Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Studia podyplomowe Odnawialne Źródła...

Studia podyplomowe

Odnawialne Źródła Energii

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie wiedzy podejmujących je osób w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami. Celem kształcenia jest rozwój i doskonalenie ekspertów związanych z sektorem odnawialnych źródeł energii oraz pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw prywatnych, które wykorzystują / lub zamierzają korzystać z odnawialnych źródeł energii.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie energetyki geotermicznej, słonecznej, wodnej, wiatrowej, pomp ciepła, biomasy i biopaliw oraz technologii wodorowych. Absolwent studiów nauczy się, w jaki sposób można wykorzystywać wskaźniki ekonomiczne do obliczeń  rentowności wykorzystania OZE oraz stopę zwrotu i okres zwrotu z inwestycji OZE, będzie również znał i rozumiał aspekty prawne i ekonomiczne odnawialnych źródeł energii, a także zdobędzie umiejętności w zakresie wykorzystywania systemu informacji geograficznej (GIS) i zależności przestrzennych w OZE.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów:

 • rozumie systemowe funkcjonowanie istoty OZE i GO;
 • potrafi kreować rozwój instytucji lub podmiotu za który odpowiada, tak by uzyskać maksymalne korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z implementacji rozwiązań odwołujących się do OZE i GO;
 • ma wiedzę i umiejętności w argumentowaniu potrzeb rozwoju wśród partnerów instytucjonalnych i biznesowych;
 • ma umiejętności, które pozwalają optymalizować decyzje o wyborze typów OZE i ich lokalizacji;
 • posiada umiejętności ułatwiające wdrażanie projektów związanych z OZE i GO w podmiotach publicznych i prywatnych;
 • posiada umiejętności koordynowania współpracy międzysektorowej w zakresie wdrażania OZE i GO, a opartej na profesjonalnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, przestrzennej i społecznej.

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

Program studiów zawiera kilka bloków tematycznych, które obejmują wszystkie technologie ekoenergetyczne i zasoby odnawialne, takie jak:

 • Energetyka geotermiczna;
 • Energetyka słoneczna;
 • Energetyka wodna;
 • Energetyka wiatrowa;
 • Energetyka pomp ciepła;
 • Energetyka biomasy i biopaliw;
 • Technologie wodorowe.

W programie zawarte są również zagadnienia problemowe i przekrojowe związane z:

 • gospodarką energetyczną oraz strategią rozwoju energetyki w Polsce i UE,
 • aspektami prawnymi OZE i GO w Polsce i UE,
 • samowystarczalnością energetyczną miast, gmin i kraju;
 • oddziaływaniem OZE i GO na środowisko;
 • finansowaniem przedsięwzięć ekoenergetycznych;
 • wykorzystaniem systemu informacji geograficznej (GIS) w OZE i GO;
 • rozwojem infrastruktury OZE w obszarach zdegradowanych i deliktowych;
 • uwarunkowaniami klimatycznymi i pogodowymi w Polsce;
 • polityką państwa i samorządów wobec OZE w Polsce;
 • ekonomicznymi podstawami rozwoju OZE w Polsce;
 • rozwojem nowych technologii w OZE i GO;
 • technologiami magazynowania energii;
 • strategiami dekarbonizacji i dochodzenia do neutralności klimatycznej przedsiębiorstw;
 • współpracą OZE z systemem elektroenergetycznym;
 • inteligentnym zarządzaniem systemami w OZE.

Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych organizowany jest praktyczny wyjazd terenowy ukazujący możliwości zastosowań OZE.

WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk– jest ekspertką w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Badania naukowe, które prowadzi koncentrują się wokół: społeczno-przestrzennych aspektów transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonym rozwoju, koncepcjach smart i resilience, rozwoju lokalnym, zakorzenieniu, miejskiej mobilności, adaptacji do zmiany klimatu, polityki energetycznej, świadomości ekologicznej i sprawiedliwej transformacji. Jest autorką i współautorką ponad stu prac naukowych: monografii i artykułów, w tym opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy Research & Social Sciences, Land Use Policy, The Anthropocene Review i in. Realizuje liczne projekty badawcze, głównie w zespołach międzynarodowych, których jest liderką i inicjatorką. Współpracuje z naukowcami z europejskich ośrodków uniwersyteckich, m.in.: Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Szwecji, Niderlandów i innych. Kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii i koncepcji zakorzenienia. Była członkinią międzynarodowej grupy roboczej Energy SHIFTS RENEWABLES Horizon 2020, która pracowała nad społecznymi aspektami transformacji energetycznej. Raport końcowy został pomyślnie przedłożony Komisji Europejskiej. Bierze czynny udział w najważniejszych międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.: EU Cohesion Policy Conference , American Association of Geographers Annual Meeting, Royal Geographical Society – Institute of British Geographers Annual International Conference, Regional Studies Association Annual Conference. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna uzyskała w 2020 r. na podstawie osiągniecia  naukowego: Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia, a stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w 2012 na postawie  rozprawy doktorskiej „Odnawialne źródła energii w Polsce – aspekt społeczny i gospodarczy”.
 • dr Piotr Biniek – Współzałożyciel i członek Rady Naukowej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, która działa przy Politechnice Morskiej w Szczecinie. Wykładowca studiów podyplomowych Biopaliwa i Odnawialne Źródła Energii. Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego Prowadzone przedmioty: „Polityka lokalizacyjna OZE” oraz „Energetyka wiatrowa i solarna w woj. Zachodniopomorskim”. Zajmuje się w zakresie praktycznym tematyką konfliktów społecznych, w szczególności w energetyce. Doświadczony trener i negocjator w procesach konsultacji społecznych inwestycji energetyce odnawialnej oraz wieloletni dziennikarz prasowy (Kurier Szczeciński) i telewizyjny. Współtwórca, były dyrektor i rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Współautor i konsultant merytoryczny reportażu o energetyce wiatrowej, który otrzymał nagrodę Srebrnego Delfina na Festiwalu Cannes Corporate Media&TV Awards. Współautor cyklu programów ekologicznych „Podmuch Energii, 24 odcinki o odnawialnych źródłach energii emitowane w TVP w latach 2017-2019. Współautor i konsultant dziedzinowy cyklu telewizyjnych programów ekologicznych „Człowiek i Środowisko” emitowanych w 2020 roku. Laureat prestiżowej nagrody Zielony Feniks (luty 2021) przyznanej przez fundację Zielony Feniks oraz Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Prezes Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Społecznej SAKS, stały współpracownik i dziennikarz CIRE.PL i wykładowca akademicki w Instytucie Socjotechniki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ –  Pracownik naukowy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zatrudniona na stanowisku profesora Uczelni. Od 2022 roku Dyrektor Centrum Badawczego w Uniwersytecie Śląskim, Centre for Biomass Energy Research and Education. Ekspert w dziedzinie petrologii i geochemii organicznej, zajmuje się oceną jakości paliw stałych oraz procesem karbonizacji węgla a także produkcją i spalaniem biomasy. W zakresie prowadzonych badań ukierunkowanych na identyfikację zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych znajdujących się w próbkach środowiskowych (gleba, powietrze i woda). Ponad to specjalizuje się w zakresie poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Prowadzi intensywne działania związane z OZE, co ma przełożenie na konkretne zrealizowane wdrożenia w zakresie pozyskiwania naturalnych źródeł ciepła. Dzięki prowadzonej działalności łączy Naukę z Przemysłem, opracowuje Nowoczesne Technologie dla poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska naturalnego.
 • Prof. dr hab. Mariusz Rzętała – absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor lub współautor ponad trzystu publikacji z zakresu hydrologii, limnologii, kształtowania i ochrony środowiska, geografii fizycznej i turystyki oraz redaktor i współredaktor wielu opracowań książkowych; w szczególności monografii traktujących o zbiornikach antropogenicznych. Inspirator i realizator badań środowiska geograficznego, podróżnik, działacz na polu dydaktyki oraz popularyzacji wiedzy o środowisku. Kierownik i wykonawca wielu projektów badań hydrologicznych. Prowadzi zajęcia akademickie m.in. z zakresu: ochrony środowiska, hydrologii i limnologii, globalnych problemów środowiska przyrodniczego. Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych m.in. nad Bajkał i angarskie zbiorniki wodne, w Sajany, na Półwysep Kamczatka, na Wyspę Wielkanocną, do Argentyny, Chin, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Islandii i USA. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego (1999-2019), członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (vice-Prezes Zarządu w latach 2014-2020), Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w latach 2009-2015 członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zespół nauk ścisłych i przyrodniczych) w Warszawie.
 • dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografia uzyskała w 2014 r.. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Typy genetyczne opadów ekstremalnych w Europie oraz ich uwarunkowania synoptyczne (1951–2008)”. Od 2015 roku prowadzi zajęcia „Przyrodnicze podstawy pozyskiwania energii z OZE” na studiach podyplomowych w ramach projektu PROS – Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Istotnym punktem w jej dorobku dydaktycznym jest udział w przygotowaniu programu i organizacji  nowego kierunku studiów na ówczesnym Wydziale Nauk o Ziemi – Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych w ramach projektu Nowoczesna Edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym, Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy nr. FSS/2014/HEI/W/0027. Jest autorką ponad 90 publikacji naukowych, w tym ponad 30 opublikowała w czasopismach z JCR lub zostały wydane przez międzynarodowe wydawnictwa naukowe. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zmiany klimatu, w szczególności opady atmosferyczne w podziale na deszcz i śnieg oraz cyrkulacja atmosfery w Europie, Polsce i obszarach Polarnych. Zajmuje się również miejską wyspa ciepła oraz powiązaniem koncentracji zanieczyszczeń powietrza z cyrkulacją atmosfery, występowaniem inwersji temperatury powietrza oraz warunkami meteorologicznymi. Jest również autorką artykułów poświęconych meteorologicznym zasobom odnawialnej energii. Dotychczas brała udział w realizacji 11 projektów naukowych, w tym kierowała dwoma projektami finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Narodowe Centrum Nauki oraz była wykonawcą w dwóch projektach Interreg.
