Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Wydział Nauk Społecznych
 4. /
 5. Studia podyplomowe Psychologia Zachowań...

Studia podyplomowe

Psychologia Zachowań Społecznych

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji.

OPIS

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia prowadzone są w wersji stacjonarnej.

Studia Psychologia Zachowań Społecznych pozwalają na poszerzenie wiedzy i umiejętności, przydatnych w relacjach interpersonalnych, przede wszystkim w pracy, ale także w życiu osobisty. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia psychologii ogólnej i społecznej, zachowania społeczne w organizacji, ich kulturowe i etyczne uwarunkowania, komunikację i zarządzanie w perspektywie psychologicznej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz treningów.

Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane zostaną między innymi w procesie analizy wybranego problemu badawczego, w ramach przygotowania pracy dyplomowej. W doborze tematyki punktem wyjścia są indywidualne zainteresowania słuchaczy studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów osoby uczestniczące:

 • będą miały istotną dla rozumienia zachowań społecznych wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej i kultury organizacji,
 • będą wiedziały, jak w optymalny sposób wykorzystywać własne zasoby i możliwości,
 • będą dysponowały pogłębioną samowiedzą i samoświadomością,
 • będą potrafiły w większym stopniu budować relacje interpersonalne i radzić sobie w kontaktach z ludźmi.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące moduły:

 • psychologia ogólna (osobowość, motywacja)
 • psychologia społeczna
 • komunikacja interpersonalna
 • psychologia grupy i zespołów
 • psychologia polityczna i marketing polityczny
 • agresja i zachowania prospołeczne
 • kulturowe uwarunkowania zachowania
 • konflikt i negocjacje w organizacji
 • zachowania nieetyczne w organizacji
 • zarządzanie sobą
 • autoprezentacja
 • elementy inteligencji emocjonalnej i mindfulness
 • zachowania społeczne w organizacji
 • psychologia reklamy
 • seminarium dyplomowe

Ponadto w formie warsztatowej prowadzone są zajęcia z grupowego treningu integracyjny, treningu asertywności, treningu public relations.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, a także przez praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem.
Praca dyplomowa realizowana jest pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego z bogatym doświadczeniem badawczym, dydaktycznym, znającego zagadnienia psychologii organizacji nie tylko z teorii, ale także praktyki.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 220 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2023/2024 studia będą realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym w formie 2-dniowych zjazdów (sobota, niedziela), 1 lub 2 razy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uwaga! Świadectwo nie daje uprawnień do pracy w charakterze psychologa, a studia nie mają charakteru studiów kwalifikacyjnych

REKRUTACJA

Kandydaci
Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych. Realizowane tematy mogą być szczególnie interesujące dla osób na stanowiskach kierowniczych, nauczycieli, trenerów, pracowników działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, osób zarządzający kadrami.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2023 r. do 10 października 2023 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (do pobrania w systemie IRK)
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (do pobrania w systemie IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku skierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

Warunkiem podstawowym jest posiadanie dyplomu studiów wyższych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto uczestnika, w ustalonych terminach.

1796 zł – opłata jednorazowa za semestr
3591 zł – koszt studiów płatność jednorazowa

Opłata wnoszona w całości za każdy semestr lub pełna opłata za studia podyplomowe jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach.

3780 zł – koszt studiów płatność w ratach
1890 zł – płatność  za semestr w ratach:
za I semestr:
I rata: 624 zł płatna do 5 października 2023 r.
II rata: 624 zł płatna do 15 listopada 2023 r.
III rata: 643 zł płatna do 15 grudnia 2023 r.

za II semestr:
I rata: 624 zł płatna do 5 marca 2024 r.
II rata: 624 zł płatna do 15 kwietnia 2024r.
III rata: 643 zł płatna do 15 maja 2024 r.

 

Kontakt

Kierownik studiów
dr Maciej Janowski
e-mail: maciej.janowski@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Marzena Gromala
e-mail: marzena.gromala@us.edu.pl
tel. 32 359 97 13

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53, pokój 13

Przydatne dokumenty