Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Ścisłych i...
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne

Optometria

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie optometrystów przygotowanych do wykonywania zawodu, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej i fizyki. W czasie studiów uczestnicy nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Pozyskają także niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, a także nabędą umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Uczestnicy nauczą się korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki
 • będziesz posiadał umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia
 • będziesz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej
 • będziesz posiadał umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów
 • będziesz potrafił korzystać z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, będziesz znał również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

PROGRAM STUDIÓW

Wykłady, konserwatoria i laboratoria dostarczają wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmują również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej; zarówno polskie jak i europejskie organizacje zrzeszające optometrystów kładą szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich.

Program studiów posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych, praktykujących w gabinetach optometrystów posiadających numer Optometrysty wydawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO). Wykładowcy są uznanymi w kraju i za granicą specjalistami w dziedzinie optometrii ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak: kontaktologia (dr Wojciech Kida, dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak, mgr Jakub Płóciennik), widzenie obuoczne i terapia widzenia (mgr Sylwia Stolarczyk, dr Paweł Nawrot), optometria pediatryczna (mgr Sylwia Stolarczyk, dr n. med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz) oraz optyka okularowa (dr Dorota Zygadło, mgr Konrad Abramczuk) i pomoce wzrokowe (mgr Sebastian Nowakowski).

Zajęcia związane z klinicznym aspektem optometrii, który ściśle koreluje z okulistyką prowadzony jest przez zespół okulistów (dr. n. med. Agniszka Jakubowska, dr n. med. Michał Milka, dr n. med. Beatę Węglarz, dr n. med. Magdalena Hunt) pod opieką prof. dr hab. n. med. Doroty Tarnawskiej, na Oddziale Okulistycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, którego ordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgały.
Zajęcia prowadzone są również przez specjalistów innych dziedzin, do których zaliczamy: optykę geometryczną i fizyczną, biologię i biochemię, farmakologię, mikrobiologię, anatomię, histopatologię, psychologię i komunikację (prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik, dr inż. Karolina Jurkiewicz, dr n. med. Anna Siemianowicz, dr Agnieszka Szurko, dr hab. n. med. Artur Pałasz, mgr Marzena Krzewińska).

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2022/2023 studia będą realizowane w formie stacjonarnej. 10 zjazdów w semestrze, średnio co 2 tygodnie (sobota i niedziela).

Kryteria ukończenia studiów:
Studia zakończone są egzaminem końcowym i obroną pracy dyplomowej. Egzamin końcowy składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia skierowane są do osób wyższym wykształceniem, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Do głównej grupy osób zainteresowanych podjęciem studiów zaliczamy głównie: optyków okularowych, okulistów, refrakcjonistów, pracowników salonów optycznych.

Kierownik studiów w trakcie trwania procesu rekrutacji ma możliwość jego zawieszenia lub po jego zakończeniu nie uruchomienia edycji na podstawie zmian prawnych związanych z regulacja zawodu optometrysty. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do podobnej zmiany w przypadku korekty wymagań co do nadawania NO przez PTOO. Ponadto chcemy jednocześnie Państwa uspokoić ze na dzień 1 czerwca nie ma przesłanek na takie zmiany przed 1.10.2022.

Na bazie projektu ustawy słuchacze rozpoczynający naukę na studiach podyplomowych przed wejściem w życie ustawy mają zapewnione uznanie kształcenia na zasadach obecnych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Egzamin wstępny: wrzesień 2022 (daty podane do 1.09.2022)

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe. Opcjonalnie: dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu refrakcji; dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu ortoptyki; świadectwo ukończenia technika optyka wraz z potwierdzeniem pozytywnego zdania egzaminu; dokument poświadczający uprawnienia czeladnicze lub mistrzowskie; potwierdzenie minimum 2 letniego stażu pracy. Powyższe opcjonalne dokumenty stanowią podstawę przyznania punktów w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.
 • 1 zdjęcie
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

3300 zł – opłata jednorazowa za semestr
13 200 zł – koszt studiów (4 semestry)
3465 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 1143,50 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 1143,50 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 1178,00 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 1143,50 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 1143,50 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 1178,00 zł płatna do 15 maja 2023 r.

za III semestr:
I rata: 1143,50 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 1143,50 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 1178,00 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za IV semestr:
I rata: 1143,50 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 1143,50 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 1178,00 zł płatna do 15 maja 2024 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Dorota Zygadło
tel. 783 887 111
e-mail: dorota.zygadlo@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Wanda Iwachow
e-mail: wanda.iwachow@us.edu.pl
tel. 789 093 170 (od poniedziałku do piątku od 9.00 – 15.00).

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-500 Chorzów
ul. 75 Pułku Piechoty 1 a, pokój P/0/11

Przydatne dokumenty