Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
 1. Home
 2. /
 3. Centrum Studiów Podyplomowych
 4. /
 5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne...

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY (Edycja 2022)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zadań w nowym międzyresortowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, a w szczególności wsparcia rodziny w jej naturalnym środowisku, pracy w interdyscyplinarnym zespole WWR, w skoordynowanej międzysektorowej sieci podmiotów WWR oraz w społeczności lokalnej.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia odbywają się w wersji hybrydowej.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny wymaga od specjalistów udzielających tego wsparcia, specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych zgodnych z rekomendacjami The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI). Przygotowanie odpowiedniej kadry do realizacji powyższych zadań wymaga zatem ujednolicenia zakresu kompetencji specjalistów WWR obecnie pracujących, powiązania różnych obszarów wiedzy przy uwzględnieniu wielorakich kontekstów i zasobów środowiska, indywidualnych predyspozycji dziecka i rodziny, wprowadzenia rekomendowanych strategii i udowodnionych metod postępowania, które muszą być dostosowane do indywidualnych możliwości, preferencji:

 • każdego dziecka
 • jego rodziny
 • pozarodzinnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyska wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii,
 • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe),
 • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
 • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem,
 • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR,
 • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowania opieki, wsparcia i dostępności,
 • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny został przygotowany zgodnie z założeniami nowego międzyresortowego modelu wczesnego wspomagania zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest on skierowany głównie do osób pracujących z małymi dziećmi i ich rodzinami w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny a także lekarzy, nauczycieli, terapeutów – praktyków, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim w ramach umów z interesariuszami zewnętrznymi.
Zespół wykładowców, dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami i doświadczeniem, gwarantuje wysoką jakość oferty dydaktycznej.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4 (od marca 2022 r. do grudnia 2023 r.)
Liczba godzin: 1065

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w piątek (od godz. 15.00), sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu oraz zajęcia on-line w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00). Przewidywany jest tygodniowy zjazd wakacyjny w pierwszej połowie lipca oraz zjazdy we wrześniu.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest prezentacja indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

REKRUTACJA

Kandydaci:

Studia dedykowane są dla czynnych zawodowo nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) zatrudnionych w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych; nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z małym dzieckiem, z placówek w których obecnie realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, nie posiadających kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny

Dodatkowe wymogi rekrutacji:

 • pierwszeństwo przyjęć mają kandydaci, których miejsce pracy umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • zróżnicowanie miejsca pracy i regionu, z których rekrutowani są kandydaci
 • potwierdzone doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku od urodzenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin rekrutacji: Rekrutacja zakończona. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów podyplomowych:
tel. 33 8546371 lub e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl, sylwia.wrona@us.edu.pl lub studiapodyplomowe.us.edu.pl.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą: ul. Bielska 62, 43 – 400 Cieszyn.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia i/lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika, psychologia lub dyplom I lub II stopnia studiów na kierunku fizjoterapia oraz dyplom potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne) lub kserokopię w/w dyplomów (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć).
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • oświadczenie o doświadczeniu zawodowym
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2022

OPŁATY

Studia finansowane są ze  środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacze nie ponoszą opłat za studia.

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Sylwia Wrona
e-mail: sylwia.wrona@us.edu.pl

Sekretariat
Aleksandra Kobielus
tel. 33 8546371
wew. 371
e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Miejsce realizacji zajęć:
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8546371

 

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14, pokój 217
40-007 Katowice
tel. 32 359 2347

 

Przydatne dokumenty