Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Ścisłych i...
 4. /
 5. Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne

Optometria

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 studia realizowane są w formie stacjonarnej z możliwością łączenia w formę hybrydową.

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie optometrystów przygotowanych do wykonywania zawodu, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej i fizyki. W czasie studiów uczestnicy nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Pozyskają także niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, a także nabędą umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Uczestnicy nauczą się korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki
 • będziesz posiadał umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia
 • będziesz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej
 • będziesz posiadał umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów
 • będziesz potrafił korzystać z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, będziesz znał również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

PROGRAM STUDIÓW

Wykłady, konserwatoria i laboratoria dostarczają wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmują również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej; zarówno polskie jak i europejskie organizacje zrzeszające optometrystów kładą szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich.

Program studiów posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych, praktykujących w gabinetach optometrystów posiadających numer Optometrysty wydawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO). Wykładowcy są uznanymi w kraju i za granicą specjalistami w dziedzinie optometrii ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak: kontaktologia (dr Wojciech Kida, dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak, mgr Jakub Płóciennik), widzenie obuoczne i terapia widzenia (mgr Sylwia Stolarczyk, dr Paweł Nawrot), optometria pediatryczna (mgr Sylwia Stolarczyk, dr n. med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz) oraz optyka okularowa (dr Dorota Zygadło, mgr Konrad Abramczuk) i pomoce wzrokowe (mgr Sebastian Nowakowski).

Zajęcia związane z klinicznym aspektem optometrii, który ściśle koreluje z okulistyką prowadzony jest przez zespół okulistów (dr. n. med. Agnieszka Jakubowska, dr n. med. Michał Milka, dr n. med. Beatę Węglarz, dr n. med. Magdalena Hunt) pod opieką prof. dr hab. n. med. Doroty Tarnawskiej, na Oddziale Okulistycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, którego ordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgały.

Zajęcia prowadzone są również przez specjalistów innych dziedzin, do których zaliczamy: optykę geometryczną i fizyczną, biologię i biochemię, farmakologię, mikrobiologię, anatomię, histopatologię, psychologię i komunikację (prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik, dr inż. Karolina Jurkiewicz, dr n. med. Anna Siemianowicz, dr Agnieszka Szurko, dr hab. n. med. Artur Pałasz, mgr Marzena Krzewińska).

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2023/2024 studia realizowane są w formie stacjonarnej z możliwością łączenia w formę hybrydową. Semestr składa się z 9 lub 10 zjazdów, średnio co 2 tygodnie (sobota i niedziela).

Kryteria ukończenia studiów:
Kryterium ukończenia studiów jest pozytywnie zdany egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowej. Egzamin końcowy składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci

Studia skierowane są do osób wyższym wykształceniem (licencjat lub inżynier lub magister), pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Do głównej grupy osób zainteresowanych podjęciem studiów zaliczamy głównie: optyków okularowych, okulistów, refrakcjonistów, ortoptystów, pracowników salonów optycznych.


Uwaga!
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rekrutacji i nieuruchomienia studiów w przypadku zmian uregulowań prawnych związanych z zawodem optometrysty, jak również w przypadku korekty wymagań dotyczących nadawania NO przez PTOO.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 10 lipca 2023 r. do 1 września 2023 r.
O miejscu egzaminu wstępnego (egzaminu pisemnego i rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Egzamin wstępny:

Termin egzaminu: 16.09.2023 r.
godz. 9.00 – egzamin pisemny
od godz 12.00 – rozmowa kwalifikacyjna

Komisja rekrutacyjna:
dr Dorota Zygadło – przewodniczący
dr inż. Karolina Jurkiewicz
mgr Wanda Iwachow – sekretarz

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r. (godz. 12:00)

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe. Opcjonalnie: dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu refrakcji; dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu ortoptyki; świadectwo ukończenia technika optyka wraz z potwierdzeniem pozytywnego zdania egzaminu; dokument poświadczający uprawnienia czeladnicze lub mistrzowskie; potwierdzenie minimum 2 letniego stażu pracy. Powyższe opcjonalne dokumenty stanowią podstawę przyznania punktów w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (nie kolejność zgłoszeń). W ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzony zostanie egzamin pisemny (optyka geometryczna i fizyczna, anatomia narządu wzroku, optyka fizjologiczna) oraz rozmowa kwalifikacyjna (weryfikacja dokumentacji opcjonalnej poświadczającej punktu dodatkowe). Punkty przyznane zostaną na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i złożonych dokumentów. Do ocenianych dokumentów zaliczamy: A) świadectwo ukończenia studiów wyższych pokrewnych optometrii (optometria, optyka okularowa, medycyna, biofizyka, itp. (0-4 pkt) (oceniany na podstawie dokumentu wymaganego w rekrutacji))), B) dokumenty opcjonalne: dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu refrakcji (I, II, III stopień)(0/1/2/3 pkt); dokument potwierdzający ukończenie kursów zawodowych z zakresu ortoptyki (0/2 pkt); świadectwo ukończenia technika optyka wraz z potwierdzeniem pozytywnego zdania egzaminu (0/2 pkt); dokument poświadczający uprawnienia czeladnicze lub mistrzowskie (0/2 pkt); potwierdzenie minimum 2 letniego stażu pracy w pokrewnym zawodzie (0/2 pkt). Powyższe opcjonalne dokumenty stanowią podstawę przyznania punktów w ramach rozmowy kwalifikacyjnej po ich zweryfikowaniu przez komisję. W ramach egzaminu pisemnego student może otrzymać od 0 do 30 pkt., a w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej od 0 do 15 pkt. Suma punktów stanowi podstawę do ustalenia listy osób przyjętych do wypełnienia limitu miejsc (22 miejsca). W przypadku osób z taką samą ilością punktów sumarycznych, o przyjęciu decyduje wynik egzaminu pisemnego. Jeżeli również wynik egzaminu pisemnego jest tej samej wartości komisja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje decyzje o przyjęciu na studia.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

Edycja październik 2023/2024

3420 zł – opłata jednorazowa za semestr
13 680 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

14 400 zł – koszt studiów płatność w ratach
3600 zł – płatność za semestr w ratach
za I semestr:
I rata: 1188 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 1188 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 1224 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 1188 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 1188 zł płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 1224 zł płatna do 15 maja 2024 r.

za III semestr:
I rata: 1188 zł płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 1188 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 1224 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za IV semestr:
I rata: 1188 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 1188 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 1224 płatna do 15 maja 2025 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Dorota Zygadło
tel. 513 973 837
e-mail: dorota.zygadlo@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Wanda Iwachow
e-mail: wanda.iwachow@us.edu.pl
tel. 789 093 170 (od poniedziałku do piątku od 9.00 – 15.00).

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
41-500 Chorzów
ul. 75 Pułku Piechoty 1 a, pokój A/0/09