słuchacze mają możliwość pod kierunkiem specjalisty przygotować wystawę, prezentowaną na zakończenie studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki
 • zdobędziesz kwalifikacje do pracy w szkole, muzeum, urzędzie ochrony zabytków, antykwariacie oraz prywatnej galerii sztuki.

PROGRAM STUDIÓW

Obok kursów historii sztuki powszechnej i polskiej, studia oferują także zajęcia z zakresu sztuki regionalnej, w części odbywane w formie objazdu zabytkoznawczego, urbanistyki, doktryn artystycznych, ochrony dziedzictwa kulturowego, estetyki, podstaw konserwacji, podstaw prawnych rynku sztuki, muzealnictwa, metodologii historii sztuki. Charakter praktyczny mają zajęcia z zakresu metod nauczania historii sztuki oraz organizacji wystawy.

WYKŁADOWCY

 • Blok przedmiotów związanych z funkcjonowaniem muzeów i rynku sztuki prowadzony jest przez wybitnego muzealnika mgr Leszka Jodlińskiego, który pełnił funkcję dyrektora dwóch największych muzeów w regionie – Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 • Przedmioty z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej, realizowane są przez zespół pracowników Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Barbarę Szczypkę-Gwiazdę – autorkę pionierskich publikacji, poświęconych sztuce okresu międzywojennego, dr Martę Ostrowską-Bies, specjalizującą się w zjawiskach architektury XIX i XX wieku oraz dra Oskara Rojewskiego, skupiającego się w swych badaniach na sztuce średniowiecza.
 • Zajęcia ze sztuki regionalnej prowadzi dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ, od lat prowadzący badania nad sztuką Górnego Śląska, zwłaszcza w kontekście sporów wyznaniowych i narodowych.
 • Prowadzenie zajęć z metod nauczania historii sztuki powierzono mgr Aleksandrze Gorzelik, doświadczonemu pedagogowi i pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
 • Zajęcia z zakresu ochrony i konserwacji zabytków prowadzi dr Henryk Mercik, doktor, inżynier, architekt, konserwator zabytków pełniący stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Urzędzie Miasta Rybnika.
 • Prowadzenie zajęć z organizacji wystawy powierzono dr Patrykowi Oczko, pracownikowi Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego, który w swych badaniach naukowych koncentruje się głównie na tematyce polskiego filmu animowanego, sztuce w przestrzeni publicznej oraz architekturze i urbanistyce II poł. XX w.

Zespół wykładowców, dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami i doświadczeniem, gwarantuje wysoką jakość oferty dydaktycznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 360

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w wersji hybrydowej w weekendy.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z realizowanych według planu modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia adresowane są do:

 • absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w muzealnictwie, galeriach sztuki, administracji lokalnej, służbach celnych, dziennikarstwie prasowym i telewizyjnym
 • nauczycieli historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach
 • absolwentów studiów humanistycznych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury
 • pracowników muzeów, antykwariatów i galerii artystycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: 1 czerwca 2023 r. do 28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 29 września 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zapisy są bezpłatne.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pokój nr 16.

Termin składania dokumentów: do 29 września 2023 r., w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, możliwość uzgodnienia innego terminu.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1663 zł – opłata jednorazowa za semestr
4989 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

5250 zł – koszt studiów płatność w ratach
1750 zł – płatność za semestr w ratach:
za I semestr:
I rata: 578 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 578 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 594 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 578 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 578 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 594 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 578 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 578 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 594 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ
tel. 607 44 09 18
e-mail: jerzy.gorzelik@us.edu.pl

Sekretariat
Mateusz Gębka
tel. 32 359 18 54
e-mail: mateusz.gebka@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
pokój nr 16
tel. 32 359 18 54

Przydatne dokumenty