Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Studia podyplomowe Psychologia Zachowań...

Studia podyplomowe

Psychologia Zachowań Społecznych

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji.

OPIS

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia Psychologia Zachowań Społecznych pozwalają na poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu:

 • psychologii ogólnej (osobowość, różnice indywidualne, radzenie sobie ze stresem, motywacja) oraz psychologii stosunków interpersonalnych (mechanizmy spostrzegania społecznego, jednostka a grupa, wpływ społeczny, agresja i zachowania prospołeczne, elementy psychologii politycznej)
 • kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji (kulturowe uwarunkowania zachowania się, różnice kulturowe, psychologia zespołu pracowniczego, władza i kierowanie zespołem, motywowanie innych, zachowanie nieetyczne w organizacji – mobbing, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, trening public relations, psychologia reklamy), nawiązywania relacji interpersonalnych i lepszego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi (blok warsztatów z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z diagnozy i kształtowania inteligencji emocjonalnej, trening autoprezentacji i zarządzania sobą oraz trening asertywności).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz miał wiedzę psychologiczną istotną dla rozumienia zachowań społecznych
 • będziesz wiedział jak w optymalny sposób wykorzystywać własne zasoby i możliwości
 • pogłębisz samowiedzę i samoświadomość
 • będziesz miał wiedzę z psychologii ogólnej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji
 • będziesz potrafił nawiązać relacje interpersonalne i lepiej poradzisz sobie w kontaktach z ludźmi.

PROGRAM STUDIÓW

Zajęcia, w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących uczestników, są prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, a także przez praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem. uczestnicy mają szanse nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez pracodawców, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. oraz inni specjaliści, licencjonowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów, obejmujących różne umiejętności interpersonalne i osobiste, mogący sprostać oczekiwaniom uczestników, którzy zainteresowani są nabywaniem wiedzy, a także poznawaniem problematyki od strony praktycznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 220 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2022/2023 studia będą realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w systemie zaocznym w formie 2-dniowych zjazdów (sobota, niedziela), 1 lub 2 razy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych oraz determinujących je czynników kulturowych i etycznych, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą: kierownicy, nauczyciele, trenerzy, pracownicy działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, zarządzający kadrami.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów do 17 października 2022 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • 2 zdjęcia
 • skierowanie w przypadku skierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1800 zł – opłata jednorazowa za semestr
3600 zł koszt studiów
1890 zł – płatność w ratach:
za I semestr:
I rata: 623,70 zł płatna do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć
II rata: 623,70 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 642,60 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

za II semestr:
I rata: 623,70 zł płatna do 5 marca 2023 r.
II rata: 623,70 zł płatna do 15 kwietnia 2023 r.
III rata: 642,60 zł płatna do 15 maja 2023 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Maciej Janowski
e-mail: maciej.janowski@us.edu.pl

Sekretariat
Urszula Sławecka
e-mail: urszula.slawecka@us.edu.pl
tel. 32 359 97 41

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53, pokój 12

 

Przydatne dokumenty