Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Sztuki i Nauk...
 4. /
 5. Studia podyplomowe Projektowanie usług...

Studia podyplomowe

Projektowanie usług w przemysłach kreatywnych i w kulturze

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, działających w sektorze przemysłów kreatywnych i kultury, z zakresu projektowania rozwiązań atrakcyjnych dla użytkownika. Specjaliści ci będą w stanie tworzyć usługi zoptymalizowane pod kątem doświadczenia odbiorcy, a przy tym zgodne z aktualnymi trendami i technologiami. Studia podyplomowe mają umożliwić kształcenie osób pracujących w w/w sektorach w zakresie projektowania usług, są dedykowane osobom pracującym w instytucjach i firmach, które oferują na rynku usługi (zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne), bazujące na kulturze, i związane z szeroko rozumianym do niej dostępem. Ścieżka dydaktyczna oparta została na metodzie projektowania – Service Design – która jest skoncentrowana na człowieku, pozwala tworzyć usługi najlepiej dostosowane do potrzeb odbiorców i poprawiające ich doświadczenia.

OPIS

W roku akademickim 2024/2025 studia będą prowadzone w formie hybrydowej.

Program studiów dąży do realizacji zróżnicowanych, jednak mierzalnych efektów kształcenia, takich jak wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które są zgodne ze standardami krajowymi. W programie przewidziano współpracę z organizacjami partnerskimi, dzięki czemu studia przyniosą studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej korzyści w postaci transferu wiedzy między nauką a sektorem kultury i przemysłów kreatywnych. Studia podyplomowe „Projektowanie usług w przemysłach kreatywnych i w kulturze” nauczą, jak odkrywać potrzeby, projektować i prototypować nowe scenariusze rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb organizacji działających w obszarze kultury i sektorów kreatywnych. Ścieżka dydaktyczna oparta została na metodzie projektowania – Service Design – która jest skoncentrowana na człowieku, pozwala tworzyć usługi najlepiej dostosowane do potrzeb odbiorców i poprawiające ich doświadczenia. Dzięki projektowaniu usług organizacje działające w sektorze przemysłów kreatywnych i kultury mogą analizować i zrozumieć zachowania swoich klientów i przekładać je na budowanie usług, tak, by wywoływały u odbiorców pozytywne emocje i doświadczenia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe z obszaru service design skierowane są do pracowników instytucji kultury i administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli firm z sektora kreatywnego, m.in. projektantów, architektów, socjologów, czy marketingowców. Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności pracy w środowisku kreatywnym, wielokulturowym, co daje osobom studiującym możliwości szerokiego zastosowania nabytych umiejętności we wszystkich formach organizacji, które oferują usługi, dbają i chcą rozwijać relacje ze swoimi klientami. Absolwenci będą potrafili zastosować umiejętności projektowania usług, w tym badań użytkowników, kreowania rozwiązań, ich prototypowania i testowania, co pozwoli minimalizować ryzyko porażki i podnosić jakość końcowych rozwiązań. Współpraca z przedstawicielami instytucji kultury, administracji, NGO, biznesu  pozwoli studentom na zdobywanie doświadczenia praktycznego, nawiązywanie kontaktów i budowanie portfolio.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych „Projektowanie usług w przemysłach kreatywnych i w kulturze” obejmuje dwa semestry i oferuje moduły umożliwiające uczestnikom pozyskanie wiedzy na temat globalnych trendów i przemian społecznych oraz prowadzenia procesów projektowych. Moduły umożliwią także rozwój kompetencji liderskich, zarządzania projektami, a także dostarczą wiedzy specjalistycznej z zakresu metody service design, wykorzystywania charakterystycznych technik i narzędzi związanych z projektowaniem, testowaniem i wdrażaniem usług. Uczestnicy poznają metodę service design, elementy składowe usług i techniki wykorzystywane w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych usług (np. ścieżki użytkownika, persony, buisness model canvas itd.), rozwiną umiejętności analitycznego myślenia i empatii względem innych ludzi, umiejętności słuchania, argumentacji i współpracy.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzić będą akademicy z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy wsparcia UŚ z doświadczeniem projektowym oraz eksperci zewnętrzni. Trzon kadry stanowią:

  • Kasper Hanus – dr nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia; od 2021 r. starszy menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w zespole Franklin Templeton Fixed Income, gdzie jest odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie strategii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) dla funduszy globalnych i europejskich. Wcześniej był pracownikiem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach nad zrównoważonym rozwojem i odpornością oraz współpracował z wiodącymi amerykańskimi, brytyjskimi i australijskimi uniwersytetami, w tym: Harvard, University of Durham i University of Sydney.
  • Małgorzata Chatys – psycholog z ośmioletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Na co dzień w pracy zawodowej prowadzi konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz cochingu kariery, a także służy wsparciem psychologicznym. Posiada doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, wprowadzenia na rynek pracy oraz psychologicznych aspektów przedsiębiorczości. Pracownica UŚ.
  • Maria Godyń – dr etnologii i antropologii kulturowej; posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych, zarówno User Experience jak i Service Design. Na co dzień Senior UX Researcher w Sii dla firmy farmaceutycznej. Specjalizuje się w projektowaniu badań na potrzeby rozwoju systemów zarządzających badaniami klinicznymi, systemów dla analityki danych, wspiera strategie rozwoju produktu i usług. Autorka książki i kilkudziesięciu artykułów powstałych w oparciu o analizę badań empirycznych.  Była pracowniczka naukowa PAN oraz wykładowczyni i konsultantka projektowa na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • Maria Garus – specjalistka w Biurze Współpracy z Gospodarką UŚ, prowadzi i uczestniczy w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy na linii regiony- uczelnie – biznes. Jest doktorantką we Wspólnej Szkole Doktorskiej na Politechnice Śląskiej (Wydział zarządzania). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: innowacji społecznych, design thinking oraz logistyki w przedsiębiorstwach. Specjalistka z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania projektami europejskimi, realizuje projekty z obszaru innowacji społecznych i przywództwa dla kobiet.
  • Katarzyna Marczyk – badaczka, projektantka, facylitatorka. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na the University of the Arts London (London College of Communication) na kierunku Projektowanie Innowacji Społecznych i Zrównoważonych Przyszłości. Ekspertyzę w metodologii Design Thinking rozwijała podczas studiów podyplomowych na HPI D-School w Poczdamie, gdzie niejednokrotnie wraca w roli coacha na warsztatach projektowych. Doświadczenie w prowadzeniu badań oraz projektowaniu usług zdobywała pracując między innymi dla Southwark Council w Londynie, the Talking Taboos Foundation czy firmy Roche.
  • Lubomira Trojan – dr nauk o zarządzaniu i jakości, antropolog kultury, pracownica naukowo-dydaktyczna Akademii WSB, pracownica Biura Współpracy z Gospodarką UŚ. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów service design, design thinking, a także w projektowaniu społecznym. Z racji wieloletniej pracy na stanowisku zastępcy dyrektora regionalnego centrum designu Zamku Cieszyn, ma bogate doświadczenie w procesach projektowania usług dla instytucji kultury oraz firm (m.in. Marbet, szpital wojewódzki w Tychach, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, stowarzyszenie Kraina Św. Anny, Podhalańska Lokalna Grupa Działania, PARP, Instytut  Adama Mickiewicza). Prowadzi zajęcia ze studentami, w tym z zakresu design thinking, treningu kreatywności i zarządzania innowacjami. Prelegentka i uczestniczka paneli, autorka ekspertyz, opracowań naukowych i popularnych z zakresu projektowania usług, design thinking i zarządzania designem.
  • Katarzyna Papież-Pawełczak – doktor nauk o zarządzaniu i jakości, MBA, prezes zarządu spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN- US Sp. z o.o. Specjalizuje się w zarządzaniu badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, a także współpracy nauki z gospodarką (w tym zarządzania projektami B+R). W obszarze jej działalności zawodowej jest także finansowanie innowacji oraz transferu technologii, działania akceleracyjne, nadzór nad procesami tworzenia oraz funkcjonowaniem spółek typu spin-off, start-up, animacja i koordynacja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw technologicznych. Prowadziła zajęcia dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  • Sebastian Woźniak – absolwent kierunku Zarządzanie Kreatywne ze specjalizacją Service Design Management w Collegium Da Vinci. Jako projektant interakcji