 • Szymon Strzelczyk – wykładowca Akademii Viessmann, odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów, szkolenie pracowników wewnętrznych oraz serwisantów i instalatorów z zakresu kotłów wiszących, kotłów średniej mocy, wentylacji oraz kotłów na pellet. Dodatkowo zajmuje się tworzeniem filmów instruktażowych dla klientów oraz instalatorów umieszczanych na youtubie oraz Interaktywnej Akademii Viessmann. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Środowiska i Energetyki, kierunku Energetyka o specjalności Procesy i Systemy Energetyczne. Od 2019 roku Doradca Techniczny odpowiedzialny za wsparcie pracowników, firm serwisowych i klientów. W swojej pracy najbardziej ceni sobie realny wkład w tworzenie nowoczesnego i bezpiecznego rynku instalatorskiego.
 • Jan Waligóra- uprawniony geolog w zakresie projektowania ujęć wód geotermalnych i warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych. Autor ponad 30 dokumentacji,  projektów geologicznych wód leczniczych i termalnych. Kierownik zakładu górniczego ujmujące wody termalne i lecznicze, geolog górniczy, biegły sądowy.
 • Katarzyna Wolny-Tomczyk – Adwokat w ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy, Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych). Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego organizowane dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Od sierpnia 2020 roku Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Od lipca 2022 roku Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Od września 2022 roku Członek grupy roboczej ds. pochodzenia i dostępności biomasy – przy departamencie OZE w MKiŚ.
 • dr Artur Widawski – doktor Nauk o Ziemi oraz adiunkt w Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Meteorolog i klimatolog. W swojej pracy zawodowej zajmuje się wykorzystaniem meteorologicznych systemów satelitarnych w analizach procesów atmosferycznych odpowiedzialnych za powstawanie geozagrożeń meteorologicznych. Od wielu lat prowadzi także na studiach magisterskich kurs z zakresu odnawialnych źródeł energii, zagadnienia usłonecznienia i działalność wiatru. W ramach działalności dydaktycznej stara się otwierać umysły swoim słuchaczom na wieloaspektowość przestrzeni oraz procesów w niej zachodzących.
 • dr inż. Michał Wichliński – ekspert w zakresie energetyki słonecznej. Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej w specjalności Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Studia magisterskie ukończył w roku 2005, a w roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. Od roku 2007 do chwili obecnej jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki słonecznej i instalacji fotowoltaicznych. Ponadto prowadzi badania w zakresie emisji rtęci podczas spalania paliw stałych, oraz ograniczania jej emisji, jak również wykorzystania sorbentów wapniowych do odsiarczania spalin, oraz ich modyfikacją pod kątem poprawy współczynnika reaktywności.
 • Marek Sikora – certyfikowany ekspert technologii wodorowych i audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią. Dyrektor ds. Nowych Technologii Energoprojekt-Katowice S.A. Uzyskał tytuł magistra inżyniera nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest również absolwentem studiów MBA Collegium Humanum poświęconych zarządzaniu technologiami wodorowymi. Od początku kariery zawodowej związany z energetyką, głównie odnawialną. Od 2021 roku dyrektor ds. nowych technologii w Energoprojekcie-Katowice, gdzie realizował pionierskie w skali kraju projekty infrastrukturalne, w tym sieć ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.
 • dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – Geograf zajmujący się problematyką miast, rozwoju i transformacji społeczno-ekonomicznej regionów, dynamiką przemian obszarów poprzemysłowych i pogórniczych. Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych – zagranicznych i krajowych poświęconych problematyce geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Promotor wykorzystania terenów funkcjonalnie dereliktowych w miastach kurczących się i regionach doświadczających transformacji strukturalnej na cele związane z reindustrializacją, w tym opartej na OZE. Propagator włączenia kwestii OZE jako ważnego elementu sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego i innych.
 • Justyna Mirek – Dyrektor ds. Transformacji Energetycznej w ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. – odpowiada za rozwój projektów dekarbonizacji przemysłu oraz energetyki atomowej. Zarządzany przez nią zespół zajmuje się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem strategii dekarbonizacyjnych przedsiębiorstw, wraz z działaniami towarzyszącymi w zakresie kalkulacji i raportowania śladu węglowego, kompleksowego przygotowania inwestycji dekarbonizacyjnych, obejmującego opracowanie rozwiązań technicznych wraz z budową aktywnych modeli numerycznych i ekonomicznych, opracowaniem studium wykonalności, dokumentacji inwestycyjnej, audytów i wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem możliwości modelu współpracy w formule outsourcingowej „Energia jako usługa”. Zespół jej aktywnie wspiera również potencjalnych Inwestorów w przygotowaniu inwestycji związanych z budową obiektów energetyki jądrowej, głównie w zakresie analiz lokalizacyjnych i środowiskowych dla terenów planowanych pod budowę elektrowni jądrowych, w tym w technologii SMR i MMR. Członek Rady Politechniki Częstochowskiej. Członek Komisji ds. Transformacji Energetycznej przy BCC. W latach 2008-2020 związana była z RAFAKO S.A. dla którego tworzyła od podstaw wielobranżowe biura projektowe energetyki zawodowej – Rafako Engineering oraz Energotechnika Engineering – w których pełniła funkcje prezesa zarządu. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach: Executive MBA, Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie rozwojem w biznesie.
 • dr hab. inż. Paweł Mirek – profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej jest pracownikiem naukowym Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Jego podstawowym obszarem zainteresowań są technologie konwersji i magazynowania energii oraz problematyka inżynierii warstwy fluidalnej. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach poświęconych badaniom aerodynamiki warstwy fluidalnej, a także w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną pracujących w Polsce i na świecie związanych m. in. z dystrybucją powietrza pierwotnego, erozją, nieinwazyjnym oczyszczaniem powierzchni ogrzewalnych oraz pracą wymienników ciepła. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz prac badawczych, wdrożeniowych i rozwiązań patentowych.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 194 godziny