i usług cyfrowych, przez blisko 15 lat zarządzał interdyscyplinarnymi zespołami kreatywnymi skupionymi na projektowaniu produktów cyfrowych (m.in. w Comarch, obecnie jako Experience Director w firmie XTB SA). Współpracował z takimi klientami, jak Coca-Cola, BNP Paribas, Alior Bank, Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Zamek Cieszyn. Jest także kuratorem wystaw, współtworzył program najstarszej i największej konferencji UX w Polsce — UX Poland oraz za UX Poland Discovery, którego celem było promowanie debiutów w branży projektowej, prelegent i uczestnik paneli, wykładowca na studiach podyplomowych SWPS na kierunku UX Manager MasterClass, gdzie prowadzi przedmioty dotyczące modeli i struktur zespołów UX oraz Design Principle.
  • Katarzyna Marcol – dr hab. prof. UŚ, antropolożka kultury, badaczka, Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Kulturze (od 2023- obecnie). Jej dorobek naukowy obejmuje zagadnienia: język – komunikacja – kultura – identyfikacja. W pracach badawczych dąży do ukazania roli języka, rozumianego jako „medium”, czyli jako kod służący członkom wspólnoty komunikatywnej zarówno do wyrażania myśli oraz przekazywania informacji, jak również dostarczający im wiedzy, wspólnego systemu wartościowań, wzorów zachowania, sposobów konstruowania sensów, w ustanawianiu tożsamości. Szczególną uwagę poświęca narracji (storytelling), która umożliwia samorozumienie, pozwala ogarnąć myślami własną ścieżkę życia i nadać jej sens, a jednocześnie służy badaczom do analizy procesu powstawania i przemian tożsamości indywidualnych i zbiorowych. Aktywność naukową we współpracy z instytucjami zagranicznymi rozwija na płaszczyźnie zainteresowań kulturą ludową na pograniczach etnicznych i w społecznościach wieloetnicznych.
  • Kinga Czerwińska – dr hab. prof. UŚ, antropolożka kultury, badaczka, Z-ca Dyrektora Instytut Nauk o Kulturze UŚ, prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (2016-2019) oraz prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ (2019-2020). Uczestniczyła w kilku projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach w Polce i zagranicą. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i prac zwartych opublikowanych w Polsce i zagranicą. Członek m.in. Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Muzeum Węglowego Guido w Zabrzu,; ekspert ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego z ramienia Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej World- IOV i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół antropologii sztuki, sztuki ludowej, w tym stroju ludowego i rzemiosł. Obecnie prowadzi badania nad rolą dziedzictwa w kulturze współczesnej.
  • Katarzyna Kroczek – Wasińska – dr hab. prof. UŚ, artysta grafik. Zajmuje się grafiką cyfrową oraz multimedialną. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, od 2005 roku związana z Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuje na stanowisku Profesora Uczelni. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych (m. in. Belgia, Chiny, Francja, Korea Południowa, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Włochy, Serbia, Japonia, USA, Meksyk) projektów badawczych, warsztatów, konferencji, autorem artykułów, laureatem nagród i wyróżnień.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 210 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się hybrydowo, tzn. stacjonarnie i on-line, w weekendy, co dwa tygodnie.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, II stopnia i studiów wyższych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od  5 lipca do 30 września 2024 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w terminach określonych w IRK.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu się na studia lub za pośrednictwem poczty (po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym 33-854-64-57 lub mailowym natalia.holisz@us.edu.pl).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2400 zł – opłata jednorazowa za semestr
4800 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w ratach.

5050 zł – koszt studiów płatność w ratach
2525 zł – płatność za semestr w ratach:

za I semestr:
I rata: 834 zł do 7 dni od daty rozpoczęcia studiów
II rata: 834 zł płatna do 15 listopada 2024 r.
III rata: 857 zł płatna do 15 grudnia 2024 r.

za II semestr:
I rata: 834 zł płatna do 5 marca 2025 r.
II rata: 834 zł płatna do 15 kwietnia 2025 r.
III rata: 857 zł płatna do 15 maja 2025 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ,
e-mail: kinga.czerwinska@us.edu.pl

Sekretariat
Natalia Holisz
e-mail: natalia.holisz@us.edu.pl
tel. 33 854 64 57

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, pokój B 3.5
43-400 Cieszyn
tel. 33 854 64 57