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w wersji stacjonarnej i będą prowadzone w soboty lub w niedziele – co dwa tygodnie.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego końcowego (test).

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów).

Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in. do:

 • pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne);
 • pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urzędów miast, urzędu marszałkowskiego, urzędów gminy, funduszu ochrony środowiska, itp.);
 • organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska;
 • osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZE;
 • osób chcących pracować w mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta;
 • osób chcących pracować w organizacjach komercyjnych i non profit zajmujących się szeroko pojęta problematyką OZE;
 • pasjonatów wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 15 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.
Ogłoszenie wyników:  1 marca 2024 roku

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym 32-359-14-37 lub mailowym natalia.niedzwiedz@us.edu.pl).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

4000 zł – opłata jednorazowa za semestr
8000 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

8420 zł – koszt studiów płatność w ratach
4210 zł – płatność za semestr w ratach:
za I semestr:
I rata: 1390 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 1390 płatna do 15 kwietnia 2024 r.
III rata: 1430 płatna do 15 maja 2024 r.

za II semestr:
I rata: 1390 płatna do 5 października 2024 r.
II rata: 1390 płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 1430 płatna do 15 grudnia 2024 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Katarzyna Juszczyk, prof. UŚ, EMBA
e-mail: katarzyna.juszczyk@us.edu.pl

Zastępca kierownika
dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
e-mail: robert.krzysztofik@us.edu.pl
tel. 32 368 93 18

Sekretariat
lic. Natalia Niedźwiedź
e-mai: natalia.niedzwiedz@us.edu.pl  
tel. 32 359 14 37

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, pokój 7
40-007 Katowice
tel. 32 359 14 37

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Uniwersytecka 4, pokój B.033
40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47